Professor Bernd Kulessa

Yr Athro Bernd Kulessa

Athro, Geography

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 513163

Cyfeiriad ebost

Swyddfa Academaidd - 229D
Ail lawr
Adeilad Wallace
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae fy ngwaith ymchwil yn canolbwyntio ar ddefnyddio geoffiseg gymhwysol i gyfrannu at ein dealltwriaeth o ymateb masau iâ y byd i'r newid yn yr hinsawdd yn y gorffennol, y presennol a'r dyfodol, ac i fynd i'r afael â phroblemau gwyddonol sy'n gysylltiedig ag effaith anthropogenig. Mae diddordebau ymchwil cryosfferig yn cynnwys:

 • Rôl dŵr daear tanrewlifol a fflwcs gwres geothermol wrth fodiwleiddio'r priodweddau a'r prosesau gwaelodol sy'n rheoli llif iâ cyflym ac ansefydlog.
 • Priodweddau ffisegol iâ sy'n rheoli holltau iâ ac anffurfiad a llif iâ yn y presennol a'r gorffennol;
 • Problemau dethol yn ymwneud â'r cofnod palaeo rhewlifol, prosesau amrewlifol, hydroleg eira, dynameg halogyddion mewn tir wedi rhewi, a pheirianneg geodechnegol a geoberyglon mewn tiliau rhewlifol;
 • Datblygiadau technegol i wneud y mwyaf o ddefnyddioldeb dulliau geoffisegol yn y gwyddorau cryosfferig, gan ganolbwyntio'n benodol ar gymwysiadau magnetelwrig ac electrocinetig newydd (seismodrydanol a hunan-botensial trydanol) ynghyd â thechnegau anisotropig seismig ac adlewyrchiad seismig aml-gydran a phrofion ymateb dyfrdyllau (profion slyg).

Yn fwy cyffredinol, mae gennyf ddiddordeb mawr hefyd mewn delweddu magnetotelwrig o gramen a mantell uchaf y ddaear, a'r defnydd o dechnegau geoffisegol i asesu, nodweddu a monitro peryglon a halogiad tir.

Mae fy ymchwil yn cyfuno gwaith maes, gwaith labordy a modelu ymlaen a gwrthdro. Ceisir datblygiadau newydd i integreiddio gwybodaeth geoffisegol â dulliau gwyddonol eraill e.e. drwy wrthdroad ar y cyd neu fodelu Bayesian, wedi'i feithrin gan gydweithio helaeth â sefydliadau eraill yn y DU ac yn rhyngwladol.

Arweiniodd fy ymchwil gynharach yn yr Alpau Ewropeaidd at ddarganfyddiadau mawr megis effaith llanw'r ddaear ar hydroleg rhewlifoedd a dynameg drwy oblygiad. Mae wedi bod yn Brif Ymchwilydd neu'n Gyd-Ymchwilydd ar lawer o grantiau mawr ar gyfer ymchwil i ddynameg llenni iâ yr Antarctig a’r Ynys Las. Ymhlith y darganfyddiadau nodedig mae mynychder gofodol ac amrywiaeth hydromecanyddol gwaddodion o dan Len Iâ yr Ynys Las, delweddu seismig toriad a ysgogir yn hydrolegol drwy'r llen iâ sydd wedyn yn modiwleiddio cryfderau gwaddodion a llif llenni iâ, a'r rheolaeth sylfaenol sydd gan heterogeneddau mewnol dros sefydlogrwydd Sgafelli Iâ yr Antarctig.

Meysydd Arbenigedd

 • Geoffiseg gymhwysol
 • Rhewlifeg
 • Gwyddoniaeth cryosfferig
 • Geoffiseg amgylcheddol a pheirianneg
 • Hydrogeoffiseg
 • Biogeoffiseg
 • Hydroleg isarwyneb
 • Profion dyfrhaenau

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Geoffiseg Daear Solet
Geoffiseg amgylcheddol a pheirianneg
Rhewlifeg
Hydroddaeareg

Ymchwil