ILS
Ashra Khanom

Dr Ashra Khanom

Uwch-gymrawd Ymchwil, Health Data Science

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 606649

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol

Dolenni Ymchwil

Open plan office CNH / CMED - 203
Ail lawr
Y Sefydliad Gwyddor Bywyd 2
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Ashra yn Gymrawd Ymchwil i Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru yng Nghanolfan PRIME Cymru, Canolfan Cymru ar gyfer Ymchwil Gofal Sylfaenol a Gofal Brys (yn cynnwys Gofal Heb ei Drefnu) yn Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe (SUMS). Mae ei diddordebau ymchwil ym maes atal ac ymyrraeth gynnar sy’n cynnwys mynd i’r afael ag annhegwch iechyd a mynediad anghyfartal i wasanaethau iechyd gan ddefnyddio methodolegau newydd fel cysylltu data, dulliau ansoddol newydd a chynnwys cleifion a’r cyhoedd ac ymgysylltu â nhw, er mwyn cynhyrchu ar y cyd gwaith ymchwil yn seiliedig ar dystiolaeth. Mae gan Ashra brofiad o gynnal gwaith ymchwil gyda 1) ceiswyr lloches a ffoaduriaid (mae’r astudiaeth hon bellach yn ffurfio rhan o becyn cymorth2 iechyd cleifion Cymdeithas Feddygol Prydain ar gyfer ffoaduriaid a cheiswyr lloches, cleifion canser, cleifion sy’n chwilio am gymorth iechyd meddwl ac mewn gwaith ymchwil y blynyddoedd cynnar, gan archwilio effaith iechyd a ffordd o fyw yn ystod beichiogrwydd ar iechyd babanod. Ar hyn o bryd mae Ashra yn addysgu ar y modiwl Ymchwil Gwyddorau Iechyd ar gyfer y cwrs BSc mewn Iechyd Poblogaethau a’r Gwyddorau Meddygol yn SUMS.

Meysydd Arbenigedd

  • Ymchwil Gwasanaethau Iechyd
  • Cynnwys ac Ymgysylltu â’r Cyhoedd
  • Dulliau Ansoddol
  • Cysylltu Data
  • Ceiswyr lloches a ffoaduriaid
  • Iechyd meddwl
  • Gwneud penderfyniadau a chanfyddiadau risg
  • Y blynyddoedd cynnar – gordewdra mewn plentyndod

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

PM-263 Ymchwil Gwasanaethau Iechyd

Nod y modiwl hwn yw datblygu ymhellach wybodaeth a dealltwriaeth myfyrwyr o’r ffyrdd y mae systemau, strwythurau a sefydliadau gofal iechyd gwahanol yn effeithio ar boblogaethau iechyd. Mae’n defnyddio enghreifftiau o Ymchwil Gwasanaethau Iechyd i archwilio’r ffordd y mae pobl yn cael mynediad at ymarferwyr gofal iechyd a gwasanaethau gofal iechyd, cost gofal, a’r hyn sy’n digwydd i gleifion o ganlyniad i’r gofal hwn. Yn ychwanegol, bydd y modiwl yn archwilio’r ffordd y mae ffactorau cymdeithasol, polisïau iechyd, systemau cyllid, strwythurau sefydliadol a phrosesau iechyd, technoleg feddygol ac ymddygiadau personol yn effeithio ar y mynediad at ofal iechyd, ansawdd a chost gofal iechyd, hyd oes ac ansawdd bywyd.

Ymchwil Prif Wobrau Cydweithrediadau