Dr Geraldine Lublin
Senior Lecturer
Modern Languages
Telephone: (01792) 513272
Room: Italian Office - 310
Third Floor
Keir Hardie Building
Singleton Campus

Darlithydd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol mewn Astudiaethau Sbaeneg yw Geraldine Lublin. Ar wahân i’w haelodaeth â Chanolfan Ieithoedd Cyfrwng Cymraeg (CICC), mae’n Gyfarwyddwr Cyswllt yn y Ganolfan ar gyfer Astudiaeth Gymharol Cyfandiroedd America (CECSAM) ac yn aelod o Ganolfan Richard Burton. Hunaniaeth Patagonia yw prif faes ymchwil Geraldine, gan ganolbwyntio ar hunaniaeth Patagonia a safiad ‘arbennig’ y gymuned Gymreig yn Chubut mewn perthynas â’r rhanbarth a gweddill yr Ariannin. Mae ei diddordebau ymchwil ehangach yn gysylltiedig â hunaniaethau America Ladin, grwpiau diasporig a phrosesau adeiladu naratifau rhanbarthol, cenedlaethol a gwladol. Mae hi'n addysgu ystod eang o fodiwlau ieithyddol a diwylliannol trwy gyfrwng y Gymraeg ac mae hi'n ymroddedig i ddatblygu ac ehangu'r ddarpariaeth gyfrwng Cymraeg ym maes Astudiaethau Sbaeneg trwy rwydwaith y CCC.

A Coleg Cymraeg Cenedlaethol Lecturer in Spanish, Geraldine Lublin is an Associate Director of the Centre for the Comparative Study of the Americas (CECSAM), and a member of Canolfan Ieithoedd cyfrwng Cymraeg (CICC) and the Richard Burton Centre for the Study of Wales. Geraldine's primary research area is Patagonian identity and the ‘special’ standing of the Welsh community in Chubut in relation to the region and the rest of Argentina. Her wider research interests relate to Latin American identities, diasporic groups and the processes involved in building regional, national and state narratives. Geraldine teaches a range of Spanish Language and intercultural modules through the medium of Welsh and is committed to developing and expanding Welsh-medium provision in Hispanic Studies through the Coleg Cymraeg Cenedlaethol network.

Publications

 1. Memoir and Identity in Welsh Patagonia: Voices from a settler community in Argentina. Cardiff: University of Wales Press.
 2. Para leer literatura galesa en Chubut: una exploración de cuestiones identitarias desde la perspectiva postcolonialista. In Hammerschmidt, Claudia (Ed.), Patagonia literaria. (pp. 97-124). Potsdam-London: INOLAS.
 3. Y Wladfa: ¿una colonia sin colonialismo?. IDENTIDADES Dossier 4(Año 6), 43-57.
 4. La batalla por la enseñanza: el idioma galés en las escuelas de la Patagonia. In Gavirati, M. y F. Williams (Ed.), 150 años de Y Wladfa: Ensayos sobre la historia de la colonización galesa en la Patagonia. (pp. 317-335). Rawson: Secretaría de Cultura de la Provincia de Chubut.
 5. Gwalia Wen, Gwalia Draw?. Taliesin 153, 15-20.

See more...

Teaching

 • ML-320 Modern Languages Dissertation Preparation

  This module introduces you to the practice of research and dissertation writing in the field of Modern Languages and will guide you in the first part of your dissertation preparation. Areas covered include: selecting a relevant topic, asking relevant research questions, preparing and writing up a literature review, preparing and writing up a research proposal, research methods and library research tools, making use of foreign-language sources, structuring your dissertation, analysis and argumentation, compiling a bibliography. In addition to lectures and seminars, you will have three meetings with your supervisor. By the end of the module you will have developed your dissertation topic, know what methodology you will use and have acquired knowledge of how to organise and lay out your dissertation. Assessment for the module consists of a literature review, a research proposal and a presentation.

