Datganiad hygyrchedd

Mae'r datganiad hwn ar hygyrchedd yn berthnasol i  https://www.abertawe.ac.uk

Datblygwyd y wefan hon gan Brifysgol Abertawe. Rydym am i gynifer o bobl â phosib allu defnyddio’r wefan hon, gan fwynhau croeso a phrofiad boddhaol. Er enghraifft, mae hynny’n golygu y dylech chi allu

 • Chwyddo i mewn hyd at 200% heb i destun lifo oddi ar y sgrîn.
 • Defnyddio gwe-lywio cyson ar draws y wefan.
 • Llywio rhan fwyaf y wefan gan ddefnyddio bysellfwrdd yn unig.
 • Defnyddio’r cymhwysiad ReciteMe i ddarparu amrywiaeth o offer hygyrchedd.

 Mae gan AbilityNet gyngor ar sut i wneud eich dyfais yn haws i'w defnyddio os oes gennych anabledd.

 

Pa mor hygyrch yw abertawe.ac.uk?

Mae'r wefan wedi cael ei gwerthuso gan ein harbenigwr mewnol ac mae'n tystio bod abertawe.ac.uk yn cydymffurfio'n rhannol â safon AA y Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We fersiwn 2.2.

Rydym yn ymwybodol nad yw bob rhan o abertawe.ac.uk mor hygyrch ag y dylai fod:

 • Nid oes gan Podcastau sain ddewisol fel trawsgrifiadau. Nid oes gan rai fideos wedi’u hymgorffori sain i gynnwys sy’n unigol o ran gweledol
 • Mae disgrifiadau delweddau ar gael ond mae angen eu gwella.
 • Mae’r ddewislen llywio tudalennau’r cwrs yn ddiffygiol o’r fatholwg ffocws ac nid yw ymddygiad tab yn cyd-fynd â’r drefn ddarllen tudalen
 • Nid oes disgrifiadau delweddau ar gael ar gyfer ardaloedd a ddatblygwyd gan drydydd parti ac ni ellir atal cylchoedd taith ystafell.
 • Nid oes ganddynt gamgymeriadau penodol, ac ni ellir trosgrifio arddulliau ar ffurflenni wedi’u hymgorffori gan drydydd parti.
 • Mae rhai fideos heb ddisgrifiadau sain pan fo eu hangen.

 

Adborth a gwybodaeth gyswllt

Os oes angen gwybodaeth am abertawe.ac.uk mewn fformat gwahanol fel PDF hygyrch, print bras, fformat hawdd i'w ddarllen, recordiad sain neu braille, gallwch gysylltu â'n Canolfan Drawsgrifio:

Ebost: braille@abertawe.ac.uk

Twitter: @SUTranscription

Canolfan Drawsgrifio Prifysgol Abertawe, Adeilad Amy Dillwyn, Prifysgol Abertawe, Parc Singleton, Abertawe, SA2 8PP, Y Deyrnas Unedig.

Sut i ddod o hyd i’r ganolfan drawsgrifio: SUTC-Accessible-Guide

Byddwn yn ystyried eich cais ac yn dychwelyd atoch mewn 7 niwrnod.

 

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd abertawe.ac.uk

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan. Cysylltwch â ni os ydych chi'n dod o hyd i unrhyw broblemau sydd heb eu rhestru ar y dudalen hon neu os ydych yn meddwl nad ydym yn cwrdd â gofynion hygyrchedd:

Ebost: customerservice@swansea.ac.uk

Ffoniwch: +44 (0)1792 295500

 

Gweithdrefn gorfodi

Mae’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yn gyfrifol am orfodi Rheoliadau Hygyrchedd (Gwefannau a Chymwysiadau Symudol) (Rhif 2) Cyrff y Sector Cyhoeddus 2018 (y ‘rheoliadau hygyrchedd'). Os nad ydych yn fodlon ar ein hymateb i’ch cwyn, cysylltwch â’r Gwasanaeth Cynghori a Chymorth Cydraddoldeb.

 

Cysylltwch â ni drwy ffonio neu ymweld â ni

Nod y brifysgol yw darparu gwasanaethau gwybodaeth ac arweiniad proffesiynol i fyfyrwyr anabl, myfyrwyr sydd ag anghenion penodol a/neu gyflyrau meddygol. Gallwn ddarparu cymorth os hoffech ymweld â ni neu ein ffonio.

Cysylltwch â'r gwasanaeth anabledd:

Ffôn: +44 (0)1792 606617

Ebost: wellbeingdisability@abertawe.ac.uk

 

Gwybodaeth dechnegol am hygyrchedd y wefan hon

Mae Prifysgol Abertawe’n ymrwymedig i wneud ei gwefan yn hygyrch, yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd (Gwefannau a Chymwysiadau Symudol) (Rhif 2) Cyrff y Sector Cyhoeddus 2018.

