Llun o Emma Richards

Dr Emma Richards

Swyddog Ymchwil, Public Health

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 604219

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Canolradd
212
Ail lawr
Adeilad Talbot
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Ar hyn o bryd rwy'n gweithio yn y Ganolfan Heneiddio Arloesol, ac i'r Ganolfan Ymchwil i Heneiddio a Dementia, o fewn Ysgol Iechyd a Gofal Cymdeithasol, fel swyddog ymchwil. Diben fy rôl bresennol yw adnabod yr hyn y mae unigolion sy'n byw gyda dementia ei eisiau er mwyn hwyluso a chefnogi eu potensial i 'Fyw'n Dda gyda Dementia' ym Mae Abertawe. Y nod yw creu meincnod er mwyn targedu pwyntiau gweithredu o fewn y Cynllun Gweithredu ar Ddementia ar gyfer darparu gwasanaethau ar draws y rhanbarth a datblygu fframwaith strategol. Bydd y darn hwn o waith yn rhan annatod o ddatblygiad Strategaeth Ddementia'r bwrdd iechyd lleol.

Roedd fy PhD yn rhoi sylw i Nodweddion Nam Gwybyddol Fascwlaidd (dementia Fascwlaidd) o safbwynt cyflymderau prosesu'r ymennydd. Y nod oedd cynyddu ein dealltwriaeth o arwyddion cynnar a symptomau'r clefyd. Roedd hyn yn cynnwys datblygu protocolau, sicrhau cymeradwyaethau moesegol ymchwil a datblygu, a'r GIG, profi cyfranogwyr ar gyfres o brofion niwroseicolegol, archwilio niwroddelweddu, a dadansoddi ystadegol ac ansoddol

Mae gen i radd Meistr mewn Seicoleg, gan arbenigo yn yr ymennydd a heneiddio, gan gynnwys triniaethau nad ydynt yn ffarmacolegol ar gyfer dementia, ac yfed alcohol a'r risg o ddementia, o'r Brifysgol Agored. Enillais hefyd TAR (Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol) wrth addysgu Seicoleg a dulliau ymchwil o Brifysgol De Cymru, ac enillais fy BSc (anrh) mewn Seicoleg o Brifysgol Abertawe hefyd. Ar gyfer hyn, cyflawnais brosiect ymchwil: Effeithiau gwahanol feintiau o wybodaeth anghywir dros amser ar dystiolaeth llygad-dyst plant, a thraethawd hir: clefyd Alzheimer: Asesu, diffygion gwybyddol a thriniaeth. Meysydd pwnc: Seicoffarmacoleg, Niwroseicoleg, Dulliau ymchwil, Seicoleg Wybyddol a Datblygiadol.

Gallwch ddarllen am fy rhesymau personol dros astudio dementia yma: https://www.walesonline.co.uk/news/health/researcher-emma-personal-reason-fight-8399016

Meysydd Arbenigedd

  • Nam Gwybyddol Fascwlaidd
  • Achoseg amrywiol dementia
  • Mapio gofal dementia
  • Straen gofalwyr
  • Heneiddio
  • Cynnwys ac ymgysylltu â'r cyhoedd
  • Dadansoddi ansoddol a meintiol
  • Triniaethau / ymagweddau nad ydynt yn ffarmacolegol at ddementia

Uchafbwyntiau Gyrfa

Ymchwil

Ymhlith fy ymchwil flaenorol mae astudiaeth gweithrediad gwybyddol a heneiddio, rhesymu gofodol mewn astudiaeth heneiddio, cefnogaeth cyflogwyr i weithwyr sy'n profi problemau seicolegol ysgafn i gymedrol, a gofal sy'n canolbwyntio ar y teulu ar yr Uned Gofal Dwys Pediatrig. Rwyf wedi gweithio ym maes ymchwil ers dros 20 mlynedd yn y byd academaidd a'r GIG, gan ddefnyddio dulliau ymchwil ansoddol a meintiol.