 • ML-321 Modern Languages Dissertation

  This module provides students with the opportunity to research one aspect of French, German, Italian or Hispanic culture in detail, and to present the findings of their research in a dissertation of 8000 words. The module will be taught by means of four practical seminars on research and writing skills, and through three formal supervision sessions with a dissertation supervisor. Your supervisor will help you to find a topic, suggest research strategies, agree a suitable title, discuss the structure of your dissertation, and will read closely and comment on one draft chapter. The topic may relate to a module you are doing at Level 3, provided that this does not involve a duplication of material and is agreed with the module coordinator in advance. The dissertations may be written in English, in your target language, or in Welsh (where Welsh-medium provision is available).

 • MLS100AW Cyflwyniad i Astudiaethau Sbaeneg (A)

  Bydd y modiwl hwn yn cynnig i fyfyrwyr Astudiaethau Ysbaenig gipolwg ar rhai o brif ddatblygiadau hanesyddol, gwleidyddol a diwylliannol Sbaen yn ystod yr 20ed ganrif (bydd ein ffocws ar gyfundrefn Franco a'r Trawsnewid i Ddemocratiaeth). Fe fydd yn archwilio i esiamplau o destunau a ffilm yng nghyd-destun eu cefndir hanesyddol. Mae'r modiwl yn darparu myfywryr gyda'r sgiliau a'r wybodaeth sylfaenol sydd eu hangen arnynt i barhau i astudio modiwlau academaidd eraill ym maes Astudiaethau Ysbaenig mewn mwy o fanylder.

 • MLS100BW Cyflwyniad i Astudiaethau Sbaeneg (B)

  Bydd y modiwl hwn yn darparu myfyrwyr astudiaethau Ysbaenig gyda golwg ar rhai o brif ddatblygiadau hanesyddol, gwleidyddol a diwylliannol America Ladin yn ystod yr ugeinfed ganrif (bydd ein ffocws ar Colombia a Cuba). Mae'n archwilio i rhai o enghreifftiau pwysig o lenyddiaeth a ffilm Ysbaenig yn eu cyd-destun hanesyddol. Bydd y modiwl yn darparu myfyrwyr gyda'r sgiliau a'r wybodaeth graidd sydd eu hangen arnynt i astudio modiwlau eraill ym maes Astudiaethau Ysbaenig mewn mwy o fanylder.

 • MLS130W Sbaeneg I Ddechreuwyr I (Spanish for Beginners I - Welsh Medium)

  Mae'r modiwl hwn ar gyfer myfyrwyr sydd wedi pasio arholiad Lefel A (neu gyfatebol) mewn iaith Ewropeaidd ond sydd heb astudio'r iaith Sbaeneg o'r blaen neu yn medru'r iaith ychydig. Canolbwynt y modiwl yw gramadeg a geirfa, yn ogystal sgiliau gwrando a siarad. Fe fydd myfyrwyr yn datblygu sgiliau cyfathrebu ar lafar ac yn ysgrifenedig yn y Sbaeneg i safon ddigonol er mwyn symud ymlaen i MLS131W.

 • MLS131W Sbaeneg I Ddechreuwyr II (Spanish for Beginners II - Welsh Medium)

  Bydd y modiwl hwn yn ehangu¿r wybodaeth gramadeg, geirfa a seineg a ddatblygwyd yn MLS130W.

