Fy mhrofiad fel myfyriwr bydwraig

Beth ydych chi'n ei fwynhau am eich cwrs?

Rwyf bob amser wedi bod yn angerddol am edrych ar ôl pobl, roeddwn i'n gwybod fy mod i eisiau bod yn Fydwraig ers pan oeddwn ifanc ac mae'r cwrs ym Mhrifysgol Abertawe wedi cadarnhau popeth roeddwn i'n gwybod fy mod i'n ei garu am y proffesiwn a llawer mwy. Fy hoff beth am y cwrs yn Abertawe, sy'n unigryw i'r brifysgol, yw'r dysgu cyfunol a ddefnyddir ar gyfer theori ac ymarfer. Mae rhaniad 50/50 rhwng prifysgol a lleoliad ac rydych chi'n syth i'ch lleoliad cyntaf o fewn y mis cyntaf wedi i chi ddechrau'r cwrs.

Mae'r cyfleusterau ymarfer a gynigir gan y brifysgol hefyd heb eu hail. Mae'r efelychydd geni ac offer arall yn rhoi cyfle i ddysgu ac ymarfer sgiliau yr ydym yn eu defnyddio a'u mireinio ar draws yr holl feysydd lleoliad gan gynnwys teimlad cyffyrddol ac archwiliadau fagina.

O safbwynt myfyriwr, beth ydych chi'n ei hoffi am Brifysgol Abertawe?

Mae dinas Abertawe yn lle bywiog ac amrywiol i astudio, wedi'i hamgylchynu gan olygfeydd hyfryd gan gynnwys Penrhyn Gŵyr; yn adnabyddus fel Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol. Ar garreg drws y ddau gampws mae'r traeth a chanol y ddinas, yn ogystal â'r Mwmbwls.

Fel Myfyriwr Bydwreigiaeth rwyf wedi fy lleoli ar Gampws Singleton sy'n cynnig popeth sydd ei angen ar fyfyriwr - o'r llyfrgell a gofodau astudio i Dŷ Fulton a lleoliadau cyfleustra. Mae'n wych cael popeth sydd ei angen arnoch o fewn pellter cerdded i'w gilydd yn ogystal â gallu ymlacio yn dilyn y darlithoedd gyda thaith gerdded wrth y traeth.

Mae'r brifysgol yn cynnig digon o gefnogaeth wedi'i theilwra ar gyfer pob agwedd ar fywyd myfyrwyr gan gynnwys llesiant, cymorth llety a gwasanaethau ariannol i enwi ond y rhai, mae'r rhain oll ar gael yn helaeth ac ar gael i bawb sydd eu hangen. Mae Prifysgol Abertawe yn sefydliad hollgynhwysol a chefnogol iawn a all gynnig llawer o gyfleoedd ar gyfer datblygiad personol a gyrfaol i'w myfyrwyr.

Beth yw ein cyngor i fyfyrwyr sy’n meddwl am wneud cais i Brifysgol Abertawe?

Fy nghyngor i ddarpar fyfyrwyr sy'n gwneud cais i Brifysgol Abertawe fyddai mynychu’r Diwrnod Agored, gan y bydd hyn yn rhoi cyfle i siarad â myfyrwyr presennol yn ogystal â gofyn unrhyw gwestiynau am y cwrs o'ch dewis neu fywyd prifysgol. Archwiliwch eich opsiynau llety a beth fedrai weithio i chi. Mae Abertawe yn cynnig ystod eang o opsiynau o ran hyn a byddwch yn teimlo bod croeso mawr i chi ar y naill gampws neu'r llall.

Ar wefan Prifysgol Abertawe fe welwch lawer o wybodaeth am ofynion mynediad, dadansoddiadau modiwlau a chyngor ar gymhwyso. Pa bynnag gwrs y gallech fod yn ymgeisio iddo, mae bob amser yn werth darllen oddeutu’r pwnc a ddewiswyd gennych, oherwydd gall hyn ddarparu llinell sylfaen dda o wybodaeth i wella'ch cais a’ch cynorthwyo i ysgrifennu'ch datganiad personol.

Yn anad dim, byddwch chi'ch hun a mwynhewch ddysgu a darllen am y pwnc o'ch dewis a chanfod yr hyn sy'n tanio'ch angerdd.

Beth yw eich cyngor i fyfyrwyr sy'n ystyried gwneud cais i'r Ysgol Iechyd a Gofal Cymdeithasol ac yn fwy penodol, y cwrs rydych chi'n ei astudio?

