SAUM Galwad am Gynigion 22/23

Update: Os oes gennych ddiddordeb yng nghanlyniadau’r digwyddiadau rhwydweithio a gynhaliwyd ym mis Mai, mae gennym set o adnoddau y gellir eu cyrchu yma, lle gallwch weld rhai o’r posibiliadau sy’n dod i’r amlwg a gwneud cysylltiadau â chydweithwyr eraill ar draws disgyblaethau. Rydym hefyd yn gwahodd pawb i anfon drafftiau o’u cynigion atom fel y gallwn ni a holl aelodau ein cymuned ychwanegu sylwadau cyn y dyddiad cau terfynol.

I anfon eich cynnig atom neu i ofyn am help, anfonwch e-bost atom yn: hellomasi@swansea.ac.uk

Cyflwyniad

SAUM yw Sefydliad Astudiaethau Uwch Prifysgol Abertawe. Fel mudiad sy’n ymestyn ei gyrhaeddiad trwy’r Brifysgol, rydym yn llawn diben ac yn canolbwyntio ar waith ymchwil trawsddisgyblaethol o’r radd flaenaf sy’n cyflwyno gwelliannau gweddnewidiol a gwirioneddol i fywyd ac i ddealltwriaeth.

Lansiwyd y Sefydliad gan Brif Weinidog Cymru ym mis Chwefror 2021, ac yn awr rydym yn chwilio am gynigion ar gyfer ein hail rownd fuddsoddi. Bydd y gwaith a ariennir yn cychwyn ym mis Awst 2022.

Ar ôl mwy na dwy flynedd yn byw gyda’r pandemig yn ogystal â phryderon byd-eang mwy diweddar, mae SAUM yn chwilio am gynigion a fydd yn gwella’r ffordd rydym yn byw ac yn meddwl, gan fyfyrio ar y cyfnod anodd a ddaeth i’n rhan i gyd a dysgu ar ei sail. Er bod rhai’n galw arnom i ddychwelyd at y “normal” neu’r “normal newydd”, rydym yn chwilio am waith a fydd yn diffinio’r “anghyffredin newydd” – hynny yw, byd a fydd yn mynd i’r afael o ddifrif â’r heriau, y problemau a’r cyfleoedd y tynnwyd sylw atynt yn ystod y 24+ mis diwethaf.

Dylai’r cynigion ymdrin ag un neu fwy o’r meysydd canlynol:

  • Dyfodol Cadarn
  • Dyfodol Teg
  • Dyfodol Cynaliadwy
  • Dyfodol Diwydiannol Arloesol
  • Dyfodol y De Byd-eang a’r Gogledd Byd-eang

Fodd bynnag, ni ddylai hyn gyfyngu arnoch. Os bydd eich cynnig yn ymateb i ddiben creiddiol yr alwad hon i ddod o hyd i’r “anghyffredin newydd”, ac os bydd yn drawsddisgyblaethol ei natur, yn uchelgeisiol ac yn fentrus, cofiwch ymgeisio.

Yr hyn rydym yn chwilio amdano

Os ydych eisoes yn gweithio ar eich cynnig mewn tîm rhyngddisgyblaethol sydd wedi ennill ei blwyf, yn ôl pob tebyg nid yw’r alwad hon yn addas i chi.

Yn hytrach, rydym yn chwilio am dimau sydd wrthi’n dod i’r amlwg ledled y Brifysgol a thu hwnt ac sydd eisiau cyfle i archwilio maes a dull hynod addawol mewn modd ystwyth. Bydd y timau’n cynnwys aelodau o fwy nag un ddisgyblaeth ac o fwy nag un Gyfadran. Bydd y dull yn drawsddisgyblaethol (lle bydd dulliau a syniadau hollol newydd yn esblygu trwy ddwyn disgyblaethau sefydledig ynghyd), gan anelu at risg uchel a gwobr fawr.

Dylai’r cynigion arwain at allbynnau penodol a gwerthfawr yn ystod cyfnod amser y dyfarniad, ynghyd ag arwain at bosibiliadau i ymgeisio am grantiau allanol.

Pwy all ymgeisio?

Gall holl aelodau ein cymuned, o lefel Ymchwilwyr PhD ymlaen, gymryd rhan yn y cynigion. Yn arbennig, rydym yn annog ceisiadau gan gydweithwyr sydd yng nghyfnod cynnar eu gyrfa. Rhaid i’r tîm gynnwys aelod o staff y bydd ei gontract yn ymestyn y tu hwnt i ddiwedd y dyfarniad. Er y bydd y tîm yn cael ei arwain gan gydweithiwr o Abertawe, gall gynnwys cydweithwyr o brifysgolion eraill trwy’r byd. Rhaid i holl aelodau’r tîm drafod y bwriad sydd wrth wraidd eu cynnig gyda’u rheolwr llinell cyn cyflwyno’r cais er mwyn gwneud yn siŵr y bydd y gweithgarwch yn ategu gwaith ehangach eu Cyfadran a’r Brifysgol.

Categorïau cyllido

Prosiectau Sylfaenol: bydd y gweithgareddau hyn yn para blwyddyn (1 Awst 2022 – diwedd Gorffennaf 2023), a byddant yn mynd i’r afael â gwaith ymchwil ar garlam, gan gynhyrchu allbynnau clir, meithrin capasiti a chynnal gwaith dichonoldeb ar gyfer ceisiadau am grantiau allanol a/neu Uwch-brosiectau. Disgwyliwn ariannu chwech o Brosiectau Sylfaenol yn yr Alwad hon, gan roi hyd at £5,000 i bob prosiect.

