Mae Prifysgol Abertawe yn ymrwymedig i ddarparu amgylchedd lle gall pobl o bob gefndir gyflawni eu potensial llawn.

Rydym yn cyflogi staff ar sail eu sgiliau a'u galluoedd, ac rydym yn croesawu ymgeiswyr o gefndiroedd amrywiol â'r nodweddion gwarchodedig canlynol: oedran, anabledd, rhyw, cyfeiriadedd rhywiol, ailbennu rhywedd, hil, crefydd neu gred, statws priodasol, beichiogrwydd a mamolaeth. 

Beth Rydym Ni'n ei Wneud

Criw o fenywod yn siarad ac yn gwenu

Athena Swan

Dyn yn rhoi gwobr i fenyw yng ngwobrau Athena SWAN

MYNEGAI CYDRADDOLDEB YN Y GWEITHLE

Baner LGBTQ+

Mentora

Llun o ddwy fenyw sy'n rhan o'r cynllun mentora

Rhwydweithiau Cydraddoldeb

Wynebau pobl yn gwenu ac yn edrych lawr mewn cylch ar y camera

URDDAS YN Y GWEITHLE AC WRTH ASTUDIO

Pobl yn eistedd ar y grisiau yn sgwrsio ac yn chwerthin