Areas of Expertise

 • Immunometabolism
 • Adaptive Immunity
 • Innate Immunity
 • T cells

Publications

 1. Jones, N., Piasecka, J., Bryant, A., Jones, R., Skibinski, D., Francis, N., Thornton, C., Skibinski, D., Jones, R., Thornton, C., Bryant, A., Jones, N. Bioenergetic analysis of human peripheral blood mononuclear cells Clinical & Experimental Immunology 182 1 69 80
 2. Skevaki, C., Van den Berg, J., Jones, N., Garssen, J., Vuillermin, P., Levin, M., Landay, A., Renz, H., Calder, P., Thornton, C. Immune biomarkers in the spectrum of childhood noncommunicable diseases Journal of Allergy and Clinical Immunology 137 5 1302 1316
 3. Jones, N., Cronin, J., Dolton, G., Panetti, S., Schauenburg, A., Galloway, S., Sewell, A., Cole, D., Thornton, C., Francis, N. Metabolic Adaptation of Human CD4+ and CD8+ T-Cells to T-Cell Receptor-Mediated Stimulation Frontiers in Immunology 8 1516
 4. Jones, N., Vincent, E., Cronin, J., Panetti, S., Chambers, M., Holm, S., Owens, S., Francis, N., Finlay, D., Thornton, C., Owens, S. Akt and STAT5 mediate naïve human CD4+ T-cell early metabolic response to TCR stimulation Nature Communications 10 1
 5. Lutz, P., Jeffery, H., Jones, N., Birtwistle, J., Kramer, B., Nattermann, J., Spengler, U., Strassburg, C., Adams, D., Oo, Y. NK Cells in Ascites From Liver Disease Patients Display a Particular Phenotype and Take Part in Antibacterial Immune Response Frontiers in Immunology 10

See more...

Teaching

 • PM-132 Eukaryotic Cell Biology

  This module will provide a broad introduction to fundamental concepts in Eukaryotic cell biology investigating the origins of the cell, cell structure and specialised cells and cells in disease. There will be a general focus on human cells throughout with reference to other organisms when needed. Students will gain practical experience in identification, differentiation of cells from different human and animal species.

 • PM-132C Bioleg Celloedd Ewcaryotig

  Bydd y modiwl hwn yn darparu cyflwyniad bras i gysyniadau sylfaenol ym maes bioleg celloedd Ewcaryotig, gan ymchwilio i darddiad y gell, strwythur y gell a chelloedd arbenigol a chelloedd mewn clefyd. Bydd ffocws cyffredinol ar gelloedd dynol drwy gydol y modiwl, gan gyfeirio at organebau eraill yn ôl yr angen. Bydd myfyrwyr yn cael profiad ymarferol o nodi celloedd, gwahaniaethu rhwng gwahanol gelloedd dynol a rhywogaethau o anifeiliaid.

 • PM-200 Skills For Geneticists II

  This module will give assignments designed to build on essay writing and oral presentation skills introduced in level 1. It will also develop critical evaluation, analysis skills for the understanding of peer-reviewed research papers.

 • PM-200C Sgiliau ar gyfer Genetegwyr II

  Gosodir aseiniadau ar y modiwl hwn i adeiladu ar y sgiliau ysgrifennu traethawd a chyflwyno llafar a gyflwynwyd yn lefel 1. Hefyd, datblygir sgiliau gwerthuso beirniadol a dadansoddi at ddibenion deall papurau ymchwil a adolygir gan gymheiriaid.

 • PM-246 Biochemistry Skills Development II

  This module is designed to develop the skills required for students of biochemistry. Students meet with tutors and will be given a series of assignments designed to develop skills in key areas including essay writing, presentation and analysis of research papers.

 • PM-253 Techniques in Molecular Biology

  The module will provide a sound theoretical and practical basis to a comprehensive range of biomolecular techniques currently employed in molecular genetics and biochemistry. Particular emphasis is placed on DNA recombinant technology, next generation sequencing, transcriptomics, proteomics and mass spectrometry.

 • PM-253C Technegau Bioleg Foleciwlaidd

  Bydd y modiwl yn darparu sylfaen ddamcaniaethol ac ymarferol gref ar gyfer ystod gynhwysfawr o dechnegau biofoleciwlaidd a ddefnyddir ar hyn o bryd mewn geneteg foleciwlaidd a biocemeg. Rhoir pwyslais penodol ar dechnoleg ailgyfuno DNA, dilyniannu cenhedlaeth nesaf, transgriptomeg, proteomeg a sbectrometreg màs.

 • PM-304 Biomolecular Research Project

  *

 • PM-317 Genetics of Cancer

  This module will provide students with an advanced understanding about the genetic mechanisms involved in carcinogenesis, and how these underlying processes and molecules affect the human body.

 • PM-334 Biochemistry Literature Review and Communication

  Students will acquire a detailed knowledge of one topical research area of key importance to their particular degree scheme.

 • PM-344 Capstone Project

  The aim of this module is to provide a capstone experience to students¿ learning, through participating in their own enquiry-based research project. Depending on the student's employability strand within the programme, the project may be laboratory, data, or education-based, but it will always involve a research question that is drawn from the literature, focused on a topic relevant to medical science. It will ask a novel research question and involve the critical analysis of research findings. Students will refine their oral and written communication skills to a graduate level through creating an introductory presentation on the project background, and a written dissertation and oral presentation on their research conclusions.

 • PM-347 Human Immunopathology

  The module aims to provide students with a greater understanding of the human immune system and the causes of a range of diseases associated with immune dysfunction including autoimmune diseases, metabolic disorders and neurological conditions.

 • PM-357 Biomedical Laboratory Techniques

  The module will provide practical and in depth theory of applications and equipment available to MSci students in the biomedical research laboratories based at the Medical School. The module will provide guidelines and rationale for experimental design, and data and statistical analysis.

