I have been a member of academic staff in Microbiology and Infectious Disease in the College of Medicine at Swansea University since September 2008 . I undertook my PhD in College of Medicine at Cardiff University (1997-2001) prior to two periods of postdoctoral training in Seattle (Hope Heart Institute, 2001-2004) and Edinburgh (MRC Centre for Inflammation Research, 2004-2008). At Swansea my academic role focuses on basic and translational research, support of postgraduate research degrees and undergraduate teaching.

My research interests include:
1. Development of new anti-biofilm therapeutics to target medical device related infections
2. Identifying innate immune barrier responses in epithelial cells to specific lineages of Campylobacter and Staphylococci
3. Linking bacterial genotype with their phenotypic responses in cell co-culture systems
4. Investigating the interactions between bacterial biofilms in primary leukocyte systems

I can be found in the ILS1 building, in room 137.

Publications

 1. Wilkinson, T., Jenkins, G., Davies, A., Row, P., Hitchings, M., Islam, S. Protocol for faecal microbiota transplantation in ulcerative colitis (FMTUC): a randomised feasibility study BMJ Open
 2. Sandilands, V., Whyte, F., Williams, L., Wilkinson, T., Sparks, N., Humphrey, T., Wilkinson, T., Williams, L. Reliably colonising broiler chickens with Campylobacter spp. using a litter-based method British Poultry Science 1 5
 3. John, D., Williams, L., Kanamarlapudi, V., Humphrey, T., Wilkinson, T. The Bacterial Species Campylobacter jejuni Induce Diverse Innate Immune Responses in Human and Avian Intestinal Epithelial Cells Frontiers in Microbiology 8
 4. Harris, L., Dudley, E., Rohde, H., Frommelt, L., Siemssen, N., Wilkinson, T., Mack, D. Limitations in the use of PSMγ, agr , RNAIII, and biofilm formation as biomarkers to define invasive Staphylococcus epidermidis from chronic biomedical device-associated infections International Journal of Medical Microbiology 307 7 382 387
 5. AL-Ishaq, R., Armstrong, J., Gregory, M., O’Hara, M., Phiri, K., Harris, L., Rohde, H., Siemssen, N., Frommelt, L., Mack, D., Wilkinson, T. Effects of polysaccharide intercellular adhesin (PIA) in an ex vivo model of whole blood killing and in prosthetic joint infection (PJI): A role for C5a International Journal of Medical Microbiology

See more...

Teaching

 • PM-004 Fundamentals of Microbiology & Disease

  This module will provide the student with an overview of the fundamentals of microbiology, its causative role in human disease and the intervention of antimicrobials and antibiotics. The role of immunity and its role in human defence against disease will also be introduced in this module, and how this may be modulated in response to pathogens. Lectures will be accompanied by a practical session in microbiological techniques and an essay with academic support. Mae'r modiwl yma yn rhoi trosolwg i fyfyrwyr o hanfodion mewn microbioleg, ei rôl achosol mewn afiechydon dynol ac ymyrraeth gwrthficrobaidd a gwrthfiotig. Caiff rôl imiwnedd a'i rôl mewn amddiffyn dyn yn erbyn afiechydon, a sut mae'n addasu mewn ymateb i bathogenau ei gyflwyno hefyd yn y modiwl yma. Caiff y darlithoedd eu cyfeilio gan sesiynau ymarferol mewn technegau microbiolegol a traethawd efo cefnogaeth academaidd.

 • PM-132 Eukaryotic Cell Biology

  This module will provide a broad introduction to fundamental concepts in Eukaryotic cell biology investigating the origins of the cell, cell structure and specialised cells and cells in disease. There will be a general focus on human cells throughout with reference to other organisms when needed. Students will gain practical experience in identification, differentiation of cells from different human and animal species.