I unrhyw un sy'n dymuno gwneud cais ar y cwrs Bydwreigiaeth, mae cadernid yn allweddol yn ogystal ag angerdd pwerus dros yr alwedigaeth.

Mae proffesiynoldeb yn allweddol a bydd dealltwriaeth dda o God yr NMC yn eich rhoi mewn sefyllfa dda ar gyfer y dyfodol. Mae bydwreigiaeth yn yrfa fendigedig ond mae'n dod gyda chaledi. Fel myfyriwr yn Abertawe bydd disgwyl i chi ymrwymo 100% i'ch astudiaethau a chwblhau eich oriau ar leoliad. Mae hyn yn gofyn am sgiliau trefnu rhagorol ond hefyd sgiliau cyfathrebu nid yn unig gyda'r menywod rydych chi'n gweithio gyda nhw ond hefyd eich mentoriaid a'ch cyfoedion. Byddwch chi'n gweithio oriau hir, nosweithiau ac ar alwadau felly mae'n bwysig bod yn barod, ond os dyna le mae'ch angerdd, does gen i ddim amheuaeth y byddwch chi wrth eich bodd â'r cyfan!

Pe gallech chi grynhoi eich profiad myfyriwr hyd yn hyn, beth fyddech chi'n ei ddweud?

Mae bod yn fyfyriwr ym Mhrifysgol Abertawe wedi fy helpu i fagu hyder, mae'r gefnogaeth rydych chi'n ei derbyn fel myfyriwr Bydwreigiaeth yn anhygoel ac yn uchafbwynt fy amser yma hyd yn hyn. Unrhyw heriau yr wyf wedi dod yn eu herbyn, rwyf wedi gallu myfyrio ac adeiladu arnynt i wella fy ymarfer ymhellach, ac mae hyn oherwydd y gefnogaeth wych gan y rhai o'm cwmpas, myfyrwyr a darlithwyr fel ei gilydd. O'r diwedd, rwy'n teimlo fy mod wedi dod o hyd i'm traed mewn gyrfa rwy'n credu y cefais fy ngeni i'w gwneud ac mae Abertawe wedi fy nghefnogi bob cam o'r ffordd.

A ydych wedi profi unrhyw beth unigryw a chadarnhaol yn ystod eich amser ym Mhrifysgol Abertawe yr hoffech ei grybwyll?

Rwyf wedi bod yn ymwneud â llawer o bethau yn y Brifysgol gan gynnwys y rhaglen ysgoloriaeth gerddoriaeth a'r cynllun llysgennad myfyrwyr. Rwyf hefyd yn gweithio yn JCs, caffi a bar y brifysgol sydd wedi cynnig cyfle i mi gefnogi fy hun ymhellach yn ariannol yn ystod fy astudiaethau ond hefyd cwrdd â ffrindiau newydd ac adeiladu fy sgiliau trefnu.

Mae digon o gyfleoedd ar gael i fyfyrwyr weithio neu wirfoddoli, gan gynnwys ymchwil a digwyddiadau prifysgol yn ogystal â'r llu o gymdeithasau sydd ar gael i ymuno ynddynt o fewn undeb y myfyrwyr.

Ydych chi'n gwybod beth yr hoffech chi ei wneud wedi i chi raddio? Addysg bellach / llwybr gyrfa?

Mae fy nghynllun gyrfa wedi newid sawl tro ers dechrau Bydwreigiaeth. Mae gen i angerdd arbennig am ymchwil ac addysgu a byddwn i wrth fy modd yn dilyn gradd Meistr mewn Moeseg a Bydwreigiaeth ac yn y pen draw yn cwblhau PhD. Er hynny, rwyf wrth fy modd â'r amgylchedd gwaith a gallaf yn hawdd gweld fy hun yn gofalu am fenywod yn y gymuned ond hefyd mewn ysbyty, yn cymryd rhan yn rhai o'r achosion risg uwch y mae bydwragedd yn agored iddynt.

Yn dilyn pob lleoliad, mae gen i ffefryn newydd felly rydw i wir yn hapus yn gweithio mewn unrhyw ardal o Fydwreigiaeth! Mae'r proffesiwn mor helaeth ac mae yna nifer o gyfleoedd gwaith, rwy'n gyffrous iawn gweld lle y byddaf yn y pen draw!

Student Midwife