Dr Gethin Matthews
Senior Lecturer
History
Telephone: (01792) 606536
Room: Office - 139
First Floor
Keir Hardie Building
Singleton Campus

My PhD thesis was awarded for a study of the Welsh in the Gold Rushes to British Columbia in the 1860s. I have a broader interest in the history of the Welsh overseas, their interaction with the ‘home’ communities back in Wales and what the development of Welsh communities abroad can tell us about the state of Welsh society at the time.

My current research focuses on the experiences of the Welsh in the First World War, and the profound impact of that conflict on the Welsh psyche. As well as examining how Welsh society and culture was directly affected by the events of 1914-1918, I am interested in the long-term effects of the War upon Wales, and how individual Welshmen who were involved in the fighting tried to make sense of their experiences decades later.

Since 2011 I have been employed as a Coleg Cymraeg Cenedlaethol lecturer in history. I am responsible for the Welsh-medium tuition at Swansea, and I also offer modules to students at the other universities of Wales.

Edrychodd traethawd fy noethuriaeth ar hanes y Cymry yn y Rhuthrau Aur i Golumbia Brydeinig yn y 1860au, ac mae gennyf ddiddordeb ehangach yn hanes y Cymry tramor. Mae hyn yn cynnwys y cysylltiadau a grëwyd rhyngddynt â’r cymunedau a adawyd ar ôl yng Nghymru, a beth gall olrhain datblygiad y cymunedau tramor ein dysgu am gyflwr cymdeithasol Cymru ar y pryd.

Mae fy ymchwil cyfredol yn ymwneud â phrofiadau’r Cymry yn y Rhyfel Mawr, ac â’r creithiau dwfn a adawyd gan y gyflafan honno ar feddylfryd y Cymry. Yn ogystal ag astudio sut effeithiodd digwyddiadau 1914-1918 ar gymdeithas a diwylliant yng Nghymru yn uniongyrchol, mae gen i ddiddordeb yn effeithiau tymor-hir y Rhyfel ar Gymru, a sut y bu i unigolion a oedd ynghlwm â’r ymladd geisio gwneud synnwyr o’u profiadau wrth edrych yn ôl, ddegawdau yn ddiweddarach.

Ers 2011 rwyf wedi dal swydd darlithydd hanes gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Mae gen i gyfrifoldeb am dysgu hanes trwy gyfrwng y Gymraeg yn Abertawe, ac rwyf hefyd yn cynnig modiwlau i fyfyrwyr ym mhrifysgolion eraill Cymru.

Publications

 1. Angels, Doves and Minerva: Reading the memorials to the Great War in Welsh Presbyterian chapels. Cylchgrawn Hanes y Methodistiaid Calfinaidd 42, 72-91.
 2. Angels, Tanks and Minerva: Reading the memorials to the Great War in Welsh chapels. In The Palgrave Handbook of Artistic and Cultural Responses to War, Volume One: Australasia, the British Isles and the United States. London: Palgrave Macmillan.
 3. 'For Freedom and Justice': The Responses of Chapels in The Swansea Area to the First World War. The Welsh History Review / Cylchgrawn Hanes Cymru 28(4)
 4. Evolving narratives of the First World War in Welsh-language television programmes. SPIEL 2(2)
 5. ‘Miners, Methodists, and Minstrels: The Welsh in the Americas and their Legacy’. In Celts in the Americas. Cape Breton University Press.

See more...

Teaching

 • HIH122 Making History

  History is an imprecise art and what historians say and write about the past is not the same as what actually happened in the past. Most people's knowledge about the past doesn't come from professional historians at all but rather from 'public history'. Public history is the collective understandings of the past that exist outside academic discipline of history. It is derived from a diverse range of sources including oral traditions, legends, literature, art, films and television. This module will introduce you to the study and presentation of the past. It will consider how the content, aims and methods of academic and public history compare and contrast and you will engage in your own small research project to investigate this. The module will also teach you about the fundamentals of studying and writing history at university. You will learn about essay writing, group work and critical analysis and employ these skills to understand and assess history today, both as an academic activity and as public knowledge.

 • HIH201W Rhyfel Cartref America

  Bydd y modiwl yma yn ffocysu ar Rhyfel Cartref America, un o ddigwyddiadau ffurfiannol yr Unol Daleithiau sydd dal a¿i effaith i deimlo heddiw. Mae¿r themau a drafodir yn cynnwys caethwasiaeth, cenedlaetholdeb, hanes filwrol, personoliaeth a dylanwad Lincoln, a dylanwad y rhyfel ar y Cymry Cymraeg. Bydd y cwrs felly yn trafod amryw o agweddau ar y Rhyfel Cartref, a cefnogi hwn gyda thrafodaeth o ffynonellau cynradd. Gan ddechrau yn yr 1850au a cynnig amlinelliad o wlad a gwleidyddiaeth yr Unol Daleithiau, bydd y cwrs yn symud ymlaen i drafod gwahaniaethau rhwng y Gogledd a¿r De a¿r rhesymau am ddechreuad y rhyfel. Ar ol trafod ystod eang o themau a hanes milwrol y rhyfel, daw¿r cwrs i ben wrth amlinellu effeithiau¿r rhyfel a¿r Adluniad (Reconstruction). Bydd profiad pobol Duon, yn cynnwys caethwasiaeth a¿u profiad nhw o¿r rhyfel, yn thema ganolog trwy gydol y cwrs. Byddwn hefyd yn ystyried yn agos profiad y Cymry o¿r rhyfel, yn adeiladu ar waith Jerry Hunter a Gethin Matthews a chymryd mantais o¿r dewis eang o ffynonellau cynradd sydd ar gael yn y Gymraeg. Felly ynghyd a chynnig styriaeth ddwfn o un o ddigwyddiadau pwysicaf hanes America, bydd y cwrs hefyd yn annog ystyriaeth o¿r hanes yma o safbwynt Cymraeg a Chymreig.