 

Statws cydymffurfio

Mae’r wefan hon yn cydymffurfio’n rhannol â safon AA y Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We fersiwn 2.1 oherwydd yr achosion o ddiffyg cydymffurfiaeth a restrir isod.

 

Cynnwys anhygyrch

Mae Prifysgol Abertawe'n ymrwymedig i gynnal Lefel hygyrchedd AA. Mae'r wybodaeth ganlynol yn esbonio unrhyw rannau o'r wefan nad ydynt, hyd y gwyddom, yn cydymffurfio, yn ogystal â'r hyn rydyn ni'n ei wneud i geisio sicrhau hyn.

Ymddiheuriadau mae'r adran hon yn aros am gyfieithiadau Cymraeg.

 

Sut byddwn yn mynd i'r afael â diffyg cydymffurfiaeth

Dros y flwyddyn ddiwethaf rydym wedi mynd i'r afael â nifer o faterion hygyrchedd, gan dderbyn hyfforddiant gan asiantaeth allanol ar sut i gwblhau profion ac awdit hygyrchedd. Fodd bynnag, gwyddom fod angen i ni wneud mwy!

Byddwn yn mynd i’r afael â’r methiannau meini prawf uchod drwy:

 • Ddatblygu labordy empathi i godi ymwybyddiaeth ymhlith golygyddion cynnwys ac ar draws y sefydliad.
 • Cysylltu â darparwyr trydydd parti a gofyn am atgyweiriadau i'r materion hygyrchedd a ddarganfuwyd gennym.
 • Neilltuo amser dynodedig i'r Tîm Datblygu Gwe fynd i'r afael â'r materion hyn.
 • Ymchwilio i ffyrdd o awtomeiddio profion hygyrchedd o fewn ein proses ddatblygu.
 • Ail-archwilio'r wefan er mwyn asesu'r atgyweiriadau o fewn y 12 mis nesaf.

 

Baich Anghymesur

Gwnaethpwyd asesiad gan ystyried maint y sefydliad a’r adnoddau sydd ar gael iddo a nodir cynnwys y tybir ei fod yn faich anghymesur yn yr adran hon.

Llywio a chyrchu gwybodaeth

Nid oes problemau neu nid yw’n berthnasol.

Offer rhyngweithiol a thrafodion

Nid oes problemau neu nid yw’n berthnasol.

 Offer rhyngweithiol

Nid oes problemau neu nid yw’n berthnasol.

 

Cynnwys nad yw o fewn cwmpas y rheoliadau hygyrchedd

Gwnaethpwyd asesiad gan ystyried maint y sefydliad a’r adnoddau sydd ar gael iddo a nodir cynnwys y tybir ei fod y tu allan i gwmpas y rheoliadau yn yr adran hon.

 

Dogfennau PDF a dogfennau eraill

Mae  sampl o ddogfennau PDF wedi cael eu profi am eu hygyrchedd ac adroddwyd am rai mân wallau. Byddwn yn gweithio gyda golygyddion cynnwys i sicrhau bod ganddynt yr hyfforddiant a'r adnoddau i fynd i'r afael ag unrhyw wallau a ganfyddir.

Nid yw'r rheoliadau hygyrchedd yn ei gwneud yn ofynnol i ni drwsio dogfennau PDF na dogfennau eraill a gyhoeddwyd cyn 23 Medi 2018 os nad ydynt yn hanfodol i ddarparu ein gwasanaethau. Bydd unrhyw ddogfennau PDF neu Word newydd rydym yn eu cyhoeddi’n bodloni’r safonau hygyrchedd.

 

Yr hyn rydym yn ei wneud i wella hygyrchedd

Mae ein Cynllun Gweithredu Hygyrchedd yn dangos sut a phryd rydym yn bwriadu gwella hygyrchedd abertawe.ac.uk.

 

Paratoi'r datganiad hwn ar hygyrchedd

Paratowyd y datganiad hwn ar 15/01/2024. Cafodd y datganiad hwn ei adolygu ddiwethaf ar 15/01/2024.

Profwyd gwefan abertawe.ac.uk ddiwethaf ar 13/12/2023. Cynhaliwyd y prawf gan ein harbenigwr defnyddioldeb a hygyrchedd mewnol sy'n gweithio ar wahân i'r tîm gwe sy'n datblygu'r wefan hon.

Gwnaethom ddefnyddio proses ac ymagwedd gyson er mwyn penderfynu ar sampl o dudalennau i'w profi. Mae'r rhain ar gael yn yr adran Sut wnaethon ni brofi’r wefan

Mae'r adroddiad hygyrchedd llawn ar gael ar gais.