 • MLS160BW Iaith Sbaeneg 1B

  Mae'r modiwl hwn yn gosod sylfaen ar gyfer astudio Sbaeneg ar lefel uwch, a fydd yn galluogi myfyrwyr i feithrin y sgiliau sy'n angenrheidiol i ddefnyddio Sbaeneg mewn amgylchiadau cyffredinol a phroffesiynol. Nod y modiwl yw atgyfnerthu ac ymestyn y sgiliau a ddatblygwyd gan fyfyrwyr wrth astudio am Safon Uwch (neu gymhwyster cyfwerth) ac yn MLS160A a hwyluso datblygiad eu hyfedredd ieithyddol. Mae'n canolbwyntio ar ddatblygu rhuglder a chywirdeb wrth siarad ac ysgrifennu Sbaeneg ymhellach,gan sefydlu dealltwriaeth ramadegol gadarn o'r iaith ac ymestyn geirfa'r myfyrwyr i'w galluogi i ddarllen, ysgrifennu, dehongli a siarad am faterion sy'n berthnasol i gymdeithas a diwylliant Hisbaenaidd cyfoes. Bydd y modiwl yn ceisio gwella cyflogadwyedd myfyrwyr drwy gyflwyno'r syniadau sydd ynghlwm wrth Ddatblygu Cynaliadwy iddynt yn Sbaeneg, gan ddarparu sylfaen yng ngeirfa a defnydd Sbaeneg mewn cyd-destunau sy'n ymwneud â datblygu cynaliadwy. Cynhelir y dosbarthiadau yn Sbaeneg yn bennaf. Mae'r modiwl hwn yn cael ei astudio'n aml ar y cyd ag MLS160AW. Mae fersiwn cyfrwng Saesneg o'r modiwl hwn ar gael hefyd, sef MLS160B. This module is the foundation of advanced level study of Spanish which will equip students with the skills needed to use Spanish in general and professional environments. The module aims to consolidate and extend the language skills developed by students at A level (or equivalent) and in MLS160A and to facilitate their progress in linguistic competence. It concentrates on further developing fluency and accuracy in written and spoken Spanish, establishing a firm grammatical understanding of the language, and extending students¿ vocabulary to read, write, interpret and speak about issues related to contemporary Hispanic society and culture. The module aims to enhance students¿ employability by introducing them to the ideas underlying Sustainable Development (SD) in Spanish, providing a grounding in the vocabulary and use of Spanish in SD-related contexts. Classes are mainly conducted in Spanish. It is typically taken in conjunction with MLS160A. There is also a Welsh-medium version of this module: MLS160BW.

 • MLS208W Barcelona/Buenos Aires

  Ystyrir Barcelona fel un o ddinasoedd mwyaf diwylliannol a deinamig yn Sbaen. Cawn edrych ar sut ddaeth y ddinas yn ffynhonnell newydd gystal erbyn diwedd y 19eg ganrif a dechrau'r 20fed wrth astudio dyrchafiad Barcelona i fod yn ddinas fentrus Ewropeaidd newydd trwy Ffeiriau'r Byd, celf a phensaernïaeth Modernisme, Gaudi ac amgylchedd trefol newydd. Darllenir yn y modiwl nofel gan un o awduron blaenllaw Sbaen, sydd yn dilyn codiad a chwymp cymeriad yn y ddinas newydd. Ceir yn y diwedd trafodaethau sut defnyddir diwylliant a mentergarwch er mwyn brandio'r ddinas eto yn yr 21ain ganrif. Dywedir bod Buenos Aires yn brifddinas ddiwylliannol yr Americas Sbaeneg eu hiaith, yn ogystal â dinas fwyaf Ewropeaidd y cyfandir. Cawn edrych ar godiad Buenos Aires yn y 19eg ganrif (yn cynnwys nodweddion pensaernïol) ac astudio cyfnodau allweddol hanes y ddinas: mewnfudo torfol o Ewrop, genedigaeth y tango, codiad y lunfardo (tafodiaith seiliedig ar Eidaleg sydd yn tarddu o'r ddinas), ynghyd â chodiad Peronismo a rôl Evita o ran y dimensiwn gwleidyddol.

 • MLS260A Spanish Language 2A

  This module builds on the skills and knowledge acquired in the first year of study, and will equip students with the skills needed to use Spanish in more complex concrete and abstract social and professional environments. This module aims at building on the skills and knowledge acquired in the first year of study, and will equip students with the skills needed to use Spanish in more complex concrete and abstract social and professional environments appropriate to level B2 of the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR). It concentrates on developing fluency and accuracy in written and spoken Spanish, so that the student can interact with a degree of fluency and spontaneity that makes regular interaction with native speakers quite possible without strain for either party. It also aims at establishing a firm grammatical understanding of the language, and extending students¿ vocabulary to read, write, interpret and debate (explaining a viewpoint, giving independent advantages and disadvantages of various options) about topical issues related to contemporary Spanish society and culture. Moreover, the module aims to enhance students¿ employability by systematically developing a personal professional career planning portfolio, providing a sound insight into the world of work. Classes will be conducted mainly in Spanish. There is also a Welsh-medium version of this module.

