Coronafeirws: y diweddaraf
A woman and a man in lab coats looking at a computer screen

Gallai eich sefydliad gymryd mantais o nifer o gyfleoedd cyllido a arweinir gan ddiwydiant i gefnogi gwaith cydweithredol a chael mynediad at gyfoeth o wybodaeth ac arbenigedd ym Mhrifysgol Abertawe.

Partneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth

Mae Partneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth (KTP) yn bartneriaeth tair ffordd rhwng y byd academaidd, busnesau ac aelod cyswllt (myfyriwr - wedi graddio neu'n uwch) sy'n cefnogi’r broses o drosglwyddo gwybodaeth o Brifysgol i fusnes i gefnogi ymchwil a datblygiad.

Trosolwg

 • Cyfle gwych i ddatblygu ymchwil a datblygu eich cwmni
 • Ar gyfer prosiectau ymchwil a datblygu 12 i 36 mis
 • 70%-50% o arian gan ddibynnu ar faint eich cwmni
 • Rhaid eich bod yn gallu profi fforddiadwyedd ariannol ar gyfer y prosiect a masnacheiddio canlyniadau

 (Mwy o wybodaeth: Innovate UK)

Partneriaeth Smart

Mae'r mecanwaith ariannu hwn yn gweithredu fel Rhaglen Trosglwyddo Gwybodaeth fach rhwng 6 a 12 mis, gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru i annog trosglwyddo gwybodaeth o'r Brifysgol i fusnesau i hwyluso ymchwil a phrosiectau datblygu.

Trosolwg

 • Cyfle gwych i roi hwb i wybodaeth yn eich cwmni heb lawer o ymrwymiad
 • Ar gyfer prosiectau ymchwil a datblygu 6 i 12 mis
 • Yn arbennig o fuddiol i gwmnïau newydd/bach iawn
 • Gellir defnyddio canlyniadau i gefnogi prosiectau Rhaglen Trosglwyddo Gwybodaeth mwy
 • 50% wedi'i ariannu

(Mwy o wybodaeth Lywodraeth Cymru)

Galwadau SMART/Ariannu'r Sector

Mae'r rhain yn darparu galwadau ariannu ar sail cystadleuaeth, a gefnogir gan Lywodraeth y DU, i hwyluso ymchwil a datblygu. Eu nod yw ysgogi cynhyrchiant a thwf economaidd drwy gefnogi busnesau i ddatblygu a gwireddu syniadau newydd.

Trosolwg

 • Cymwysiadau a arweinir gan fusnes
 • 70%-50% o arian gan ddibynnu ar faint eich cwmni
 • Galwadau ariannu sy'n benodol i sector a 4 galwad agored y flwyddyn

Chwilio am alwadau cyllido

(Mwy o wybodaeth: Innovate UK)

Cronfa Her y Strategaeth Ddiwydiannol

Mae'r fenter hon gan Lywodraeth y DU yn ceisio dod â'r byd academaidd a busnesau gorau Prydain ynghyd i drawsnewid sut rydym yn byw, yn gweithio ac yn symud o gwmpas. Drwy fuddsoddi yn yr ymchwil, datblygiad ac arloesedd gorau posib, bydd yn mynd i'r afael â'r heriau diwydiannol a chymdeithasol mwyaf yr ydym yn eu hwynebu heddiw a rhoi'r DU yn y sefyllfa orau i fanteisio ar gyfleoedd y farchnad yn y dyfodol. Mae'n rhan o fuddsoddiad gwerth £4.7 miliwn y llywodraeth mewn ymchwil a datblygu dros 4 blynedd a fydd yn cefnogi cyflwyno ei Strategaeth Ddiwydiannol fodern.

Trosolwg

 • Cymwysiadau a arweinir gan fusnes
 • Wedi'i gefnogi'n bennaf drwy INUK
 • Cystadlaethau sy'n benodol i sector o amgylch 4 maes her fawr: Deallusrwydd Artiffisial a data / Cymdeithas sy'n heneiddio/ twf glân / dyfodol symudedd
 • 70%-50% o arian gan ddibynnu ar faint eich cwmni

(Mwy o wybodaeth: Industrial Strategy Challenge Fund)

Cronfa Cryfder mewn Lleoedd

Mae hwn yn gynllun ariannu cystadleuol newydd sy'n defnyddio ymagwedd sy'n seiliedig ar leoedd at ariannu ymchwil ac arloesi, i gefnogi twf economaidd lleol o bwys.

Trosolwg

 • Proses mynegiannau o ddiddordeb – rhaid cyrraedd y rhestr fer er mwyn cyflwyno cais am grant llawn
 • Ei nod yw cefnogi cryfderau rhanbarthol ar gyfer prosiectau rhwng £10 a £50m
 • Arweinir gan ddiwydiant ac yn seiliedig ar gonsortia
 • Ei nod yw cefnogi prosiectau rhanbarthol gyda phartneriaid rhanbarthol

(Mwy o wybodaeth: Cronfa Cryfder mewn Lleoedd)

Cronfa Ymchwil Heriau Byd-eang

Cystadleuaeth gwerth £ 9.3 miliwn i dreialu arloesiadau i fynd i'r afael â heriau cymdeithasol byd-eang mewn gwledydd sy'n dod i'r amlwg. Ei nod yw annog busnesau'r DU i weithio gyda phartneriaid tramor i ddatblygu arloesiadau newydd a allai helpu i drawsnewid bywydau mewn gwledydd sy'n derbyn cymorth datblygu dramor.

Dyddiad cau: hanner dydd 13 Tachwedd 2019

(Mwy o wybodaeth: Cronfa Ymchwil Heriau Byd-eang)

Os hoffech ddarganfod mwy, cysylltwch â'n tîm Ymgysylltu â Busnes