 • PM-132C Bioleg Celloedd Ewcaryotig

  Bydd y modiwl hwn yn darparu cyflwyniad bras i gysyniadau sylfaenol ym maes bioleg celloedd Ewcaryotig, gan ymchwilio i darddiad y gell, strwythur y gell a chelloedd arbenigol a chelloedd mewn clefyd. Bydd ffocws cyffredinol ar gelloedd dynol drwy gydol y modiwl, gan gyfeirio at organebau eraill yn ôl yr angen. Bydd myfyrwyr yn cael profiad ymarferol o nodi celloedd, gwahaniaethu rhwng gwahanol gelloedd dynol a rhywogaethau o anifeiliaid.

 • PM-249 Human Immunology

  The course is designed as an introduction to immunology and the human immune system. The course covers the fundamentals of immunology including functional perturbations associated with disease and experimental approaches to the study of immunology.

 • PM-250 Infectious Disease and Parasitology

  The course will build on the fundamentals of microbiology and introduce new topics in bacteriology, mycology and parasitology. Level 5 Immunology (PM-249) is a pre-requisite. The course covers the fundamentals of infectious diseases, including clinical aspects, treatment / prevention, and experimental approaches to the study of infectious and parasitic organisms. The course will also cover topics including disease outbreaks, beneficial parasites, tropical disease and behaviour-modifying parasites.

 • PM-250C Clefydau Heintus a Pharasitoleg

  Bydd y cwrs yn adeiladu ar sylfeini microbioleg ac yn cyflwyno pynciau newydd ym meysydd bacterioleg, mycoleg a pharasitoleg. Mae Imiwnoleg Lefel 5 (PM-249) yn rhagofyniad. Mae'r cwrs yn ymdrin ag egwyddorion sylfaenol clefydau heintus, gan gynnwys agweddau clinigol, triniaeth/atal, ac ymagweddau arbrofol at astudio organebau heintus a pharasitig. Bydd y cwrs hefyd yn ymdrin â phynciau gan gynnwys achosion o glefydau, parasitiaid buddiol, clefydau trofannol a pharasitiaid sy'n effeithio ar ymddygiad.

 • PM-304 Biomolecular Research Project

  *

 • PM-304C Prosiect Ymchwil Biofoleciwlaidd

  Profiad gwaith mewn labordy ymchwil.

 • PM-344C Prosiect Capfaen

  Nod y modiwl hwn yw rhoi cyfle i fyfyrwyr gael profiad dysgu capfaen drwy gymryd rhan yn eu prosiect eu hunain yn seiliedig ar gwestiwn ymchwil. Gan ddibynnu ar linyn cyflogadwyedd y myfyriwr yn y rhaglen, gall y prosiect fod yn seiliedig ar waith labordy, data neu addysg, ond bydd bob amser yn cynnwys cwestiwn ymchwil sy'n deillio o'r llenyddiaeth, ac sy'n canolbwyntio ar bwnc perthnasol i wyddor feddygol. Bydd yn gofyn cwestiwn ymchwil newydd ac yn cynnwys dadansoddiad beirniadol o ganfyddiadau ymchwil. Bydd myfyrwyr yn mireinio eu sgiliau cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig i lefel raddedig, drwy lunio cyflwyniad rhagarweiniol ar gefndir y prosiect, ynghyd â thraethawd estynedig a chyflwyniad llafar ar ganfyddiadau eu hymchwil.

 • PM-347 Human Immunopathology

  The module aims to provide students with a greater understanding of the human immune system and the causes of a range of diseases associated with immune dysfunction including autoimmune diseases, metabolic disorders and neurological conditions.

 • PM-400 Advanced Research Project A

  The advanced research project is a key component of the final year of study, providing students with experience of conducting cutting-edge research in the Institute of Life Science and Centre for Nanohealth over an 9-month period. The project will fall into one of the current medically-related research themes: Biomarkers and Genes; Microbes and Immunity; Devices. Students will employ a range of advanced analytical procedures to investigate a specific topic. In addition, they will gain experience in preparing a research proposal and presenting their data in various formats. Research topics will be assigned that are appropriate to a specific degree title. For example, a Genetics student could be assigned a project investigating gene function in an insect vector of a tropical disease, using the technique of RNA interference. The advanced research project is divided between 2 modules, PM-400 and PM-402. PM-400 includes the following components: (1) Preparation of a research poster, (2) A 15-minute audio recording giving a presentation of the research area, (3) Lab performance and (4) Oral defence of the project in an open viva (20-minute presentation followed by 10-minutes of questions).