 • MLS260AW Iaith Sbaeneg 2A

  Mae¿r modiwl hwn yn adeiladu ar y sgiliau a'r wybodaeth a enillwyd yn y flwyddyn gyntaf o astudio, a bydd yn galluogi myfyrwyr i feithrin y sgiliau sy'n angenrheidiol i ddefnyddio Sbaeneg mewn amgylchiadau cymdeithasol a phroffesiynol, diriaethol a haniaethol cymhlethach, yn briodol i lefel B2 y Fframwaith Cyfeirio Ewropeaidd Cyffredin ar gyfer Ieithoedd. Mae'n canolbwyntio ar ddatblygu rhuglder a chywirdeb wrth ysgrifennu a siarad Sbaeneg, i alluogi'r myfyriwr i ryngweithio mewn modd eithaf rhugl a naturiol â siaradwyr brodorol, heb straen ar y naill ochr na'r llall. Bydd hefyd yn ceisio sefydlu dealltwriaeth ramadegol gadarn o'r iaith ac ymestyn geirfa'r myfyrwyr i'w galluogi i ysgrifennu, dehongli a thrafod (esbonio safbwynt, gan gyflwyno manteision ac anfanteision annibynnol opsiynau amrywiol) materion cyfoes sy'n berthnasol i gymdeithas a diwylliant Sbaeneg cyfoes. Yn ogystal â hyn, bydd y modiwl yn ceisio gwella cyflogadwyedd myfyrwyr drwy ddatblygu portffolio cynllunio gyrfa personol yn systematig, gan ddarparu dealltwriaeth gadarn o fyd gwaith. Cynhelir y dosbarthiadau yn Sbaeneg yn bennaf. Mae fersiwn cyfrwng Saesneg o'r modiwl hwn ar gael hefyd, sef MLS260A. This module builds on the skills and knowledge acquired in the first year of study, and will equip students with the skills needed to use Spanish in more complex concrete and abstract social and professional environments. This module aims at building on the skills and knowledge acquired in the first year of study, and will equip students with the skills needed to use Spanish in more complex concrete and abstract social and professional environments appropriate to level B2 of the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR). It concentrates on developing fluency and accuracy in written and spoken Spanish, so that the student can interact with a degree of fluency and spontaneity that makes regular interaction with native speakers quite possible without strain for either party. It also aims at establishing a firm grammatical understanding of the language, and extending students¿ vocabulary to read, write, interpret and debate (explaining a viewpoint, giving independent advantages and disadvantages of various options) about topical issues related to contemporary Spanish society and culture. Moreover, the module aims to enhance students¿ employability by systematically developing a personal professional career planning portfolio, providing a sound insight into the world of work. Classes will be conducted mainly in Spanish. There is also a Welsh-medium version of this module.

 • MLS260B Spanish Language 2B

  This module builds on and consolidates the skills and knowledge acquired in MLS260A by concentrating on further developing fluency and accuracy in written and spoken Spanish. This module aims to build on and consolidate the skills and knowledge acquired in MLS260A. It concentrates on further developing fluency and accuracy in written and spoken Spanish appropriate to level B2 of the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR). It specifically aims at preparing the students for their Year Abroad and/or extend intercultural awareness, widening students¿ vocabulary to read, write and do presentations about topics related to Spain and Latin America. The module also aims to enhance students¿ employability, by training them to do a successful presentation using appropriate IT applications. Classes will be conducted mainly in Spanish. There is also a Welsh-medium version of this module.

