Dr Llinos Harris
Senior Lecturer
Biomedical Sciences
Telephone: (01792) 602419
Room: Academic Office - 140
First Floor
Institute of Life Science 1
Singleton Campus

My research interest focuses on microbial pathogenesis and antibiotic resistance; with specific interest in staphylococcal biofilm formation and its role in pathogenesis of biomaterial-related infections and nosocomial infections. I am a highly skilled researcher with excellent knowledge in Staphylococcus aureus and S. epidermidis adhesion and biofilm formation mechanisms. This involves studying the effect of relevant genes on the adhesion and biofilm formation of staphylococci to implant surfaces using various molecular biology techniques and whole genome sequencing. I am also competent in using confocal laser scanning microscopy, scanning electron microscopy, transmission electron microscope, and immunolabelling techniques.  I help supervise both undergraduate and postgraduate students working on a variety of staphylococci and Campylobacter pathogenicity projects in collaboration with the Abertawe Bro Morgannwg University Health Board (ABMU), Public Health Wales, and AO Research Institute Davos, Switzerland.

I am/have been a co-applicant on a Coleg Cymraeg Cenedlaethol PhD studentship, an MRC research grant and a InvestorG8 grant. I also manage the Microbiology and Infectious Diseases laboratory. I peer-review for several high impact journals and I am a member of the European Cells & Materials Journal’s International Editorial Review Board. I am a member of the Management Committee of COST Action TD1305, Improved Protection of Medical Devices Against Infection (IPROMEDAI). I am an active member of the Microbiology Society (formerly known as Society for General Microbiology), American Society of Microbiology, and the Society for Applied Microbiology.

Areas of Expertise

 • Staphylococcus
 • microbial pathogenesis
 • biofilm
 • microscopy
 • antimicrobial resistance
 • molecular biology
 • microbiology

Publications

 1. Moriarty, T., Harris, L., Mooney, R., Wenke, J., Riool, M., Zaat, S., Moter, A., Schaer, T., Khanna, N., Kuehl, R., Alt, V., Montali, A., Liu, J., Zeiter, S., Busscher, H., Grainger, D., Richards, R. Recommendations for design and conduct of preclinical in vivo studies of orthopedic device-related infection Journal of Orthopaedic Research® 37 2 271 287
 2. Weintraub, S., Harris, L., Thevissen, K., Lewitus, D., Harris, L. Polyastaxanthin-based coatings reduce bacterial colonization in vivo Materialia 3 15 20
 3. Harris, L., Dudley, E., Rohde, H., Frommelt, L., Siemssen, N., Wilkinson, T., Mack, D. Limitations in the use of PSMγ, agr , RNAIII, and biofilm formation as biomarkers to define invasive Staphylococcus epidermidis from chronic biomedical device-associated infections International Journal of Medical Microbiology 307 7 382 387
 4. Post, V., Harris, L., Morgenstern, M., Mageiros, L., Hitchings, M., Méric, G., Pascoe, B., Sheppard, S., Richards, R., Moriarty, T. Comparative Genomics Study of Staphylococcus epidermidis Isolates from Orthopedic-Device-Related Infections Correlated with Patient Outcome Journal of Clinical Microbiology 55 10 3089 3103
 5. Sabaté Brescó, M., Harris, L., Thompson, K., Stanic, B., Morgenstern, M., O'Mahony, L., Richards, R., Moriarty, T. Pathogenic Mechanisms and Host Interactions in Staphylococcus epidermidis Device-Related Infection Frontiers in Microbiology 8

See more...

Teaching

 • PM-004 Fundamentals of Microbiology & Disease

  This module will provide the student with an overview of the fundamentals of microbiology, its causative role in human disease and the intervention of antimicrobials and antibiotics. The role of immunity and its role in human defence against disease will also be introduced in this module, and how this may be modulated in response to pathogens. Lectures will be accompanied by a practical session in microbiological techniques and an essay with academic support. Mae'r modiwl yma yn rhoi trosolwg i fyfyrwyr o hanfodion mewn microbioleg, ei rôl achosol mewn afiechydon dynol ac ymyrraeth gwrthficrobaidd a gwrthfiotig. Caiff rôl imiwnedd a'i rôl mewn amddiffyn dyn yn erbyn afiechydon, a sut mae'n addasu mewn ymateb i bathogenau ei gyflwyno hefyd yn y modiwl yma. Caiff y darlithoedd eu cyfeilio gan sesiynau ymarferol mewn technegau microbiolegol a traethawd efo cefnogaeth academaidd.

