Dr Gethin Thomas
Senior Lecturer
Biosciences
Telephone: (01792) 606426
Room: Corridor - COR5_00
Ground Floor
Vivian Building
Singleton Campus

Areas of Expertise

 • Zoology
 • Parasitology
 • Freshwater bivalves

Publications

 1. Detailed surface morphology of the ‘lobster louse’ copepod, Nicothoë astaci, a haematophagous gill parasite of the European lobster, Homarus gammarus. Journal of Invertebrate Pathology 122, 48-51.
 2. & Does the parasitic freshwater pearl mussel M. margaritifera harm its host?. Hydrobiologia
 3. & Captive breeding of the endangered freshwater pearl mussel Margaritifera margaritifera. Endangered Species Research 12(1)-9.
 4. & Valve gape and exhalant pumping in bivalves: optimization of measurement. Aquatic Biology 6-200.

Teaching

 • BIO105 Animal Diversity, Form and Function

  This module is an introduction to the animal kingdom, and will provide students with a broad understanding of all animal life, from single celled protozoa through to megafauna such as the blue whale. During this module, students will develop their understanding of animal classification, interrelationships and evolution, and will gain valuable practical experience of animal biology.

 • BIO105C Amrywiaeth a Ffisioleg Anifeiliaid

  Mae'r modiwl hon yn cyflwyno myfyrwyr i'r amrywiaeth o anifeiliaid sy'n bodoli, o'r protozoa un-gellog i fod dynol, ac i ddarparu dealltwriaeth o'r ffisioleg a systemau biolegol o fewn nifer o'r grwpiau. Mae'r modiwl yma yn gyflwyniad i'r anifeiliaid, modiwl craidd s¿olegol gyntaf eich astudiaethau, ac mi fydd yn darparu ddealltwriaeth eang o'r holl anifeiliaid i fyfyrwyr, o protosoa ungellog drwodd i "megafauna" megis y morfil glas. Yn ystod y modiwl hwn, bydd myfyrwyr yn datblygu eu dealltwriaeth a'u gwybodaeth o ddosbarthu anifeiliaid, cydberthnasau ac esblygiad, ac mi fyddynt yn ennill profiad ymarferol gwerthfawr o fioleg anifeiliaid This Welsh-language module is compulsory for all first year Bioscience students who wish to study a proportion of their course in Welsh, or who have scholarships that are reliant on their completing Welsh-medium modules. This module is an introduction to the animal kingdom, the first core zoological module of your studies, and will provide students with a broad understanding of all animal life, from single celled protozoa through to megafauna such as the blue whale. During this module, students will develop their comprehension and knowledge of animal classification, interrelationships and evolution, and will gain valuable practical experience of animal biology

 • BIO106C Ecoleg Dyfrol a Daearol ac Ymddygiad

  Mae'r modiwl 20 credyd yma yn cael ei rhannu'n ddwy, ac yn fras yn cyflwyno myfyrwyr i ymddygiad anifeiliaid a phrosesau ecolegol. Mae'r 10 darlith cyntaf yn darparu cipolwg ar y pwysau esblygol sy'n gyrru ymddygiad anifeiliaid gan arwain at addasiadau ymddygiadol a welwyd ar draws y deyrnas anifeiliaid heddiw. Mae hyn yn cynnwys dysgu a throsglwyddo diwylliannol, mecanweithiau gwrth-ysgylfaethol a mudo. Mae'r rhan hyn o'r modiwl yn gorffen gyda darlith ar ymddygiad dynol, gan drafod sut yr ydym yn cael eu dylanwadu gan yr un set o reoliadau naturiol sy'n rheoli ein cymheiriaid gwyllt. Mae'r ail adran yn canolbwyntio ar ecoleg, sef astudiaeth o'r rhyngweithiad rhwng organebau a'u hamgylchedd. Mae'r pwnc wedi ei rhannu'n dair thema allweddol: yr unigolyn, rhyngweithio a chymunedau rhywogaethau ac ecosystemau Nod y modiwl yw i gyflwyno i'r myfyrwyr y cysyniadau, terminoleg a thechnegau ym maes ecoleg. Y mae'r modiwl iaith Gymraeg yma yn ofynnol i fyfyrwyr blwyddyn gyntaf yr Adran Biowyddorau sy'n dewis astudio canran o'u cwrs gradd drwy'r Gymraeg, neu sydd ag ymrwymiad i astudio modiwlau yn Gymraeg fel rhan o gynllun ysgoloriaethol. This 20 credit module is divided into two sections and broadly introduces students to the study of animal behaviour and ecological processes. The first 10 lectures provide and insight into the evolutionary pressures that drive animal behaviour and give rise to the behavioural adaptations witnessed across the animal kingdom today, from learning and cultural transmission, to anti-predatory mechanisms and migration. The section is concluded with a lecture on human behaviour, determining how we are influenced by the same set of natural regulations that govern our wild counterparts. The second section focuses on the ecology, which is the study of the interactions of organisms with their environment. The topic is divided into three key themes: the individual, species interactions and communities and ecosystems This Welsh-language module is compulsory for all first year Bioscience students who wish to study a proportion of their course in Welsh, or who have scholarships that are reliant on their completing Welsh-medium modules.

 • BIO228 Parasitology

  Parasitism is a highly successful strategy employed by representatives from all animal and fungal phyla, and from a large number of plants. Parasitism is a key driver of adaptation, and by extension evolution, yet is an often overlooked component in this process. This module explores the fascinating relationships between parasites and their hosts, with emphasis on parasites of medical and veterinary importance, and the importance of zoonotic diseases for human health.