 • PM-357C Technegau Labordy Biofeddygol

  Bydd y modiwl yn darparu damcaniaeth ymarferol a manwl o¿r cymwysiadau ac offer sydd ar gael i fyfyrwyr MSci yn y labordai ymchwil biofeddygol sydd wedi'u lleoli yn yr Ysgol Feddygaeth. Bydd y modiwl yn darparu canllawiau a rhesymeg ar gyfer cynlluniau arbrofol, a dadansoddiad data ac ystadegau.

 • PM-400 Advanced Research Project A

  The advanced research project is a key component of the final year of study, providing students with experience of conducting cutting-edge research in the Institute of Life Science and Centre for Nanohealth over an 9-month period. The project will fall into one of the current medically-related research themes: Biomarkers and Genes; Microbes and Immunity; Devices. Students will employ a range of advanced analytical procedures to investigate a specific topic. In addition, they will gain experience in preparing a research proposal and presenting their data in various formats. Research topics will be assigned that are appropriate to a specific degree title. For example, a Genetics student could be assigned a project investigating gene function in an insect vector of a tropical disease, using the technique of RNA interference. The advanced research project is divided between 2 modules, PM-400 and PM-402. PM-400 includes the following components: (1) Preparation of a research poster, (2) A 15-minute audio recording giving a presentation of the research area, (3) Lab performance and (4) Oral defence of the project in an open viva (20-minute presentation followed by 10-minutes of questions).

 • PM-400C Prosiect Ymchwil Uwch A

  Mae'r prosiect ymchwil uwch yn elfen allweddol o'r flwyddyn astudio olaf. Mae'n rhoi cyfle i fyfyrwyr gael profiad o ymgymryd ag ymchwil arloesol yn y Sefydliad Gwyddor Bywyd a'r Ganolfan NanoIechyd am naw mis. Bydd y prosiect yn canolbwyntio ar un o'r themâu ymchwil canlynol sy'n berthnasol i'r gwyddorau meddygol: Biofarcwyr a Genynnau; Microbau ac Imiwnedd; Dyfeisiau. Bydd myfyrwyr yn defnyddio amrywiaeth o dechnegau dadansoddi uwch i ymchwilio i bwnc penodol. Yn ogystal, byddant yn cael profiad o lunio cynnig ymchwil a chyflwyno eu data mewn amrywiaeth o fformatau. Dynodir themâu ymchwil sy'n briodol i deitl gradd penodol. Er enghraifft, os yw myfyriwr yn astudio Geneteg, gellir dynodi prosiect yn ymchwilio i weithrediad gennyn mewn fector pryfed clefyd trofannol, gan ddefnyddio techneg ymyrraeth RNA. Rhennir y prosiect ymchwil uwch rhwng dau fodiwl, PM-400 a PM-402. Mae PM-400 yn cynnwys y cydrannau canlynol: (1) Llunio poster ymchwil; (2) Recordiad sain 15 munud sy'n cyflwyno'r maes ymchwil; (3) Perfformiad yn y labordy a (4) Amddiffyn y prosiect mewn arholiad llafar agored (cyflwyniad 20 munud i'w ddilyn gan 10 munud o gwestiynau).

 • PM-401 Science Communication

  This module will encompass a range of communication modes, from presentation of science to the general public to making a pitch for funding to `investors¿ The module will be run as a series of online seminars to prepare, firstly, for a short 3 minute thesis-like presentations to both a professional and non-professional audience. This will be complemented by preparation of short, New Scientist-style articles by each student on the topic of their presentation. Students will be assigned a topic that is appropriate to their degree title. For example, a Medical Geneticist could address recent advances in gene therapy. Subsequently, their task will be to produce a pitch to attract investment to commercialise their research. In the latter half of the module, the focus will be on skills-training for writing a scientific paper, preparing the ground for their project dissertations.

 • PM-402 Advanced Research Project B

  The advanced research project is a key component of the final year of study, providing students with experience of conducting cutting-edge research in the Institute of Life Science and Centre for Nanohealth over an 9-month period. The project will fall into one of the current medically-related research themes: Biomarkers and Genes; Microbes and Immunity; Devices. Students will employ a range of advanced analytical procedures to investigate a specific topic. In addition, they will gain experience in preparing a research proposal and presenting their data in various formats. Research topics will be assigned that are appropriate to a specific degree title. For example, a Genetics student could be assigned a project investigating gene function in an insect vector of a tropical disease, using the technique of RNA interference. The advanced research project is divided between 2 modules, PM-400 and PM-402. PM-402 comprises the final written dissertation.

Supervision

 • Effect of c-MYC Knockdown on PD-L1 Expression in Colorectal Cancer (current)

  MSc
  Other supervisor: Dr Nicholas Jones
  Other supervisor: Prof Paul Dyson
 • An investigation into the effects of niclosamide on ovarian cancer cells. (current)

  MSc
  Other supervisor: Dr Nicholas Jones
  Other supervisor: Dr James Cronin
 • Immunometabolic variation in CD4+ regulatory T cells in pregnant women and the effect of obesity«br /»«br /»«br /»«br /»«br /» «br /»«br /»«br /»«br /»«br /» (current)

  PhD
  Other supervisor: Dr Nicholas Jones
  Other supervisor: Prof Catherine Thornton
 • Immunometabolic control of human placental and breast milk macrophages from healthy and obese women (current)

  PhD
  Other supervisor: Dr Nicholas Jones
  Other supervisor: Prof Catherine Thornton
 • Immunological adaptation of natural killer (NK) cells in pregnancy and the effects of obesity (current)

  PhD
  Other supervisor: Dr Nicholas Jones
  Other supervisor: Prof Catherine Thornton