Professor Richard Johnston

Yr Athro Richard Johnston

Athro, Materials Science and Engineering

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 606576

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol

Dolenni Ymchwil

Swyddfa Academaidd - A204
Ail lawr
Adeilad Dwyreinol Peirianneg
Campws y Bae
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Richard Johnston yn Athro yn y Ganolfan Ymchwil Deunyddiau, Prifysgol Abertawe, yn Gymrawd Cyfryngau Cymdeithas Wyddoniaeth Prydain 2013 (wedi'i leoli yn Nature), ac yn Gymrawd Sefydliad Cynaliadwyedd Meddalwedd 2015.

Gan ddefnyddio dull amlddisgyblaethol, mae ymchwil Richard wedi mynd ag ef o ddeallusrwydd artiffisial mewn gweithgynhyrchu, drwy ddeunyddiau tyrbin nwy (treuliadwyon, uwchaloion nicel, cyfansoddion matrics ceramig), ac ymlaen i ficrotomograffeg pelydr-X. Mae'n arwain y grŵp Delweddu pelydr-X yn Abertawe, ac yn cadeirio Grŵp Gweithredol Fforwm Ymchwil Prifysgol Abertawe (SURF). Mae hefyd yn Gyd-Gyfarwyddwr yr Academi Deunyddiau ac mae'n aelod o Bwyllgor Addysg Mwynau a Mwyngloddio'r Sefydliad Deunyddiau, yn ogystal â dyfeisio Gwobrau #ResearchAsArt a PI y rhaglen allgymorth ac ymgysylltu Deunyddiau: Live.
Wedi cipio grantiau ymchwil fel PI neu Co-I o dros £20 Miliwn ers 2014, ac mae'n Gyd-Gyfarwyddwr y ganolfan Delweddu Deunyddiau Uwch (AIM) gwerth £9M a ariennir gan EPSRC/LlC. Mae Richard yn lladmerydd dros gydweithio, ac yn hyrwyddwr ymgysylltu â'r cyhoedd gydag ymchwil.

Mae Richard wedi ysgrifennu ar gyfer Nature, Scientific American, The Guardian, Huffington Post, ac mae wedi gweithio ar raglenni dogfen teledu gyda'r BBC (Wildlife Patrol Rhys Jones) a Horizon (Animal Mummies).

Am ragor o wybodaeth ewch i wefan grŵp ymchwil Dr Johnston.

Meysydd Arbenigedd

  • Microtomograffeg pelydr-X
  • Deunyddiau awyrofod
  • Nodweddiadu
  • Bioysbrydoliaeth

Uchafbwyntiau Gyrfa

Ymchwil

Mae ymchwil yn y JohnstonLab ym Mhrifysgol Abertawe yn nodweddiadol yn cwmpasu nifer o feysydd amrywiol, ond mae'n canolbwyntio'n bennaf ar nodweddiadu strwythurau gan ddefnyddio Microtomograffeg Pelydr-X. Mae gan y grŵp brofiad o ymchwilio i lawer o ddeunyddiau amrywiol, o sbesimenau planhigion a biolegol, i uwchaloion dwys.

Mae gennym ffocws ar fioddynwaredion a bioysbrydoliaeth gan ddefnyddio CT Pelydr-X i ymchwilio i fydoedd mewnol cudd natur, a meddwl am sut a pham y ffurfiwyd y strwythurau hyn. Yna, rydym yn chwilio am gymwysiadau peirianyddol heriol a allai elwa ar yr ysbrydoliaeth a gafwyd o'r elfennau pensaernïaeth naturiol hyn. Gan ddefnyddio argraffu 3D, gallwn greu replicâu neu brototeipiau cyflym o strwythurau a oedd gynt yn gudd ond a ganfuwyd drwy CT Pelydr-X, a ddangosir ar wrthrych bob dydd.

Mae'r grŵp hefyd yn ymchwilio i ddeunyddiau awyrofod, gan ganolbwyntio ar nodweddiadu dinistriol ac anninistriol haenau sgraffiniadwy, cyfansoddion matrics ceramig, ac uwchaloion nicel ymysg eraill. Hefyd, mae astudiaethau cyrydu o aloion sinc a dur yn parhau.

Hefyd, mae gan y grŵp arbenigedd ym maes cymhwyso deallusrwydd artiffisial i nifer o feysydd gan gynnwys gweithgynhyrchu, optimeiddio prosesau, ymgripiad metelau, a pherfformiad chwaraeon.

Mae cryfderau penodol mewn tomograffeg gyfrifiannol pelydr-X wedi arwain at gydweithio ym meysydd rhewlifeg, teffrocronoleg, meddygaeth adfywio, Eifftoleg, gwyddonwyr cyrydu, a llawer o rai eraill.

Yr ethos sylfaenol y tu ôl i’r gwaith yn JohnstonLab yw ein bod yn angerddol am ymchwil ryngddisgyblaethol a chydweithredol; a'r cyffro a'r egni a ddaw o weithio gydag ymchwilwyr o feysydd gwahanol iawn.

Prif Wobrau