 • MLS260BW Iaith Sbaeneg 2B

  Mae¿r modiwl hwn yn adeiladu ar y sgiliau a'r wybodaeth a ddatblygwyd yn MLS260AW a'u atgyfnerthu drwy ganolbwyntio ar ddatblygu rhuglder wrth ysgrifennu a siarad Sbaeneg ymhellach yn unol â lefel B2 y Fframwaith Cyfeirio Ewropeaidd Cyffredin ar gyfer Ieithoedd. Ei nodau penodol yw paratoi'r myfyrwyr ar gyfer eu blwyddyn dramor a/neu gynyddu ymwybyddiaeth ryngddiwylliannol, ehangu geirfa'r myfyrwyr i'w galluogi i ddarllen, ysgrifennu a gwneud cyflwyniadau am bynciau sy'n ymwneud â Sbaen ac America Ladin. Bydd y modiwl hefyd yn ceisio gwella cyflogadwyedd myfyrwyr drwy eu hyfforddi i wneud cyflwyniad llwyddiannus gan ddefnyddio adnoddau TG priodol. Cynhelir y dosbarthiadau yn Sbaeneg yn bennaf. Mae fersiwn cyfrwng Saesneg o'r modiwl hwn ar gael hefyd, sef MLS260B. This module builds on and consolidates the skills and knowledge acquired in MLS260A by concentrating on further developing fluency and accuracy in written and spoken Spanish. This module aims to build on and consolidate the skills and knowledge acquired in MLS260A. It concentrates on further developing fluency and accuracy in written and spoken Spanish appropriate to level B2 of the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR). It specifically aims at preparing the students for their Year Abroad and/or extend intercultural awareness, widening students¿ vocabulary to read, write and do presentations about topics related to Spain and Latin America. The module also aims to enhance students¿ employability, by training them to do a successful presentation using appropriate IT applications. Classes will be conducted mainly in Spanish. There is also a Welsh-medium version of this module.

 • MLS270BW Iaith Sbaeneg Canolradd 2B

  Mae'r modiwl hwn yn gosod sylfaen ar gyfer astudio Sbaeneg ar lefel uwch, a fydd yn dysgu'r sgiliau sydd angenrheidiol i ddefnyddio Sbaeneg mewn amgylchiadau cyffredinol a phroffesiynol i fyfyrwyr sydd eisoes wedi cwblhau MLS130(W) ac MLS131(W) Sbaeneg i Ddechreuwyr (neu gyrsiau cyfwerth). Nod y modiwl yw atgyfnerthu ac ymestyn y sgiliau iaith a ddatblygwyd gan fyfyrwyr sydd eisoes wedi cwblhau MLS130(W) ac MLS131(W) Sbaeneg i Ddechreuwyr (neu gyrsiau cyfwerth) ac MLS270AW Sbaeneg Canolradd a hwyluso datblygiad eu hyfedredd ieithyddol. Mae'n canolbwyntio ar ddatblygu rhuglder a chywirdeb wrth ysgrifennu a siarad Sbaeneg ymhellach, gan sefydlu dealltwriaeth ramadegol gadarn o'r iaith ac ymestyn geirfa'r myfyrwyr i'w galluogi i ddarllen, ysgrifennu a siarad am faterion sy'n berthnasol i gymdeithas a diwylliant Hisbaenaidd cyfoes. Bydd y modiwl hwn yn ceisio gwella cyflogadwyedd myfyrwyr drwy gyflwyno'r syniadau sydd ynghlwm wrth ddatblygu cynaliadwy iddynt yn Sbaeneg, gan ddarparu sylfaen yng ngeirfa a defnydd Sbaeneg mewn cyd-destunau sy'n ymwneud â datblygu cynaliadwy. Cynhelir y dosbarthiadau yn Sbaeneg yn bennaf. Yn aml iawn mae'r modiwl hwn yn cael ei astudio ar y cyd ag MLS270AW. Mae fersiwn cyfrwng Saesneg o'r modiwl hwn ar gael hefyd, sef MLS270B. This module is the foundation of advanced level study of Spanish which will equip students who have previously taken MLS130 and MLS131 Beginner Spanish (or equivalent) with the skills needed to use Spanish in general and professional environments. The module aims to consolidate and extend the language skills developed by students who have previously taken MLS130 and MLS131 Beginner Spanish (or equivalent) and MLS270A Intermediate Spanish, and to facilitate their progress in linguistic competence. It concentrates on further developing fluency and accuracy in written and spoken Spanish, establishing a firm grammatical understanding of the language, and extending students¿ vocabulary to read, write, interpret and speak about issues related to contemporary Hispanic society and culture. The module aims to enhance students¿ employability by introducing them to the ideas underlying Sustainable Development (SD) in Spanish, providing a grounding in the vocabulary and use of Spanish in SD-related contexts. Classes are mainly conducted in Spanish. It is typically taken in conjunction with MLS270A. There is also a Welsh-medium version of this module: MLS270BW.