 • BIO231 Year 2 Biological Sciences Literature Review

  This module is designed to develop the core literacy skills of undergraduate students at Level 2 in Biosciences. It consists of the production of a detailed, 3000 word critical review of a recent topic of scientific interest that is relevant to the students degree scheme (biological, zoological or marine) and an accompanying scientific poster. Students are required to independently undertake a thorough literature search utilising an appropriate scientific search engine. They must then collate all of the relevant information into a comprehensive review summarising the key aspects of the topic whilst also validating the reliability of the sources of information. Furthermore, students will be required to prepare a poster summarising the key background information and findings of their review. All reviews will be submitted electronically via TURNITIN to ensure compliance with the Universities policies on plagiarism.

 • BIO231C Adolygiad Llenyddiaeth Bl 2

  Mae'r modiwl hwn wedi'i gynllunio i ddatblygu sgiliau llythrennedd craidd myfyrwyr israddedig Lefel 2 y Biowyddorau. Mae'n cynnwys cynhyrchu poster ac adolygiad manwl a beirniadol o'r llenyddiaeth ddiweddar ar bwnc sy'n berthnasol i bwnc gradd y myfyriwr (swoleg, bioleg, bioleg y mor). Rhaid i'r adolygiad fod yn 3000 o eiriau o hyd. Mae'n ofynnol i fyfyrwyr gynnal chwiliad llenyddiaeth drylwyr annibynnol gan ddefnyddio cronfa gwyddonol priodol neu peiriant chwilio. Rhaid i'r myfyriwr gasglu'r holl wybodaeth berthnasol mewn adolygiad cynhwysfawr sy'n crynhoi'r agweddau allweddol o'r pwnc tra hefyd yn dilysu dibynadwyedd y ffynonellau gwybodaeth. Ar ben hynny, bydd myfyrwyr yn paratoi poster yn crynhoi'r wybodaeth hyn yn gryno, ynghyd a chefndir allweddol a chanfyddiadau eu hadolygiad. Bydd adolygiadau yn cael eu cyflwyno yn electronig trwy Turnitin i sicrhau cydymffurfiaeth â pholisïau y Brifysgol ar llên-ladrad. This module is designed to develop the core literacy skills of undergraduate students at Level 2 in Biosciences. It consists of the production of a detailed, 3000 word critical review of a recent topic of scientific interest that is relevant to the students degree scheme (biological, zoological or marine) and an accompanying scientific poster. Students are required to independently undertake a thorough literature search utilising an appropriate scientific search engine. They must then collate all of the relevant information into a comprehensive review summarising the key aspects of the topic whilst also validating the reliability of the sources of information. Furthermore, students will be required to prepare a poster summarising the key background information and findings of their review. All reviews will be submitted electronically via TURNITIN to ensure compliance with the Universities policies on plagiarism.

 • BIO249C Cyflwyniad i Ecoleg Maes

  Mae'r cwrs maes preswylog yma yn cynnwys gwaith ymarferol, gan ddefnyddio technegau priodol i samplu bioamrywiaeth a pharamedrau amgylcheddol o ystod o gynefinoedd daearol a d¿r croyw (coetiroedd, glaswelltiroedd, systemau d¿r croyw). Bydd myfyrwyr yn dysgu technegau ar gyfer adnabod rhywogaethau, ymarfer cofnodi nodiadau maes manwl gywir, ac yn cael profiad o ddadansoddi a chyflwyno data ecolegol. Ar ben hynny bydd y myfyrwyr yn gallu adnabod cynefinoedd tymherus wahanol ac y rhywogaethau dangosol sy'n gysylltiedig â hwy. This residential field course comprises practical work employing techniques appropriate to sample biodiversity and environmental parameters from a range of terrestrial and freshwater habitats (woodlands, grasslands, freshwater systems). Students will learn techniques for the identification of species, practice recording accurate field notes, and gain experience in the analysis and presentation of ecological data. Furthermore students will be able to recognise different temperate habitats and the indicator species associated with them.

 • BIO260 Marine Biology Field Course

  This residential field course comprises practical work employing shore-based techniques to sample littoral and benthic marine habitats. Students will learn techniques for the identification of marine organisms and gain experience in the analysis and presentation of ecological data.

 • BIO327 Tropical marine ecology field course

  This field based module will provide students with an introduction to the ecology of tropical marine systems and teach students the key practical skills required by tropical marine biologists. Students will obtain training in how to design, implement and report scientifically robust marine research. The module will complement the level three marine field course and help develop key skills in field based marine biology. Students will learn skills in marine ecology and taxonomy, in-water marine sampling and surveys, and impact assessment. This module will be mostly practical based but will also include theory lectures, workshops and feedback sessions. It would be structured around seven days of directed practical activities and a three day small group based mini-project. The field course will utilise snorkeling and intertidal walking as the major means of sampling throughout directed practical¿s.

 • BIOM22 Environmental Assessment and Management

  This module covers Environmental Assessment & Management skills. Students enrolled in this module will learn to choose suitable environmental management systems to solve environmental problems in the real world, to apply a variety of techniques to environmental evaluation, and to make environmental impact assessments and reports. This module introduces the SPICOSA System Approach Framework through stakeholder interaction and construction of conceptual models of ecosystems followed by delivery of the outcomes of these to stakeholders. It aims to give the students an overview of the full process of developing a generic management strategy for a range of natural ecosystems.

 • BIOM37B Conservation of Aquatic Resources

  The module will identify major issues in the conservation of aquatic organisms and develop the knowledge base of students in aquatic conservation, including those related to captive breeding programmes and the potential effects of climate change and other stressors. Some of the lectures/seminars are given by invited experts in the field. The module is assessed by a combination of continuous assessment (50%) and written examination (50%).

Logo

I am funded by the Coleg Cymraeg Cenedlaethol