Professor Paul Bennett

Yr Athro Paul Bennett

Athro Emeritws (Y Gwyddorau Dynol ac Iechyd), College of Human and Health Sciences

Rhif ffôn

+44 (0) 1792

Cyfeiriad ebost

Trosolwg

Rwy'n seicolegydd clinigol cymwys sydd â diddordeb cryf mewn seicoleg iechyd, ac yn benodol sut mae pobl yn ymdopi â salwch a bygythiad salwch. Rwyf hefyd yn canolbwyntio ar ddatblygu ymyriadau hunangymorth syml, cryno a allai fod o fudd i'r mwyafrif o unigolion sy'n profi pryder mewn perthynas â salwch ac yn atal yr angen am therapïau mwy dwys. Mae'r ymyriadau a ddatblygwyd gennym yn fwriadol generig, a chyda gwahanol addasiadau fe'u defnyddiwyd mewn poblogaethau gan gynnwys menywod sy'n cael asesiad risg genetig, pobl â thromboemboledd gwythiennol, a gweithwyr proffesiynol gofal iechyd sy'n gweithio gyda covid-19.

Meysydd Arbenigedd

  • Seicoleg iechyd
  • Seicoleg glinigol mewn perthynas ag iechyd

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Rwy'n dysgu dau gwrs ar lefel y 3edd flwyddyn yn ogystal â chyfraniadau ad hoc i gyrsiau 3edd flwyddyn ac MSc eraill:

Ffactorau seicogymdeithasol mewn clefyd cronig

Seicopatholeg: anhwylderau pryder

Rwyf hefyd wedi ysgrifennu nifer o werslyfrau perthnasol:

Bennett P. (2021) Seicoleg glinigol: testun rhagarweiniol. 4ydd argraffiad. Buckingham: Gwasg y Brifysgol Agored.

Morrison V. & Bennett P. (2015). Cyflwyniad i seicoleg iechyd. 4ydd arg. Llundain: Pearson Publishing.

Ymchwil

Ar hyn o bryd rwy'n goruchwylio myfyrwyr PhD sy'n archwilio ystod o faterion yn ymwneud ag iechyd ac anabledd, gan gynnwys: ymdopi â thrombosis (Chloe Harrison), ymdopi â dadebru cardiaidd aflwyddiannus unigolyn agos emosiynol (Rhian Lewis), effaith anabledd gweledol (Kirsty Hill) a ymdopi ag MS (Matthew Harvey). Yn ogystal, mae astudiaethau sy'n archwilio ac o bosibl yn lleddfu effaith gofalu am gleifion covid-19 a phryder sy'n gysylltiedig â thrombosis.

Prif Wobrau

Rwy'n gyn-Gadeirydd Adran Seicoleg Iechyd BPS.