 • PM-400C Prosiect Ymchwil Uwch A

  Mae'r prosiect ymchwil uwch yn elfen allweddol o'r flwyddyn astudio olaf. Mae'n rhoi cyfle i fyfyrwyr gael profiad o ymgymryd ag ymchwil arloesol yn y Sefydliad Gwyddor Bywyd a'r Ganolfan NanoIechyd am naw mis. Bydd y prosiect yn canolbwyntio ar un o'r themâu ymchwil canlynol sy'n berthnasol i'r gwyddorau meddygol: Biofarcwyr a Genynnau; Microbau ac Imiwnedd; Dyfeisiau. Bydd myfyrwyr yn defnyddio amrywiaeth o dechnegau dadansoddi uwch i ymchwilio i bwnc penodol. Yn ogystal, byddant yn cael profiad o lunio cynnig ymchwil a chyflwyno eu data mewn amrywiaeth o fformatau. Dynodir themâu ymchwil sy'n briodol i deitl gradd penodol. Er enghraifft, os yw myfyriwr yn astudio Geneteg, gellir dynodi prosiect yn ymchwilio i weithrediad gennyn mewn fector pryfed clefyd trofannol, gan ddefnyddio techneg ymyrraeth RNA. Rhennir y prosiect ymchwil uwch rhwng dau fodiwl, PM-400 a PM-402. Mae PM-400 yn cynnwys y cydrannau canlynol: (1) Llunio poster ymchwil; (2) Recordiad sain 15 munud sy'n cyflwyno'r maes ymchwil; (3) Perfformiad yn y labordy a (4) Amddiffyn y prosiect mewn arholiad llafar agored (cyflwyniad 20 munud i'w ddilyn gan 10 munud o gwestiynau).

 • PM-402 Advanced Research Project B

  The advanced research project is a key component of the final year of study, providing students with experience of conducting cutting-edge research in the Institute of Life Science and Centre for Nanohealth over an 9-month period. The project will fall into one of the current medically-related research themes: Biomarkers and Genes; Microbes and Immunity; Devices. Students will employ a range of advanced analytical procedures to investigate a specific topic. In addition, they will gain experience in preparing a research proposal and presenting their data in various formats. Research topics will be assigned that are appropriate to a specific degree title. For example, a Genetics student could be assigned a project investigating gene function in an insect vector of a tropical disease, using the technique of RNA interference. The advanced research project is divided between 2 modules, PM-400 and PM-402. PM-402 comprises the final written dissertation.

 • PM-402C Prosiect Ymchwil Uwch B

  Mae'r prosiect ymchwil uwch yn elfen allweddol o'r flwyddyn astudio olaf, gan roi cyfle i fyfyrwyr gael profiad o ymchwil arloesol yn y Sefydliad Gwyddor Bywyd a'r Ganolfan NanoIechyd dros naw mis. Bydd y prosiect yn seiliedig ar un o'r themâu ymchwil canlynol sy'n ymwneud â'r gwyddorau meddygol: Biofarcwyr a Genynnau; Microbau ac Imiwnedd; Dyfeisiau. Bydd myfyrwyr yn defnyddio amrywiaeth o dechnegau dadansoddi uwch i ymchwilio i bwnc penodol. Yn ogystal, cânt brofiad o lunio cynnig ymchwil a chyflwyno eu data mewn amrywiaeth o fformatau. Dynodir pynciau ymchwil sy'n briodol i deitl gradd penodol. Er enghraifft, os yw myfyriwr yn astudio Geneteg, gellir dynodi prosiect yn ymchwilio i weithrediad gennyn mewn fector pryfed clefyd trofannol, gan ddefnyddio techneg ymyrraeth RNA. Rhennir y prosiect ymchwil uwch rhwng dau fodiwl, PM-400 a PM-402. PM402 yw¿r traethawd estynedig terfynol.