 • PM-120 Skills for Geneticists I

  This module is designed to develop the skills required for students of genetics and medical genetics. Students will meet with tutors and be given a series of assignments designed to develop skills in key areas such as essay writing, presentations and general numeracy. Joint sessions will cover generic skills such as internet searching for scientific sources, referencing and plagiarism.

 • PM-120C Sgiliau ar gyfer Genetegwyr I

  Mae'r modiwl hwn wedi'i gynllunio i ddatblygu'r sgiliau sy'n ofynnol ar gyfer myfyrwyr geneteg a geneteg feddygol. Bydd myfyrwyr yn cwrdd gyda'u tiwtoriaid ac yn derbyn cyfres o aseiniadau wedi eu cynllunio i ddatblygu sgiliau mewn meysydd allweddol megis ysgrifennu traethodau, cyflwyniadau llafar a rhifedd cyffredinol. Bydd sesiynau ar y cyd yn manylu ar sgiliau cyffredinol megis defnyddio'r rhyngrwyd i chwilio am ffynonellau gwyddonol, cyfeirnodi a llên-ladrata.

 • PM-130C Datblygu Sgiliau Biocemeg.

  Mae¿r modiwl yma wedi ei gynllunio i ddatblygu'r sgiliau sydd eu hangen ar fyfyrwyr biocemeg a biocemeg feddygol. Bydd myfyrwyr yn cyfarfod gyda¿u tiwtoriaid, ac yn cael cyfres o aseiniadau wedi eu cynllunio i ddatblygu sgiliau mewn meysydd allweddol megis ysgrifennu traethodau, cyflwyno, datblygiad gyrfa a rhifedd cyffredinol. Bydd sesiynnau ar y cyd yn cynnwys sgiliau cyffredinol megis defnyddio'r rhyngrwyd i chwilio am ffynonellau gwyddonol, cyfeirnodi a llen-ladrad.

 • PM-200 Skills For Geneticists II

  This module will give assignments designed to build on essay writing and oral presentation skills introduced in level 1. It will also develop critical evaluation, analysis skills for the understanding of peer-reviewed research papers.

 • PM-200C Sgiliau ar gyfer Genetegwyr II

  Gosodir aseiniadau ar y modiwl hwn i adeiladu ar y sgiliau ysgrifennu traethawd a chyflwyno llafar a gyflwynwyd yn lefel 1. Hefyd, datblygir sgiliau gwerthuso beirniadol a dadansoddi at ddibenion deall papurau ymchwil a adolygir gan gymheiriaid.

 • PM-250 Infectious Disease and Parasitology

  The course will build on the fundamentals of microbiology and introduce new topics in bacteriology, mycology and parasitology. Level 5 Immunology (PM-249) is a pre-requisite. The course covers the fundamentals of infectious diseases, including clinical aspects, treatment / prevention, and experimental approaches to the study of infectious and parasitic organisms. The course will also cover topics including disease outbreaks, beneficial parasites, tropical disease and behaviour-modifying parasites.

 • PM-250C Clefydau Heintus a Pharasitoleg

  Bydd y cwrs yn adeiladu ar sylfeini microbioleg ac yn cyflwyno pynciau newydd ym meysydd bacterioleg, mycoleg a pharasitoleg. Mae Imiwnoleg Lefel 5 (PM-249) yn rhagofyniad. Mae'r cwrs yn ymdrin ag egwyddorion sylfaenol clefydau heintus, gan gynnwys agweddau clinigol, triniaeth/atal, ac ymagweddau arbrofol at astudio organebau heintus a pharasitig. Bydd y cwrs hefyd yn ymdrin â phynciau gan gynnwys achosion o glefydau, parasitiaid buddiol, clefydau trofannol a pharasitiaid sy'n effeithio ar ymddygiad.

 • PM-304 Biomolecular Research Project

  *

 • PM-304C Prosiect Ymchwil Biofoleciwlaidd

  Profiad gwaith mewn labordy ymchwil.

 • PM-315 Skills For Geneticists III

  The module aims to develop the student¿s ability to critically analyse and synthesise advanced research topics in genetics and molecular biology, and their oral and written scientific presentation skills.

 • PM-315C Sgiliau ar gyfer Genetegwyr III

  Amcan y modiwl yw datblygu gallu'r myfyriwr i ddadansoddi'n feirniadol a syntheseiddio pynciau ymchwil uwch ym maes geneteg a bioleg foleciwlaidd, ac i feithrin eu sgiliau cyflwyno gwyddonol llafar ac ysgrifenedig.

