Dr Jennifer Thompson

Dr Jennifer Thompson

Uwch-ddarlithydd, Mechanical Engineering

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol
A_114
Llawr Cyntaf
Adeilad Canolog Peirianneg
Campws y Bae

Dolenni Ymchwil

Trosolwg

Cwblheais fy ngradd israddedig mewn Gwyddor Peirianneg ym Mhrifysgol Rhydychen yn 2001, lle'r oeddwn yn arbenigo mewn Dynameg Hylifau. Ar ôl cwblhau fy ngradd, gweithiais mewn Ymgynghoriaeth Risg ar gyfer y Sector Olew a Nwy ac ym maes datblygu Safonau Gwyddonol yn y Swyddfa Gartref. Yn 2011, ymgymerais â'm Doethuriaeth mewn Peirianneg ym Mhrifysgol Abertawe yn y defnydd o Ddynameg Hylifol Gyfrifiadurol (CFD) mewn Prosesau Cymysgu Diwydiannol. Wedi hynny, gweithiais fel ymchwilydd ôl-ddoethuriaeth fel rhan o dîm ASTUTE ym Mhrifysgol Abertawe, gan barhau â'm hymchwil mewn CFD gymhwysol ynghyd â thechnegau Optimeiddio. Enillais fy statws Siartredig gydag IMechE yn 2017. Ym mis Mehefin 2019 cefais fy mhenodi'n Ddarlithydd o fewn y portffolio Peirianneg Fecanyddol ym Mhrifysgol Abertawe. Mae fy meysydd diddordeb presennol wedi'u rhannu rhwng ymchwil addysgegol i ddulliau addysgu Addysg Uwch ac Industry 4.0; yn benodol, datblygu Efeilliaid Digidol – a fydd yn adeiladu ar fy mhrofiad blaenorol sy'n seiliedig ar efelychu. 

Meysydd Arbenigedd

  • Dynameg Hylif Gyfrifiadurol
  • Efelychiadau aml-ffiseg o brosesau diwydiannol cymhleth
  • Atomeiddio Nwy
  • Optimeiddio

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Ar hyn o bryd rwy'n gydgysylltydd modiwlau ar gyfer y modiwl Industry 4.0 sy’n cael ei addysgu i fyfyrwyr Peirianneg Fecanyddol israddedig yn eu 3ydd flwyddyn. Mae'r modiwl hwn yn canolbwyntio ar dechnolegau gyrwyr Industry 4.0 ac yn ystyried agweddau ar ei roi ar waith yn llwyddiannus yn y Diwydiant presennol.

Rwyf hefyd yn addysgu technegau Optimeiddio i fyfyrwyr Lefel Meistr.