Galwad Digwyddiad Gosod Agenda

Beth rydym yn chwilio amdano:

Mae gan gynigion ar gyfer digwyddiadau preswyl 2-3 diwrnod sy'n cynnwys cyfranogwyr gwadd lleol, cenedlaethol a rhyngwladol (25-30 o fynychwyr) strategaeth glir ar gyfer cyfranogiad cynhwysol ac amrywiol. Maent hefyd yn cynnig cyfleoedd i gynyddu cyfranogiad drwy gyfryngau digidol pan fydd hynny'n briodol. Dylai eich cynnig ddangos yn glir pam mae'r pwnc yn un gwreiddiol, amserol ac arwyddocaol, yn ogystal â sut y byddwch yn creu agenda ymchwil gyd-ddisgyblaethol gymhellol i weithredu arni yn y dyfodol.

Cymhwystra:

Mae'n rhaid i'r digwyddiad gael ei gyd-arwain gan gydweithwyr o ddwy gyfadran, o leiaf.

Ni ddylai cyd-arweinydd fod wedi ennill Dyfarniad Pennu Agenda yn ystod y ddwy rownd ddiwethaf.

Mae croeso i gydweithwyr gyrfa gynnar arwain ceisiadau, ond os ydych yn ymchwilydd PhD Ôl-ddoethurol, gofynnwn ichi gynnwys aelod o staff parhaol yn eich tîm arwain.

Mae'r galwad ar agor i gydweithwyr academaidd a gwasanaethau proffesiynol.

I wneud cais:

E-bostiwch PDF dwy dudalen sy'n: rhestru'r trefnwyr (a'u cyfadrannau), y cyfranogwyr gwadd a'r gyllideb (£6.5M); ac yn ymdrin yn llawn â'r meini prawf asesu (gweler isod).

Y cyfeiriad e-bost ar gyfer cynigion yw hellomasi@swansea.ac.uk

Meini Prawf Asesu:

Natur wreiddiol, anturus ac uchelgeisiol y pwnc

Statws ymchwil ac ysgolheictod y gwahoddedigion arfaethedig

Natur gyd-ddisgyblaethol y digwyddiad

Cyd-fynd â strategaethau cyllido UKRI - sut y gallai'r digwyddiad hwn arwain at brosiect a gyllidir yn allanol?

Cyd-fynd â strategaethau ymchwil y Brifysgol a'r Cyfadrannau.

Ffurf ac allbynanu'r gweithdy - rydym yn annog gweithgareddau cyfarfod creadigol a llawn dychymyg, yn ogystal ag allbynnau clir (gan gynnwys yr Adroddiad Digwyddiad Pennu Agenda gorfodol).

Cynwysoldeb ac amrywiaeth yn y digwyddiad

Gwerth am arian

Cyd-fynd â thema

Asesu:

Bydd y cynigion yn cael eu hasesu gan o leiaf 3 adolygydd o wahanol rannau o'r Brifysgol a bydd penderfyniadau cyllido yn cael eu gwneud ar sail yr adroddiadau hyn yn bennaf, ynghyd ag unrhyw ystyriaethau strategol sy'n bwysig ym marn y panel.

Dyddiadau Pwysig:

Galwad yn agor: 18 Hydref 2023

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 8 Rhagfyr 2023

Penderfyniadau: 15 Rhagfyr 2023

Bydd y Digwyddiadau Pennu Agenda yn dechrau yn 2024 - dechrau Gorffennaf 2024 (rhaid i bob gwariant gael ei gwblhau'n derfynol erbyn dechrau Gorffennaf).

Ceisiadau Llwyddiannus:

Yn ogystal â threfnu'r digwyddiad, bydd gofyn i'r ymgeiswyr llwyddiannus ysgrifennu papur gwyn cryno yn disgrifio'r agenda a luniwyd; bydd hwn yn cael ei gyhoeddi ar wefan SAUM.