Professor Jason Davies

Yr Athro Jason Davies

Athro, Psychology

Cyfeiriad ebost

Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Rwyf wedi gweithio mewn rolau clinigol ac academaidd ar draws amrywiaeth o leoliadau gan gynnwys prifysgolion, iechyd meddwl diogel uchel, canolig ac isel, carchar a phrawf ac yn y gymuned. Ar hyn o bryd mae fy ngwaith - addysgu, ymchwil ac ymarfer clinigol, yn rhychwantu nifer o feysydd seicoleg fforensig a chlinigol megis asesu, llunio a thrin (ee unigolion sy'n cyflawni trosedd; y rhai sy'n ymgymryd â hunan-niweidio; y rheini ag anawsterau iechyd meddwl neu bersonoliaeth gymhleth) dulliau o gefnogi a goruchwylio staff sy'n gweithio mewn systemau hela meddyliol fforensig a chyfiawnder troseddol archwilio ymyriadau newydd i ymgysylltu a gweithio gyda grwpiau bregus ac 'anodd eu cyrraedd'.

Mae llawer o fy ngwaith yn cynnwys ymgysylltu ag asiantaethau a rhanddeiliaid eraill. Ar hyn o bryd rwy'n ymwneud â phrosiectau partneriaeth â Llywodraeth Cymru, adrannau Byrddau Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol lleol, gwasanaethau carchardai a phrawf ynghyd ag asiantaethau'r trydydd sector. Mae'r rhain yn rhychwantu pynciau fel aflonyddu a thrais personol gan bartneriaid; hunanladdiad a hunan-niweidio; gwella ymgysylltiad a lles trwy adeiladu cynaliadwy, a gwella llwybrau i'r rhai sy'n gadael carchar.

Mae fy rôl fel academydd clinigol yn cyfuno gwaith fel Athro Seicoleg Fforensig a Chlinigol yn y brifysgol ac fel Seicolegydd Fforensig a Chlinigol Ymgynghorol â bwrdd iechyd lleol. Rwy'n seicolegydd fforensig a chlinigol siartredig gyda'r BPS ac yn seicolegydd fforensig a chlinigol cofrestredig gyda'r HCPC. Rwy'n arwain ar gyfer ymchwil a gwerthuso Llwybr Anhwylder Personoliaeth Troseddwyr yng Nghymru, ac mae gen i nifer o rolau anrhydeddus ac allanol sef:

 • Athro Anrhydeddus (Prifysgol Metroplitan Caerdydd)
 • Aelod o Banel Achredu a Chyngor Gwasanaethau Cywirol y Weinyddiaeth Gyfiawnder (CSAAP)
 • Aelod o Bwyllgor Cenedlaethol Is-adran Cymdeithas Seicolegol Prydain (BPS) Seicoleg Fforensig (DFP)
 • Cadeirydd - DFP Cymru
 • Aelod o banel adolygu Cofrestr Goruchwylwyr Seicoleg Gymhwysol BPS
 • Aelod o Brosiect Glasbrint Trosedd Merched a Chyfiawnder Ieuenctid Llywodraeth Cymru
 • Rhwydwaith Ymchwil Iechyd Aelodau Troseddwyr (Cymru)
 • Aelod o Bwyllgor Adolygu Astudiaeth ar y Cyd HB Prifysgol Abertawe, Bae Abertawe a Hywel Dda
 • Asesydd Cenedlaethol (BPS) ar gyfer penodi Seicolegwyr Ymgynghorol

Meysydd Arbenigedd

 • Iechyd meddwl fforensig
 • Personoliaeth dywyll esp. personoliaeth sadistaidd
 • Ymyriadau seicolegol esp. i'r rhai sydd wedi troseddu
 • Goruchwylio ac ymgynghori staff
 • Datblygiad sefydliadol a gwerthuso gwasanaeth
 • Gwerthuso ymarfer / mesur canlyniadau

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Rwy'n gyfarwyddwr rhaglen ar gyfer yr MSc mewn Seicoleg Glinigol ac Iechyd Meddwl (gyda Dr. Rachael Hunter) ac yn gyfarwyddwr yr MSc mewn Seicoleg Fforensig sydd i fod i ddechrau ym mis Medi 2021. Mae fy niddordebau addysgu yn cynnwys iechyd meddwl cymhleth (seicosis ac 'anhwylder personoliaeth') a seicoleg fforensig yn ogystal â dulliau ôl-raddedig o ddysgu a datblygiad proffesiynol.

Ymchwil Prif Wobrau Cydweithrediadau