Professor David Blackaby

Yr Athro David Blackaby

Athro Emeritws (Ysgol Reolaeth), School of Management

Rhif ffôn

+44 (0) 1792

Cyfeiriad ebost

JavaScript is required to view this email address.

Dolenni Ymchwil

Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Athro Economeg yw David.

Rhwng 1996 a 2005 roedd David yn Bennaeth Economeg, rhwng 2005 a 2008 roedd yn Ddirprwy Bennaeth yr Ysgol Fusnes ac Economeg, a rhwng 2012 a 2013 roedd yn Gyfarwyddwr Ymchwil y Coleg Busnes, Economeg a'r Gyfraith. Bu'n aelod o Bwyllgor y Gymdeithas Economaidd Frenhinol ar gyfer Menywod mewn Economeg 2002-2011 a rhwng 1991 a 1995 roedd yn gynullwr Grŵp Astudio Economeg Llafur.

Roedd yn aelod o baneli Busnes a Rheoli a phaneli Economeg ac Econometreg ar gyfer REA2008 a REF2014. Ar hyn o bryd, mae'n Ddirprwy Gadeirydd Panel Busnes a Rheoli REF2021. Yn 1999, 2006 a 2014 roedd yn aelod o banel yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd ar gyfer Addysg Uwch (“QAA”), yn gyfrifol am ysgrifennu'r datganiad meincnod ar gyfer Economeg. Roedd hefyd yn aelod o'r panel ABS, yn cynhyrchu Canllaw Ansawdd Cyfnodolion Academaidd 2008-2011. Mae cyfrifoldebau ESRC David yn cynnwys bod yn aelod o'r Bwrdd Adnoddau Ymchwil 2006-2010, Uwch Arholwr (Economeg) ar gyfer cystadleuaeth PhD 2003-2006, Cadeirydd y Panel Cydnabod Hyfforddiant Ôl-radd ar gyfer Economeg 2007 a Dirprwy Gadeirydd yn 2005. Roedd yn aelod o Grŵp Llywio CHUDE 2001-2010 a Chorff Adolygu Cyflogau'r GIG 2009-2015.

Meysydd Arbenigedd

  • Marchnadoedd Llafur
  • Economeg Ranbarthol
  • Polisi Cyhoeddus
  • Economi Cymru

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Mae ei ddiddordebau addysgu ym maes economeg llafur, economeg ranbarthol, hanes economaidd a pholisi cyhoeddus.

Ymchwil

Mae prif feysydd ymchwil David ym meysydd marchnadoedd llafur, economeg ranbarthol, polisi cyhoeddus ac economi Cymru. Mae wedi cyhoeddi papurau yn Economic Journal, Oxford Economic Papers ac Oxford Bulletin of Economics and Statistics.

Ar hyn o bryd, mae'n Gyfarwyddwr Canolfan Ymchwil a Gwerthuso Marchnad Waith Economi Cymru (WELMERC), yn Gyd-Gyfarwyddwr Sefydliad Ymchwil, Data a Methodoleg Gymdeithasol ac Economaidd Cymru (WISERD) ac yn Gyfarwyddwr Cysylltiol Canolfan Ymchwil Economeg Ofodol (SERC). Mae David wedi denu incwm grant ymchwil o nifer o feysydd gan gynnwys yr ESRC, Cronfa Gymdeithasol Ewrop, Llywodraeth Cymru, WDA, CCAUC, y Comisiwn Cyfle Cyfartal, y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol, SIGOMA a BP.

Darllenwch fwy am ymchwil David ar Dylanwadu Ar Bolisi Mewn Cyflogaeth A Thâl Y Sector Cyhoeddus yma.

Prif Wobrau

Cymrawd Cymdeithas Ddysgedig Cymru.

Cydweithrediadau

Mae David yn Gyd-Gyfarwyddwr Sefydliad Ymchwil, Data a Methodoleg Gymdeithasol ac Economaidd Cymru (WISERD). Sefydliad ymchwil gwyddor gymdeithasol cenedlaethol, rhyngddisgyblaethol yw hwn, ac fe'i dynodwyd gan Lywodraeth Cymru fel canolfan ymchwil genedlaethol. Gan ddefnyddio dulliau arloesol, mae ei hymchwil yn rhoi sylw i feysydd economeg, cymdeithaseg, daearyddiaeth a gwyddor gwleidyddiaeth.

Menter ar y cyd yw hon rhwng prifysgolion Aberystwyth, Bangor, Caerdydd, De Cymru ac Abertawe –sy’n cydweithio i wella ansawdd a maint ymchwil gwyddor gymdeithasol yng Nghymru a thu hwnt. Mae ei gwaith ymchwil yn sbarduno newid drwy ddylanwadu ar ddatblygu polisi ac arfer ar draws ystod o sectorau.

Mae WISERD hefyd yn cynnal ADR Cymru (Ymchwil Data Gweinyddol Cymru) – cydweithrediad rhwng Llywodraeth Cymru, Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe a WISERD ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae ADR Cymru yn rhan o ADR a ariennir gan yr ESRC UK (Ymchwil Data Gweinyddol y DU).