Mae pawb yn Abertawe yn creu'r momentwm ar gyfer llwyddiant

Staff delwedd y tu allan i'r abaty

Canlyniad

Er mwyn cyflawni ein huchelgais i fod yn Brifysgol gynaliadwy sydd wedi ei chynnwys o fewn y 30 safle uchaf o ran prifysgolion, mae arnom angen gweithlu gyda'r sgiliau gwahaniaethol sydd eu hangen i sicrhau ein bod yn gallu cyflawni rhagoriaeth mewn ymchwil, addysgu, dysgu a phrofiad ehangach y myfyrwyr, ac i fod yn bwerdy ar gyfer yr economi ranbarthol ac yn rhyngwladol.

Cynlluniwyd y Cynllun Llwybrau Gyrfa Academaidd (ACP) i sicrhau bod cryfderau academaidd, boed hynny mewn ymchwil, addysgu, profiad ehangach y myfyrwyr, arweinyddiaeth neu arloesedd ac ymgysylltiad, i gyd yn cael eu cydnabod, eu datblygu, eu gwerthfawrogi a'u gwobrwyo'n briodol.

Diben yr ymagwedd hon yw cefnogi pob aelod o’r staff academaidd i weithio i'w lawn botensial. Cynlluniwyd meini prawf y Llwybrau Gyrfa Academaidd er mwyn bod yn dryloyw ac yn deg ac er mwyn arddangos y trothwyau.

Meysydd a Meini Prawf

Mae yna 3 maen prawf craidd y mae'n rhaid eu cynnal trwy gydol pob un o’r graddau academaidd ddarlithydd, Uwch Ddarlithydd, Athro Cyswllt ac Athro (graddau 8-11):

  • Rheoli Craidd
  • Addysgu Craidd
  • Ymchwil Craidd

Mae yna 3 maes academaidd uwch:

  • Addysgu ac Ysgolheictod Uwch
  • Ymchwil Uwch
  • Arloesedd ac Ymgysylltiad Uwch

Meini Prawf

Mae gan bob maen prawf ym mhob gradd enghreifftiau wedi’u diffinio’n glir a Lefelau Perfformiad Dangosol. Lle mae mwy nag un Lefel Perfformiad Dangosol, nodir blaenoriaeth strategol y Brifysgol mewn print trwm.

O ystyried ystod y gweithgarwch academaidd, ni all y Lefelau Perfformiad Dangosol fod yn derfynol ond byddant yn gweithredu fel canllaw.

Llwybrau Gyrfa Academaidd

 

Meini Prawf Llwybrau Gyrfa Academaidd Athro Cyswllt (AP)

Meini Prawf Llwybrau Gyrfa Academaidd Athro (P)

Cysylltiadau defnyddiol

Os oes gennych ymholiad, mae croeso i chi gysylltu â ni:

Sian Cushion Ffôn: (01792) 606750 E-bost: Sian Cushion

Brian Knaggs Ffôn: (01792) 604257 E-bost: Brian Knaggs

Charlie James Ffôn: (01792) 513280 E-bost: Charlie James