Professor Sharon Williams

Yr Athro Sharon Williams

Athro, Public Health

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 513803

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol

Dolenni Ymchwil

Office - F36
Llawr Cyntaf
Bloc Dewi Sant 3 yr Ysgol Gwyddor Iechyd
Llety wedi'i brydlesu

Trosolwg

Mae fy nghefndir academaidd ym maes gweithrediadau gwasanaethau a rheoli’r gadwyn gyflenwi.  Mae fy ymchwil ryngddisgyblaethol yn anelu at wella ansawdd gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol gan ddefnyddio ymagweddau a ddefnyddir mewn sectorau eraill.   Fel Cymrawd Gwyddor Gwella y Sefydliad Iechyd, bu fy ymchwil yn canolbwyntio ar archwilio’r gwaith o lunio llwybrau gofal cleifion gan ddefnyddio dulliau gwella sy’n deillio o sectorau eraill. Yn fwy diweddar, mae hyn wedi cael ei ehangu er mwyn canolbwyntio ar ymagweddau cydlunio, sy’n seiliedig ar brofiad, at wella cyflyrau hir dymor.  Rwyf yn arweinydd Canolfan Gwella ac Arloesi Abertawe, sy’n ymroddedig i gefnogi gweithwyr proffesiynol gofal iechyd, rheolwyr a gwneuthurwyr polisi i wella’r gwaith o lunio a darparu gofal iechyd a gofal cymdeithasol.  Rwyf yn aelod o Gymuned Q y Sefydliad Iechyd a chymdeithasau eraill fel Academi Rheoli Prydain.

Meysydd Arbenigedd

  • Gwella ansawdd
  • Rheoli Gweithrediadau Gwasanaethau a Gofal Iechyd
  • Rheoli’r Gadwyn Gyflenwi
  • Cydgynhyrchu a chydlunio
  • Hunaniaeth broffesiynol
  • Timau integredig
  • Dulliau ymchwil cymysg

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Gwella ansawdd

Rheoli Gweithrediadau Gofal Iechyd

Ymchwil

Mae fy mhrif ddiddordebau ymchwil yn cynnwys:

Rheoli Gweithrediadau mewn Gwasanaethau Cyhoeddus

Gwella systemau iechyd a gofal cymdeithasol – gan gynnwys ymagweddau fel y rhai Darbodus ac Ystwyth, gofal sy'n canolbwyntio ar unigolion

Cydgynhyrchu a chydlunio gofal

Hunaniaeth broffesiynol a gwaith tîm integredig

Gwerthuso – ymyriadau addysg a gwella ansawdd

Prif Wobrau

Gwobr am y papur gorau – Cynhadledd Academi Rheoli Prydain – Llwybr y Sector Cyhoeddus 2017

Gwobr am y papur gorau – Cynhadledd Academi Rheoli Awstralia a Seland Newydd – y Llwybr Gofal Iechyd 2017

Gwobr am y papur gorau – Cynhadledd Academi Rheoli Prydain – y Llwybr Rheoli Gweithrediadau 2014

Cydweithrediadau

Mae cydweithredwyr allweddol yn cynnwys:

Iechyd Cyhoeddus Cymru – Gwelliant Cymru

Y Sefydliad Iechyd

Sefydliad THIS, Prifysgol Caergrawnt

Prifysgol Macquarie, Awstralia

Prifysgol Monash, Awstralia