Dr Hugh Jones
Associate Professor
Biomedical Sciences
Telephone: (01792) 295668
Room: Academic Office - 104
First Floor
Institute of Life Science 1
Singleton Campus

Publications

 1. & A tale of tails: deciphering the contribution of terminal tails to the biochemical properties of two Dps proteins from Streptomyces coelicolor. Cellular and Molecular Life Sciences
 2. & Negatively-Marked MCQ Assessments That Reward Partial Knowledge Do Not Introduce Gender Bias Yet Increase Student Performance and Satisfaction and Reduce Anxiety. PLoS ONE 8(2)
 3. (2009). PURIFICATION METHOD FOR RECOMBINANT GLUCOSE BINDING PROTEIN. (United States Patent, Number: US 7619072 B2). Alexandria, Virginia: US Patent & Trademark Office.

Teaching

 • PM-120 Skills for Geneticists I

  This module is designed to develop the skills required for students of genetics and medical genetics. Students will meet with tutors and be given a series of assignments designed to develop skills in key areas such as essay writing, presentations and general numeracy. Joint sessions will cover generic skills such as internet searching for scientific sources, referencing and plagiarism.

 • PM-130 Biochemistry Skills Development

  This module is designed to develop the skills required for students of biochemistry and medical biochemistry. Students meet with their tutors and will be given a series of assignments designed to develop skills in key areas such as essay writing, presentations and general numeracy. Joint session cover generic skills such as internet searching for scientific sources, referencing and plagiarism

 • PM-134 Microbiology

  This module will provide a broad introduction to fundamental concepts in microbiology (bacteria and viruses). Students will gain practical experience in handling and culturing microorganisms, microscopy and staining techniques.

 • PM-150 Introductory Biochemistry

  The module provides a broad study of the interactions between chemical processes and biological systems. It addresses the chemical processes used by organisms to utilize chemicals for energy production, structural functions and as building blocks of macromolecules.

 • PM-150C Cyflwyniad i Fiocemeg

  Mae'r modiwl yn darparu astudiaeth eang o'r rhyngweithiadau rhwng prosesau cemegol a systemau biolegol. Mae'n ymdrin â'r prosesau cemegol a ddefnyddir gan organeddau i fanteisio ar gemegau at ddiben cynhyrchu egni, at ddibenion strwythurol ac fel blociau adeiladu macromoleciwlau.

 • PM-251 Microbial Molecular Genetics

  The control systems governing gene expression in prokaryotic cells are explored and the molecular basis for gene regulation introduced. Practical skills in obtaining and analysing data on a bacterial system are developed. The module then assesses the structure of the bacterial genome and how genetic analysis can be used to investigate structure and function of individual components of that genome. Specific examples explored in depth are the genetics of recombination and DNA repair. The technologies used for functional genomic analysis of fully sequenced bacteria are described with reference to analysis of human pathogens. Finally, the module includes examples of synthetic biology applied to bacteria.

 • PM-253 Techniques in Molecular Biology

  The module will provide a sound theoretical and practical basis to a comprehensive range of biomolecular techniques currently employed in molecular genetics and biochemistry. Particular emphasis is placed on DNA recombinant technology, next generation sequencing, transcriptomics, proteomics and mass spectrometry.

 • PM-253C Technegau Bioleg Foleciwlaidd

  Bydd y modiwl yn darparu sylfaen ddamcaniaethol ac ymarferol gref ar gyfer ystod gynhwysfawr o dechnegau biofoleciwlaidd a ddefnyddir ar hyn o bryd mewn geneteg foleciwlaidd a biocemeg. Rhoir pwyslais penodol ar dechnoleg ailgyfuno DNA, dilyniannu cenhedlaeth nesaf, transgriptomeg, proteomeg a sbectrometreg màs.

 • PM-314 Biotechnology & Protein Engineering

  The module aims to explain the biological basis of biotechnology and protein engineering: their limitations, industrial and medical importance. Students will develop their skills in gathering and interpreting relevant information.

 • PM-402 Advanced Research Project B

  The advanced research project is a key component of the final year of study, providing students with experience of conducting cutting-edge research in the Institute of Life Science and Centre for Nanohealth over an 9-month period. The project will fall into one of the current medically-related research themes: Biomarkers and Genes; Microbes and Immunity; Devices. Students will employ a range of advanced analytical procedures to investigate a specific topic. In addition, they will gain experience in preparing a research proposal and presenting their data in various formats. Research topics will be assigned that are appropriate to a specific degree title. For example, a Genetics student could be assigned a project investigating gene function in an insect vector of a tropical disease, using the technique of RNA interference. The advanced research project is divided between 2 modules, PM-400 and PM-402. PM-402 comprises the final written dissertation.

 • PM-402C Prosiect Ymchwil Uwch B

  Mae'r prosiect ymchwil uwch yn elfen allweddol o'r flwyddyn astudio olaf, gan roi cyfle i fyfyrwyr gael profiad o ymchwil arloesol yn y Sefydliad Gwyddor Bywyd a'r Ganolfan NanoIechyd dros naw mis. Bydd y prosiect yn seiliedig ar un o'r themâu ymchwil canlynol sy'n ymwneud â'r gwyddorau meddygol: Biofarcwyr a Genynnau; Microbau ac Imiwnedd; Dyfeisiau. Bydd myfyrwyr yn defnyddio amrywiaeth o dechnegau dadansoddi uwch i ymchwilio i bwnc penodol. Yn ogystal, cânt brofiad o lunio cynnig ymchwil a chyflwyno eu data mewn amrywiaeth o fformatau. Dynodir pynciau ymchwil sy'n briodol i deitl gradd penodol. Er enghraifft, os yw myfyriwr yn astudio Geneteg, gellir dynodi prosiect yn ymchwilio i weithrediad gennyn mewn fector pryfed clefyd trofannol, gan ddefnyddio techneg ymyrraeth RNA. Rhennir y prosiect ymchwil uwch rhwng dau fodiwl, PM-400 a PM-402. PM402 yw¿r traethawd estynedig terfynol.