ILS
Ashra Khanom

Dr Ashra Khanom

Cymrawd Ymchwil, Medicine

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 606649

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol

Dolenni Ymchwil

Open plan office CNH / CMED - 203
Ail lawr
Y Sefydliad Gwyddor Bywyd 2
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Ashra yn Gymrawd Ymchwil i Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru yng Nghanolfan PRIME Cymru, Canolfan Cymru ar gyfer Ymchwil Gofal Sylfaenol a Gofal Brys (yn cynnwys Gofal Heb ei Drefnu) yn Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe (SUMS). Mae ei diddordebau ymchwil ym maes atal ac ymyrraeth gynnar sy’n cynnwys mynd i’r afael ag annhegwch iechyd a mynediad anghyfartal i wasanaethau iechyd gan ddefnyddio methodolegau newydd fel cysylltu data, dulliau ansoddol newydd a chynnwys cleifion a’r cyhoedd ac ymgysylltu â nhw, er mwyn cynhyrchu ar y cyd gwaith ymchwil yn seiliedig ar dystiolaeth. Mae gan Ashra brofiad o gynnal gwaith ymchwil gyda 1) ceiswyr lloches a ffoaduriaid (mae’r astudiaeth hon bellach yn ffurfio rhan o becyn cymorth2 iechyd cleifion Cymdeithas Feddygol Prydain ar gyfer ffoaduriaid a cheiswyr lloches, cleifion canser, cleifion sy’n chwilio am gymorth iechyd meddwl ac mewn gwaith ymchwil y blynyddoedd cynnar, gan archwilio effaith iechyd a ffordd o fyw yn ystod beichiogrwydd ar iechyd babanod. Ar hyn o bryd mae Ashra yn addysgu ar y modiwl Ymchwil Gwyddorau Iechyd ar gyfer y cwrs BSc mewn Iechyd Poblogaethau a’r Gwyddorau Meddygol yn SUMS.

Meysydd Arbenigedd

 • Ymchwil Gwasanaethau Iechyd
 • Cynnwys ac Ymgysylltu â’r Cyhoedd
 • Dulliau Ansoddol
 • Cysylltu Data
 • Ceiswyr lloches a ffoaduriaid
 • Iechyd meddwl
 • Gwneud penderfyniadau a chanfyddiadau risg
 • Y blynyddoedd cynnar – gordewdra mewn plentyndod

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

PM-263 Ymchwil Gwasanaethau Iechyd

Nod y modiwl hwn yw datblygu ymhellach wybodaeth a dealltwriaeth myfyrwyr o’r ffyrdd y mae systemau, strwythurau a sefydliadau gofal iechyd gwahanol yn effeithio ar boblogaethau iechyd. Mae’n defnyddio enghreifftiau o Ymchwil Gwasanaethau Iechyd i archwilio’r ffordd y mae pobl yn cael mynediad at ymarferwyr gofal iechyd a gwasanaethau gofal iechyd, cost gofal, a’r hyn sy’n digwydd i gleifion o ganlyniad i’r gofal hwn. Yn ychwanegol, bydd y modiwl yn archwilio’r ffordd y mae ffactorau cymdeithasol, polisïau iechyd, systemau cyllid, strwythurau sefydliadol a phrosesau iechyd, technoleg feddygol ac ymddygiadau personol yn effeithio ar y mynediad at ofal iechyd, ansawdd a chost gofal iechyd, hyd oes ac ansawdd bywyd.

Ymchwil

2020 Cyd-ymgeisydd: MRC/AHRC/ESRC Adolescence, Mental Health and the Developing Mind Engagement Awards, 'Be Seen: an arts-led participatory approach to understanding 'big data' in young people's mental health and use of images by young people. Prosiect gyda’r gymuned ceiswyr lloches a ffoaduriaid (£97,693)

2019 Cyd-ymgeisydd: PRIME: Canolfan Cymru ar gyfer Ymchwil Gofal Sylfaenol a Gofal Brys. Cyllidwr: Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru (£4,855,662)

2018 Cyd-ymgeisydd: NIHR, HS&D, STRETchED: STRategies to manage Emergency ambulance Telephone Callers with sustained high needs - an Evaluation using linked Data, £637,244.98

2018 Prif Ymchwilydd: Cymrodoriaeth Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, InFORM: Gwella gofal i bobl sy’n gwneud galwadau 999 mynych: cyd-lunio canllawiau drwy astudiaeth Arsylwi gan ddefnyddio data a gysylltir ag arferion a dulliau Cymysg, (£300,409)

2017 Ymgeisydd ar y cyd: Iechyd Cyhoeddus Cymru, Profiadau Iechyd Ceiswyr Lloches a Ffoaduriaid (HEAR): Mynediad ceiswyr lloches a ffoaduriaid at wasanaethau lles yng Nghymru, (£45,000)

2016 Cyd-ymgeisydd: Llwybrau i Bortffolio Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda: Asesu dichonolrwydd gwerthuso effaith Gofal Solfach – yn cynnwys cysylltu data: prosiect a arweinir gan gymuned a sefydlwyd gan Gyngor Cymuned Solfach er mwyn gwella iechyd ac ansawdd bywyd pobl, (£10,000)

Prif Wobrau
 • Gwobr Cyfranogiad Cleifion a’r Cyhoedd, Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru

https://www.healthandcareresearch.gov.wales/news/dr-ashra-khanom-scoops-2019-public-involvement-achievement-award/

 • Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe, 2019 Gwobr Ymgysylltu â’r Cyhoedd yn cydnabod dull newydd y gwaith ymchwil hwn o ddefnyddio Ymchwilwyr-Cymheiriaid (siarad pedair iaith) o gymuned ceiswyr lloches a ffoaduriaid

https://www.swansea.ac.uk/medicine/news/the-medical-school-kick-off-their-celebration-for-universitys-centenary.php?fbclid=IwAR3FJ9je9jImHWlH5_GqHODzjIzh7-LutAgHQfpZr9wlYwzSOP8tAJwwtEQ

 • Cynhadledd Coleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol, Lerpwl 2019, y drydedd wobr - Gwobr Ymchwil Gorau
Cydweithrediadau

Mae gwaith ymchwil Ashra wedi cynnwys cydweithio â Gwasanaethau Ambiwlans Cymru (WAST) a Sefydliadau Trydydd Sector yng Nghymru sy’n cefnogi ceiswyr lloches a ffoaduriaid yng Nghymru.