 • HIH202W Credoau'r Cymry: Astudio Athroniaeth ac Athrawiaeth Gymreig o Safbwynt Rhyngwladol

  Cyflwyniad i syniadau rhai o ffigyrau mwyaf adnabyddus yn hanes Cymru yw hanfod y modiwl hwn. Fe fydd myfyrwyr yn cael y cyfle i astudio unigolion megis Glyndwr, Robert Owen, Aneurin Bevan a Gwynfor Evans. Mae¿n cynnig i fyfyrwyr dealltwriaeth o rai o¿u hegwyddorion a chysyniadau craidd. Dadansoddir yr athroniaethau mewn cyd-destun rhyngwladol, gan ystyried eu cysylltiadau gyda digwyddiadau a syniadau ehangach yr oes. Trwy fabwysiadu¿r safbwynt yma, ceir cyfle nid yn unig i ymgyfarwyddo â syniadau cynhenid Cymreig, ond hefyd dod i ddeall hanfodion ysgolion o feddwl ehangach megis sosialaeth, cenedlaetholdeb a heddychiaeth.

 • HIH237 The Practice of History

  The purpose of the module is to encourage you to think more deeply about how historians work and, in particular, about how we as historians can locate and use primary historical sources effectively as a means of interpreting and understanding the past. During the module we will learn about the survival of historical evidence, how it is organised and made accessible to historians to undertake their research, and how to effectively locate and interpret it in your studies. We will consider how the process of doing historical research changes over time, in particular with the impact of recent developments like digitization. At the core of the module will be the work you undertake with others in your seminar group using a range of primary sources which your seminar tutor will introduce to you. As part of the module assessment you will also undertake your own primary source based research project using items from these collections. The module is designed strengthen your analytical skills and to help prepare you for the more extensive uses of primary evidence which you will encounter in final year special subjects and dissertation.

 • HIH303W Y Rhyfel Mawr trwy lygaid y Cymry

  Bydd 'Y Rhyfel Mawr trwy lygaid y Cymry' yn cynnig arolwg eang o ddylanwad y Rhyfel Mawr ar bobl Cymru, ac ar ddiwylliant Cymreig a Chymraeg. Ni fydd yr astudiaeth yn cyfyngu ei hunan i ddigwyddiadau 1914-18, ond yn hytrach bydd yn trafod y cyfnod o 1880 i'r presennol. Byddwn yn cychwyn trwy edrych ar sut oedd y Cymry yn edrych ar eu safle yn y byd yn y degawdau cyn y Rhyfel, ac yn ystyried effaith yr ymladd ar feddylfryd y Cymry ar y pryd, ac yn y degawdau ers y cadoediad. Wrth astudio sut mae'r Rhyfel wedi cael ei bortreadu a'i gofio yn y Gymraeg byddwn yn dadansoddi sut mae¿r newidiadau yn y coffáu yn adlewyrchu¿r sefyllfa g yfredol yng Nghymru.

 • HIH3300 History Dissertation

  The History dissertation is a free-standing, 40-credit module that runs across both semesters of Level Three. Candidates conduct research upon a subject of their choice, devised in consultation with a member of staff teaching for the degrees in History, and concerning a topic that falls within staff research and teaching interests.

 • HIHD00 Heritage Dissertation (Practice-Based)

  This module affords students the opportunity to complete their MA in Heritage by undertaking a practical heritage project. The project, worth 67% of the marks, may be undertaken independently, or via a placement with a heritage project or organisation. It will be accompanied by a reflective commentary worth 33% of the marks.

Supervision

 • Delweddu Cymru a'r Rhyfel Mawr: Portreadau o Gymru a'r Cymry mewn rhaglenni dogfen am y Rhyfel Byd Cyntaf. (current)

  Student name:
  PhD
  Other supervisor: Dr Joanna Rydzewska
 • 'Astudiaeth o’r Wasg Gymreig yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf, 1914-1918' (awarded 2018)

  Student name:
  PhD
  Other supervisor: Mr Robert Rhys

Latest

I have edited a volume of essays entitled Creithiau (‘Scars’), to be published by the University of Wales Press in 2016. I am also Principal Investigator on the ‘Welsh Memorials to the Great War’ project, funded by the Living Legacies 1914-1918 Engagement Centre, which will research the diverse range of ‘unofficial’ memorials to the War in Wales and share the information via a database.

Rwyf wedi golygu cyfrol o’r enw Creithiau: Dylanwad y Rhyfel Mawr ar Gymdeithas a Diwylliant yng Nghymru, a gyhoeddir gan Wasg Prifysgol Cymru yn 2016. Yr wyf hefyd yn arwain prosiect ‘Welsh Memorials to the Great War’, o dan nawdd y Living Legacies 1914-1918 Engagement Centre. Bydd y prosiect yn ymchwilio i’r ystod eang o gofebau ‘answyddogol’ i’r Rhyfel a welir ar draws Cymru, gan adeiladu bas-data i rannu’r wybodaeth.