Anna Seagar

Dr Anna Seager

Swyddog Ymchwil, Biomedical Sciences

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 295838

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Canolradd

Dolenni Ymchwil

529
Pumed Llawr
Y Sefydliad Gwyddor Bywyd 1
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Anna Seager yn Swyddog Ymchwil wedi'i chyflogi ar  brosiect BEACON a ariennir gan yr Undeb Ewropeaidd sy'n cysylltu ymchwil, entrepreneuriaeth ac arloesi yn rhanbarth cydgyfeirio de Cymru. Mae ymchwil BEACON Anna wedi amrywio o ddadansoddiad geneteg planhigion sydd wedi'u trin â gwrteithiau i fesur proffiliau tocsicolegol y pathogen gastrig, Cryptosporidiwm. Mae prosiectau ymchwil blaenorol yng ngyrfa Anna wedi cynnwys datblygu offer i leihau defnydd o anifeiliaid mewn profion arbrofol ac ymchwil tocsicoleg (NC3Rs). 

Ochr yn ochr â'i rôl ymchwil, mae Anna'n cyfrannu at bortffolio addysgu'r Ysgol Feddygaeth, gan addysgu ar gyrsiau israddedig ac ôl-raddedig, megis Geneteg Canser a Ffarmacoleg a darparu mentora academaidd i fyfyrwyr. Yn 2018, dyfarnodd yr Academi Addysg Uwch  gymrodoriaeth i Anna yn seiliedig ar ei hymagwedd wedi'i llywio gan ymchwil at addysg myfyrwyr. 

Mae Anna yn llysgennad STEM ymrwymedig sy'n ymwneud â mentrau di-rif i ennyn diddordeb y cyhoedd a phlant mewn ymchwil, gan gynnwys Soapbox Science 2015, Gŵyl Wyddoniaeth Abertawe, Dydd Sadwrn Gwyddoniaeth Wych, Diwrnod Hwyl i'r Teulu Prifysgol Abertawe a Pint of Science 2019.

Drwy gydol ei gyrfa, mae Anna wedi bod yn angerddol am gydraddoldeb, amrywiaeth a chynwysoldeb, a adlewyrchir yn ei rôl wirfoddol barhaus fel arweinydd Athena SWAN yn yr Ysgol Feddygaeth. Mae Athena SWAN yn gynllun cenedlaethol â'r nod o gydnabod problemau ym maes cydraddoldeb a mynd i'r afael â nhw drwy gydnabod na fydd y gymuned academaidd ac addysg uwch yn gallu cyflawni eu potensial llawn oni bai y gallant elwa o ddoniau pawb. Dechreuodd ymrwymiad Anna i Gydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynwysoldeb ym Mhrifysgol Abertawe yn 2012 pan ddaeth hi'n aelod o dîm Athena SWAN y Brifysgol ac wedi hynny'n Arweinydd yn nhîm Athena SWAN yr Ysgol Feddygaeth yn 2015. Anna sydd â chyfrifoldeb am y gyfres o seminarau Athena SWAN sy'n cynnal gweithdai ar gyfer staff a myfyrwyr (ar bynciau megis pendantrwydd, dyrchafiadau, rhagfarn ddiarwybod a sgiliau ysgrifennu), ac mae hi'n aelod o Bwyllgor Cydraddoldeb ac Amrywiaeth Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe a Grŵp Strategaeth Athena SWAN y Brifysgol. 

Meysydd Arbenigedd

  • • Tocsicoleg
  • • Ffarmacoleg
  • • Bioleg Celloedd
  • • Microsgopeg a delweddu celloedd
  • • Technegau moleciwlaidd

Uchafbwyntiau Gyrfa

Prif Wobrau

Cafodd cyfraniad personol Anna at Gydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynwysoldeb yn y Brifysgol ei gydnabod drwy ddyfarnu Gwobr Mary Williams iddi yn 2019.