Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Cronfa Ymateb Covid-19 Prifysgol Abertawe

Bydd rhoddion i gronfa ymateb Covid-19 yn ein helpu i ddarparu'r gefnogaeth a'r gofal gorau posib i'n myfyrwyr, o'r rhai sy'n dioddef yn ariannol i'r rhai y mae achosion Covid wedi effeithio'n uniongyrchol ar eu teuluoedd a'u ffrindiau. Trwy roi hwb i'r cyllid sydd ar gael i'n gwasanaethau caledi a lles, byddwn mewn sefyllfa ddelfrydol i gynnig cefnogaeth mor gyflawn â phosib i'n myfyrwyr, nawr ac yn ystod y misoedd nesaf. Mae'r Brifysgol wedi cynyddu ei chyfraniad at yr achos hwn yn fawr ac wedi derbyn cefnogaeth aruthrol gan ein cyn-fyfyrwyr a chyfeillion, ond mae'r galw digynsail ar y gwasanaeth yn parhau i fod yn fwy na'r hyn y gallwn ei ddarparu.

Bydd y gronfa hefyd yn darparu grantiau ymchwil pwysig sy'n gysylltiedig â Covid-19 i'n hacademyddion blaenllaw. Mae rhoddion eisoes wedi ariannu astudiaeth gydweithredol ryngwladol sy'n ceisio deall, ac yn y pen draw, wella ymatebion cymdeithasol i ganllawiau iechyd cyhoeddus, ac mae sawl un arall sydd angen eu cyllido er mwyn medru dechrau ar y gwaith. Bydd y prosiectau a gefnogir gan y gronfa yn ein helpu i ddychwelyd i normalrwydd mor gyflym a llyfn â phosibl; a rheoli argyfyngau fel hyn yn y dyfodol yn fwy effeithiol.

Er ein bod yn cydnabod ac yn gwerthfawrogi y bydd yr argyfwng wedi effeithio ar lawer ohonoch, gobeithiwn y byddwch yn ein cefnogi os gallwch. Os nad ydych mewn sefyllfa i gyfrannu, gallwch ein helpu trwy rannu'r dudalen hon ar gyfryngau cymdeithasol a gyda'ch cyfeillion a'ch teulu fel y gallwn gyrraedd cymaint o bobl ag y gallwn. Rydym yn hynod ddiolchgar am eich cefnogaeth!