Professor Sergei Shubin

Yr Athro Sergei Shubin

Athro, Geography

Cyfeiriad ebost

Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Rwy’n Athro ac yn Gyfarwyddwr y Ganolfan Ymchwil Polisi Mudo ym Mhrifysgol Abertawe, un o brif ganolfannau astudiaethau mudo’r DU. Mae fy niddordebau mewn astudiaethau mudo a symudedd ac anghydraddoldeb wedi’u datblygu drwy brofiadau ymchwil ac addysgu rhyngwladol yn Rwsia, y DU, Ffrainc, Seland Newydd a Chanada.

Dros y 10 mlynedd diwethaf, rwyf wedi denu £8.04 miliwn mewn cyllid ymchwil, gan gynnwys gwobr Horizon2020 am ymchwil ar Ganfyddiadau o fudo yn yr UE, gwobr ESRC am ymchwil ar fudo ac anheddiad traws-Ewropeaidd yn yr Alban, cyllid RCUK ar gyfer ymchwil rhyngddisgyblaethol ar les a lliniaru tlodi yn yr Amazon (ESPA), Bangladesh ac India (BBSRC, Cronfa Newton, GCRF, UKAid). Rwyf hefyd wedi sicrhau cyllid gan y British Council i arwain timau ymchwil rhyngwladol amlddisgyblaethol yn Ffrainc a Phortiwgal sy’n gweithio ar integreiddio mudwyr. Dros y 6 blynedd diwethaf, bûm yn gweithio ar amryw o brosiectau mawr a ariennir yn allanol fel Prif Ymchwilydd Abertawe, gan sicrhau cyllid a chefnogi chwe ymchwilydd ôl-ddoethurol.

Mae fy allbynnau ymchwil amrywiol yn cynnwys cyhoeddiadau amlddisgyblaethol gydag anthropolegwyr, economegwyr, haneswyr, ysgolheigion addysg a gwyddonwyr iechyd, yn ogystal â 3 arddangosfa, 4 ffilm fer, llyfr stori amlieithyddol i blant ac erthygl yn un o’r papurau newydd safonol â’r cylchrediad uchaf.
Yn ystod y 6 blynedd diwethaf, rwyf wedi goruchwylio 12 myfyriwr PhD, gan gynnwys 4 ysgoloriaeth a ariennir gan ESRC. Rwyf wedi sicrhau grantiau PhD cenedlaethol a rhyngwladol a adolygir gan gymheiriaid ar gyfer 8 myfyriwr, ac wedi datblygu’r cynllun gradd PhD ar y cyd (dwbl) cyntaf o’i fath gydag un o brifysgolion pennaf y byd, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Meysydd Arbenigedd

  • • Anghydraddoldeb: tlodi ac allgáu cymdeithasol
  • Daearyddiaethau beirniadol datblygu
  • Daearyddiaethau symud: symudedd a mudo
  • Gofal, perthynas a chymuned
  • Amser ac amseroldeb
  • Ôl-sosialaeth a Rwsia
  • Daearyddiaethau gwledig
  • Iechyd, “gwallgofrwydd”

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Mae fy niddordeb mewn daearyddiaethau mudo, anghydraddoldeb a datblygu wedi’u sefydlu drwy fy mhrofiadau addysgu rhyngwladol yn Rwsia, y DU, Ffrainc a Chanada. Un maes o’m diddordebau addysgu yw Daearyddiaethau symud: symudedd a mudo. Mae’n archwilio amrywiaeth profiadau symudol (symudiad corfforol, symudedd dychmygus, mudo llafur, symudedd ysbrydol) fel rhan o ffyrdd pobl o fyw. Mae fy addysgu yn y maes hwn yn cael ei arwain gan ymchwil ac yn defnyddio fy mhrosiectau a’m cyhoeddiadau, sy’n ailystyried amseroedd mudo, mathau priodol o symudedd, goddrychedd symudol ac allgau mudwyr yn gymdeithasol-ofodol. Rwyf wrthi’n gweithio gydag ysgolion Cymru, artistiaid rhyngwladol, grwpiau mudol ac amgueddfeydd i annog meddwl yn wahanol am deithiau, gwladychu a mudo - gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn yn y ffilm.

Ymchwil Prif Wobrau Cydweithrediadau