 • PMLM05 LC/MS Applications IV: Medical and life sciences

  Students will have the opportunity to gain extensive knowledge of the role mass spectrometry plays in biomarker discovery (proteins and small molecules).with its application to clinical diagnosis including the analysis of carbohydrates, glycoproteins and nucleic acids using activity-based proteomics and techniques for affinity pull-down.

Supervision

 • Untitled (current)

  PhD
  Other supervisor: Dr Thomas Wilkinson
  Other supervisor: Prof Karl Hawkins
 • Investigating changes in Staphylococcus epidermidis growth during biofilm formation. (current)

  MSc
  Other supervisor: Dr Thomas Wilkinson
  Other supervisor: Dr Llinos Harris
 • Coinfection mechanisms of Campylobacter and Escherichia coli in human and avian gastrointestinal cells (current)

  MSc
  Other supervisor: Prof Thomas Humphrey
  Other supervisor: Dr Thomas Wilkinson
 • Co-exposure of human epithelial cells to infectious bacteria and carbon-based nanoparticles, in advanced in vitro systems. (current)

  MSc
  Other supervisor: Dr Martin Clift
  Other supervisor: Dr Thomas Wilkinson
 • Models and Methods to Identify Biomarkers to Predict Bacterial Sepsis (current)

  PhD
  Other supervisor: Prof William Griffiths
  Other supervisor: Prof Yuqin Wang
  Other supervisor: Prof Thomas Humphrey
  Other supervisor: Dr Thomas Wilkinson
 • Characterisation of alginate-mucin interactions for tailored therapeutic development in Cystic Fibrosis (current)

  PhD
  Other supervisor: Prof Paul Lewis
  Other supervisor: Dr Thomas Wilkinson
  Other supervisor: Prof Gareth Jenkins
 • Controlling the Public and Animal Health Threat from Campylobacter Infection in Broiler Chickens by Improving Gut Health and Reducing Inflammation. (current)

  PhD
  Other supervisor: Dr Lisa Williams
  Other supervisor: Dr Thomas Wilkinson
  Other supervisor: Dr Thomas Wilkinson
 • Molecular mechanism of Arf6 small GTPase inhibition in treating multidrug resistant bacterial infections (current)

  PhD
  Other supervisor: Dr Thomas Wilkinson
  Other supervisor: Prof Venkat Kanamarlapudi
 • Identifying host and bacterial biomarkers to predict sepsis (current)

  PhD
  Other supervisor: Dr Rowena Jenkins
  Other supervisor: Dr Llinos Harris
  Other supervisor: Dr Thomas Wilkinson
 • The effects of NX-AS-401 on Methicillin Resistant Staphylococcus aureus. (current)

  PhD
  Other supervisor: Dr Thomas Wilkinson
  Other supervisor: Dr Rowena Jenkins
 • Host pathogen responses of chicken cells in vitro and in vivo to a diverse population of Campylobacter strains (awarded 2019)

  PhD
  Other supervisor: Prof Thomas Humphrey
  Other supervisor: Dr Thomas Wilkinson
 • 'Genomic variation and virulence in Helicobacter pylori: identifying the genes/alleles underlying phenotype variation.' (awarded 2018)

  PhD
  Other supervisor: Prof Samuel Sheppard
  Other supervisor: Prof Thomas Humphrey
  Other supervisor: Dr Jane Mikhail
  Other supervisor: Prof Gareth Jenkins
  Other supervisor: Dr Thomas Wilkinson
 • 'Population genomics approaches to understanding the evolution and ecology of bacterial pathogens' (awarded 2018)

  PhD
  Other supervisor: Dr Ricardo Del Sol Abascal
  Other supervisor: Dr Thomas Wilkinson
 • 'Population genomics of bacterial pathogens' (awarded 2018)

  PhD
  Other supervisor: Dr Ricardo Del Sol Abascal
  Other supervisor: Dr Thomas Wilkinson
 • Use of whole genome sequencing in understanding transmission dynamics of tuberculosis (awarded 2018)

  PhD
  Other supervisor: Dr Llinos Harris
  Other supervisor: Prof Thomas Humphrey
  Other supervisor: Dr Thomas Wilkinson
  Other supervisor: Dr Angharad Davies