Professor Deborah Fitzsimmons

Yr Athro Deborah Fitzsimmons

Cadair Bersonol, Public Health

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 602226

Cyfeiriad ebost

Dolenni Ymchwil

Office - 214
Ail lawr
Adeilad Vivian
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae gen i Gadair Bersonol a fi yw Cyfarwyddwr Academaidd Canolfan Economeg Iechyd Abertawe (SCHE); canolfan ymchwil lewyrchus wedi'i lleoli yng Ngholeg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd, Prifysgol Abertawe. Rwyf hefyd yn Gyd-gyfarwyddwr Economeg Iechyd a Gofal Cymru; un o grwpiau seilwaith Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, sy'n anelu at ddatblygu ymchwil o'r radd flaenaf i Gymru.

Treuliais fy ngyrfa gynnar fel nyrs glinigol ac ymchwil mewn oncoleg / clefyd pancreatig; symud i faes Mesur Canlyniadau Adroddedig Ansawdd Bywyd / Cleifion (PROMs) gyda PHD gan Brifysgol Southampton yn 2000 a chael un o'r Gwobrau Ôl-ddoethurol cyntaf ar gyfer Proffesiynau Nyrsio ac Iechyd Perthynol yn 2002 gan yr Adran Iechyd. Rwy'n dal i fod yn nyrs gofrestredig. Ers ymuno â Phrifysgol Abertawe yn 2004, datblygais bortffolio ymchwil ehangach i gynnwys ymchwil economeg iechyd a chanlyniadau.

Rwy'n parhau i fod yn aelod gweithgar iawn o Grŵp Ansawdd Bywyd y Sefydliad Ewropeaidd ar gyfer Ymchwil a Thrin Canser (EORTC), ar ôl bod yn aelod o'r pwyllgor gweithredol ac yn Gyd-Gadeirydd agoriadol y Pwyllgor Datblygu Prosiect a Modiwl rhwng 2012-2018.

Yn fy amser hamdden, rwy'n gwirfoddoli fy mhrofiad fel Ymddiriedolwr Gofal Canser Tenovus.

Meysydd Arbenigedd

  • Mesur canlyniad a adroddwyd gan gleifion (PROMs)
  • Gwerthusiad Economaidd Iechyd yn HTA
  • Defnyddio dulliau ansoddol mewn economeg iechyd
  • Datblygu mesurau Canlyniad Economaidd
  • Dulliau ymchwil a gwerthuso

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Mae gen i hanes hir o oruchwylio addysgu ac ymchwil UG a PGT; goruchwylio dros 12 o fyfyrwyr PhD a Doethuriaeth Broffesiynol hyd at eu cwblhau. Ar hyn o bryd rwy'n dysgu ar ystod o raglenni PGT yn y Coleg ar economeg iechyd, PROMs a dulliau ymchwil a gwerthuso. Hefyd, cefnogais Brifysgol Caerdydd i gefnogi eu rhaglen MPH (2015-19) ac ar hyn o bryd rwy'n arwain y modiwl economeg iechyd yn y Radd Ryng-gysylltiedig Iechyd y Boblogaeth ar gyfer Myfyrwyr Meddygol.

Rwy'n mwynhau gweithio ar draws ystod amrywiol o bynciau iechyd yn fawr ond mae fy niddordebau yn arbennig mewn perthynas â chanser a chyflyrau cronig, yn enwedig Asthma, Sglerosis Ymledol a Diabetes. Rwy'n dal i gyfrannu'n weithredol wrth ddylunio a datblygu PROMs i'w defnyddio mewn treialon ac astudiaethau canser.

Ymchwil

Mae mwy o fanylion am ein hymchwil yng Nghanolfan Economeg Iechyd Abertawe i'w gweld yn:

https://www.swansea.ac.uk/cy/dynolaciechyd/ymchwil-yng-ngholeg-gwyddorau-dynol-ac-iechyd/canolfannau-a-grwpiau-ymchwil-yng-ngholeg-y-gwyddorau-dynol-ac-iechyd/canolfan-economeg-iechyd-abertawe-/ 

Rhwng 2006-11 a 2011-2014, daliais swydd Deon Cyswllt a Deon Ymchwil Ôl-raddedig ym Mhrifysgol Abertawe. Rwyf hefyd wedi dal swyddi Coleg fel Pennaeth Myfyrwyr Ôl-raddedig (2005-2008), arweinydd UOA 3 ar gyfer REF20008 (2006-8) a Chyfarwyddwr Ymchwil (2008-2011).

Cydweithrediadau

Fel Cyfarwyddwr Academaidd (cyd-arweinydd) SCHE ochr yn ochr â Phennaeth SCHE, rydym yn arwain tîm amrywiol o dros 10 aelod o staff academaidd ac ymchwil gydag ystod o sgiliau ac arbenigedd mewn economeg iechyd, epidemioleg, ymchwil weithredol ac ystadegau, gwyddorau cymdeithasol a seicoleg. i ddarparu ystod eang o brosiectau ymchwil a gwerthuso. Rwy'n arbennig o awyddus i hwyluso eraill i gyflawni eu potensial academaidd ac ymchwil, gan fentora nifer o gydweithwyr doethuriaeth ac ôl-ddoethuriaeth dros y blynyddoedd - rhai ohonynt wedi ennill darlithoedd uwch a swyddi Cadeirydd.

Mae fy ngwaith yn fy ngalluogi i gydweithredu'n eang ledled y DU ac Ewrop ar astudiaethau ymchwil gan ystod o arianwyr gan gynnwys NIHR, Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, GIG Cymru, Elusennau a Diwydiant. Mae gen i dros 90 o gyhoeddiadau ymchwil cyhoeddedig a phenodau llyfrau wedi'u hadolygu gan gymheiriaid ac mae prosiectau cyfredol yn dod i gyfanswm o oddeutu £ 7.5M o grantiau ymchwil fel arweinydd neu gyd-ymgeisydd.

Mae gwefannau eraill sy'n arddangos yr ymchwil rydw i'n ymwneud â nhw yn cynnwys:

Canolfan Ymchwil Gymhwysol Asthma UK https://www.aukcar.ac.uk/

Ymchwil Iechyd a Gofal Grwpiau isadeiledd Cymru https://www.healthandcareresearch.gov.wales/infrastructure-support-groups-1/

Rhaglen ymchwil NEuRoMS https://neuroms.org/