Uwch-brosiectau: bydd y prosiectau hyn yn para dwy flynedd (1 Awst 2022 – diwedd Gorffennaf 2024), a byddant yn anelu at “osod baner” ar “gopa” deallusol hynod newydd. Hynny yw, byddant yn ceisio mynd i’r afael â gwaith ymchwil helaeth a fydd yn esgor ar allbynnau pwysig, gan ddiffinio agendâu a chreu gweledigaethau y bydd eraill yn ceisio’u dilyn. Disgwylir i’r prosiectau arwain at o leiaf un cais am grant allanol strategol. Disgwyliwn ariannu hyd at bump o Uwch-brosiectau yn yr alwad hon, gan roi hyd at £15,000 y flwyddyn i bob prosiect (sef cyfanswm o £30,000).

Cymrodoriaethau i Ymwelwyr Rhyngwladol: rydym yn croesawu cynigion ar gyfer Cymrodoriaethau mewnol ac allanol. Disgwylir i’r rhai a fydd yn ymweld ag Abertawe ymrwymo i aros am oddeutu mis yn Abertawe a dylai’r cynigion ddangos sut y byddant yn helpu i greu a chryfhau agendâu trawsddisgyblaethol. Disgwylir i’r Cymrodyr gyflwyno o leiaf un ddarlith SAUM gyhoeddus (a fydd yn addas i gynulleidfa gyffredinol) a rhyngweithio â Phrifysgolion ledled Cymru. Dylai cynigion ar gyfer Cymrodoriaethau Allanol ddangos sut y bydd y gweithgarwch yn arwain at gydweithio newydd ar gyfer y Cymrawd a’r Brifysgol. Gall Cymrodyr Allanol dreulio hyd at fis dramor (yn amodol ar gael y gymeradwyaeth arferol ar gyfer teithio). Bydd disgwyl i Gymrodyr Allanol gyflwyno Darlith SAUM Gyhoeddus ar ôl iddynt ddychwelyd. Disgwyliwn ariannu hyd at chwech o Gymrodyr (pedwar Cymrawd mewnol, dau Gymrawd allanol), gan roi hyd at £5,000 i bob Cymrodoriaeth (teithio a chynhaliaeth).

Yr hyn y gallwn ei ariannu

Bydd modd i Brosiectau Sylfaenol ac Uwch-brosiectau ariannu amser/cyflogau ôl-ddoethuriaeth, defnyddiau traul, teithio a chynhaliaeth. Ni fyddwn yn ariannu amser ymchwilio na gorbenion. Gellir ariannu teithio a chynhaliaeth y Cymrodyr.

Sut y byddwn yn asesu eich cais

Bydd y cynigion yn cael eu hasesu trwy ddilyn protocolau tebyg i rai UKRI. Bydd yr holl gynigion yn cael eu hadolygu gan o leiaf dri o gydweithwyr o Bwyllgor Llywio SAUM, Entrepreneuriaid Ymchwil SAUM a Chymrodyr SAUM (h.y. rhai heb wrthdrawiad buddiannau). Bydd yr adolygiadau hyn yn cael eu defnyddio fel sail i gyfarfodydd panel lle gosodir yr holl gynigion yn eu trefn. Bydd cynigion sy’n cyrraedd y trothwy ansawdd yn cael eu hariannu hyd nes y caiff yr adnoddau eu dyrannu.

Bydd y meini prawf asesu’n cynnwys: 1) Ansawdd (Newyddbeth, Menter, Uchelgais, Natur Weddnewidiol); 2) Cymwys i’r Alwad (penodol ac eang, yn cynnwys y tebygolrwydd o gael cyllid grant allanol yn y dyfodol); 3) Y Tîm; 4) Adnoddau a Rheoli. Mae meini prawf (1) a (2) yn hanfodol a dyma’r prif feini prawf; mae meini prawf (3) a (4) yn bwysig ac yn eilaidd eu natur.

Sut i ymgeisio

Dylid cyflwyno’r cynigion ar ffurf PDF. Ni ddylent fod yn hwy na 2 dudalen A4 (ni ddylid defnyddio ffont sy’n llai nag 11 pwynt). Gwnewch yn siŵr fod eich cynnig yn arddangos ansawdd ar sail pob un o’r meini prawf asesu. Dylid lanlwytho’r dogfennau PDF hyn trwy ddefnyddio’r ffurflen ar-lein hon.

 

Os byddwch yn llwyddiannus Bydd SAUM yn rhoi dull “gweithredwr-buddsoddwr” ar waith – byddwn yn cynnal cyfarfodydd misol ar gyfer yr holl brosiectau a ariennir er mwyn annog a meithrin y gwaith a rhannu arferion gorau.

 

Dyddiadau Pwysig:

Lansio’r alwad: 4 Ebrill 2022
Dyddiad cau: Dydd Iau 16 Mehefin 2022, 4pm
Panel: Yr wythnos a fydd yn dechrau ar 11 Gorffennaf 2022
Canlyniadau Erbyn: diwedd mis Gorffennaf 2022.