 • MLS300AW Iaith Gyffredinol Sbaeneg 3A

  Bydd y modiwl hwn yn darparu pob myfyriwr Astudiaethau Ysbaenig gyda'r cyfle i ymarfer a datblygu sgiliau cyfieithu o'r Sbaeneg i'r Gymraeg, ysgrifennu yn Sbaeneg (drwy ysgrifennu traethawd), a sgiliau cyfathrebu a llafar yn Sbaeneg. Fe fydd dosbarthiadau ysgrifennu a llafar yn ffocysi ar ymarferion a phynciau penodedig, ac fe gynorthwyir rhain gan weithdau gramadeg fydd yn cryfhau ac yn ymestyn gwybodaeth gyfredol. Fe fydd y gweithdai yn cynnwys ystyriaeth o ragenwau, cymalau perthynol, trefn geiriau a geiriau cysylltiol.

 • MLS300BW Iaith Gyffredinol Sbaeneg 3B

  Bydd y modiwl hwn yn darparu pob myfyriwr Astudiaethau Ysbaenig gyda'r cyfle i ymarfer a datblygu sgiliau cyfieithu o'r Gymraeg i'r Sbaeneg, ysgrifennu yn Sbaeneg (drwy ysgrifennu traethawd), a sgiliau cyfathrebu a llafar yn Sbaeneg. Fe fydd dosbarthiadau ysgrifennu a llafar yn ffocysi ar ymarferion a phynciau penodedig, ac fe gynorthwyir rhain gan weithdau gramadeg fydd yn cryfhau ac yn ymestyn gwybodaeth gyfredol.

 • MLS307W Hunaniaethau Sbaeneg eu hiaith

  Bwriad y modiwl hwn yw cynnig i¿r myfyrwyr ddealltwriaeth o brif themâu yn ymwneud â hunaniaethau Sbaeneg eu hiaith. Er mwyn hybu dealltwriaeth o ddynameg hunaniaeth Sbaen fodern gan fyfyrwyr, cyflwyna¿r modiwl drafodaeth ar ddatblygiad y genedl-wladwriaeth yn Sbaen yn ogystal â hanes a thwf hunaniaethau Catalwnia a Gwlad y Basg. Ceir hefyd archwiliad o brif safbwyntiau damcaniaethol yn ymwneud ag adeiladu hunaniaeth, yn cynnwys cenedlaetholdeb, cof a myth. Edrychir ar destunau gan awduron amrywiol er mwyn astudio¿r themâu allweddol hyn yn fanwl. Ar ochr America Ladin, parheir i lunio trafodaethau ar hunaniaeth genedlaethol ar sail y dicotomi sydd yn gosod gwareiddiad yn erbyn barbariaeth, a sefydlwyd gan yr ysgrifennwr a gwleidydd o¿r Ariannin Domingo Faustino Sarmiento (1811-88) yn ei ymdrechion i ehangu¿r dylanwad Ewropeaidd ar draul diwylliannau brodorol. Ceir hefyd gysylltiad agos rhwng hunaniaeth genedlaethol a mynegiannau rhywedd a thrais (sydd yn hynod arwyddocaol yng Ngholombia). Canolbwyntir ar enghreifftiau o¿r pynciau hynny trwy astudiaeth fanwl o nofel Sbaeneg fwyaf enwog yr 20fed ganrif, sef Cien años de soledad (1967) gan Gabriel García Márquez.

Supervision

 • Y portread o fenywod mewn llenyddiaeth deithio am America Ladin (current)

  Student name:
  PhD
  Other supervisor: Dr Geraldine Lublin
  Other supervisor: Prof Tudur Hallam
 • 'Literal and Metaphorical Spaces at the Margins: Marginalisation in Contemporary Colombian Literature.' (awarded 2017)

  Student name:
  PhD
  Other supervisor: Dr Geraldine Lublin
  Other supervisor: Dr Lloyd Davies