 • PM-344C Prosiect Capfaen

  Nod y modiwl hwn yw rhoi cyfle i fyfyrwyr gael profiad dysgu capfaen drwy gymryd rhan yn eu prosiect eu hunain yn seiliedig ar gwestiwn ymchwil. Gan ddibynnu ar linyn cyflogadwyedd y myfyriwr yn y rhaglen, gall y prosiect fod yn seiliedig ar waith labordy, data neu addysg, ond bydd bob amser yn cynnwys cwestiwn ymchwil sy'n deillio o'r llenyddiaeth, ac sy'n canolbwyntio ar bwnc perthnasol i wyddor feddygol. Bydd yn gofyn cwestiwn ymchwil newydd ac yn cynnwys dadansoddiad beirniadol o ganfyddiadau ymchwil. Bydd myfyrwyr yn mireinio eu sgiliau cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig i lefel raddedig, drwy lunio cyflwyniad rhagarweiniol ar gefndir y prosiect, ynghyd â thraethawd estynedig a chyflwyniad llafar ar ganfyddiadau eu hymchwil.

 • PM-357 Biomedical Laboratory Techniques

  The module will provide practical and in depth theory of applications and equipment available to MSci students in the biomedical research laboratories based at the Medical School. The module will provide guidelines and rationale for experimental design, and data and statistical analysis.

 • PM-357C Technegau Labordy Biofeddygol

  Bydd y modiwl yn darparu damcaniaeth ymarferol a manwl o¿r cymwysiadau ac offer sydd ar gael i fyfyrwyr MSci yn y labordai ymchwil biofeddygol sydd wedi'u lleoli yn yr Ysgol Feddygaeth. Bydd y modiwl yn darparu canllawiau a rhesymeg ar gyfer cynlluniau arbrofol, a dadansoddiad data ac ystadegau.

 • PM-402 Advanced Research Project B

  The advanced research project is a key component of the final year of study, providing students with experience of conducting cutting-edge research in the Institute of Life Science and Centre for Nanohealth over an 9-month period. The project will fall into one of the current medically-related research themes: Biomarkers and Genes; Microbes and Immunity; Devices. Students will employ a range of advanced analytical procedures to investigate a specific topic. In addition, they will gain experience in preparing a research proposal and presenting their data in various formats. Research topics will be assigned that are appropriate to a specific degree title. For example, a Genetics student could be assigned a project investigating gene function in an insect vector of a tropical disease, using the technique of RNA interference. The advanced research project is divided between 2 modules, PM-400 and PM-402. PM-402 comprises the final written dissertation.

 • PM-402C Prosiect Ymchwil Uwch B

  Mae'r prosiect ymchwil uwch yn elfen allweddol o'r flwyddyn astudio olaf, gan roi cyfle i fyfyrwyr gael profiad o ymchwil arloesol yn y Sefydliad Gwyddor Bywyd a'r Ganolfan NanoIechyd dros naw mis. Bydd y prosiect yn seiliedig ar un o'r themâu ymchwil canlynol sy'n ymwneud â'r gwyddorau meddygol: Biofarcwyr a Genynnau; Microbau ac Imiwnedd; Dyfeisiau. Bydd myfyrwyr yn defnyddio amrywiaeth o dechnegau dadansoddi uwch i ymchwilio i bwnc penodol. Yn ogystal, cânt brofiad o lunio cynnig ymchwil a chyflwyno eu data mewn amrywiaeth o fformatau. Dynodir pynciau ymchwil sy'n briodol i deitl gradd penodol. Er enghraifft, os yw myfyriwr yn astudio Geneteg, gellir dynodi prosiect yn ymchwilio i weithrediad gennyn mewn fector pryfed clefyd trofannol, gan ddefnyddio techneg ymyrraeth RNA. Rhennir y prosiect ymchwil uwch rhwng dau fodiwl, PM-400 a PM-402. PM402 yw¿r traethawd estynedig terfynol.

Supervision

 • Identifying host and bacterial biomarkers to predict sepsis (current)

  PhD
  Other supervisor: Dr Rowena Jenkins
  Other supervisor: Dr Llinos Harris
  Other supervisor: Dr Thomas Wilkinson
 • Investigating changes in Staphylococcus epidermidis growth during biofilm formation. (current)

  MSc
  Other supervisor: Dr Thomas Wilkinson
  Other supervisor: Dr Llinos Harris
 • Use of whole genome sequencing in understanding transmission dynamics of tuberculosis (awarded 2018)

  PhD
  Other supervisor: Dr Llinos Harris
  Other supervisor: Prof Thomas Humphrey
  Other supervisor: Dr Thomas Wilkinson
  Other supervisor: Dr Angharad Davies