BEng Peirianneg Defnyddiau gyda Blwyddyn Sylfaen

Trosolwg Cwrs

Blwyddyn Sylfaen Integredig Peirianneg

Mae Peirianneg yn cynnig amrediad enfawr o gyfleoedd i raddedigion. Os nad oes gennych gymwysterau mynediad arferol, neu os ydych yn fyfyriwr tramor heb y gofynion mynediad ar gyfer y flwyddyn gyntaf, mae'r cynlluniau pedair blynedd hyn wedi'u dylunio i ddarparu mynediad ehangach i raddau anrhydedd achrededig.

Nodweddion Allweddol

Mae'r rhaglen Blwyddyn Sylfaen Integredig Peirianneg yn gynllun cyffredin sy'n sail ar gyfer unrhyw gangen o Beirianneg. Nid yw'n gymhwyster ynddo'i hun.  Mae'n flwyddyn gyntaf rhaglen BEng 4 blynedd.

Pam astudio Blwyddyn Sylfaen Integredig Peirianneg ym Mhrifysgol Abertawe?

Gan fod pob myfyriwr Blwyddyn Sylfaen Peirianneg yn astudio'r un modiwlau, mae ysbryd da ymhlith y myfyrwyr sy'n creu awyrgylch astudio cyfeillgar a chefnogol.

Mae'r rhan fwyaf o fyfyrwyr Blwyddyn Sylfaen Peirianneg yn gweithio'n galed iawn ac yn llwyddo ym mhob modiwl gyda marciau da, sy'n eu rhoi mewn sefyllfa berffaith i ddewis un o'n cynlluniau gradd Peirianneg.

Mae'r cwrs Blwyddyn Sylfaen Integredig Peirianneg yn union yr un ag unrhyw flwyddyn arall ar gwrs Peirianneg. Caiff pob myfyriwr ar y cwrs diwtor personol, gyda thiwtorialau rheolaidd trwy gydol y flwyddyn yn ogystal â darlithoedd, seminarau, a dosbarthiadau labordy.

Fel arfer, mae myfyrwyr yn symud ymlaen i radd BEng, ond mae modd hefyd i fyfyrwyr symud i'r radd MEng ar ôl diwedd lefel 2 (dyna ddiwedd y drydedd flwyddyn i fyfyrwyr blwyddyn sylfaen, gan mai lefel 0 yw'r flwyddyn gyntaf) cyhyd â bod ganddynt farc o oddeutu 60% ar gyfartaledd.

Bydd cwblhau gradd MEng gan ddechrau gyda'r flwyddyn sylfaen yn cymryd 5 mlynedd. Mae nifer o fyfyrwyr blwyddyn sylfaen wedi mynd yr holl ffordd trwodd i lefel MEng, ac mae llawer wedi graddio gyda'n cymhwyster uchaf, sef gradd anrhydedd dosbarth cyntaf.

Caiff y rhaglen hon ei chynnal yng Nghampws y Bae, Prifysgol Abertawe o fis Medi 2015.

Modiwlau

Ymwadiad: Gall opsiynau dethol modiwlau yn newid.

Blwyddyn 0 (Lefel 3)

Entry Level 3 / Year 0
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
EG-040Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Electricity and Magnetism
EG-060Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Mechanics
EG-061Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Thermofluid Mechanics
EG-062Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Development of Key Skills for Engineers
EG-065Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Basic Engineering Analysis 1
EG-066Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Basic Engineering Analysis 2
EG-080Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Fundamentals of Materials
EG-085Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Foundation Chemistry
EG-086Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Engineering Science

Blwyddyn 1 (Lefel 4)

FHEQ 4 Degree / HECert

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
EG-168Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Engineering Professional Development
EG-180Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Introduction to Materials Engineering
EG-182Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Manufacturing Technology I
EG-183Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Materials Resources
EG-184Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Mechanical Properties of Materials
EG-185Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Materials Practicals 1: structure / property links in metals
EG-187Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Engineering Analysis for Materials 1
EG-188Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Engineering Analysis for Materials 2
EGA110Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Instrumental and Analytical Chemistry
EGA113Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Materials Case Studies
EGA163Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Design and Laboratory Classes 1
Modiwlau Opsiynol
 

Dewiswch Yn union 10 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Select one of three modules from Module Group 1. If a student has done A level (or equivalent) Chemistry but not Physics they must opt for EGA106. If a student has done A level (or equivalent) Physics but not Chemistry they must opt for EGA103. If a student has done A level (or equivalent) Physics and Chemistry they must opt for EG-108. In the unlikely event that a student has no chemistry or physics background they would be best advised to do EGA106.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
EG-108Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Engineering Sustainability
EGA103Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Foundation Chemistry
EGA106Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Engineering Science

Blwyddyn 2 (Lefel 5)

FHEQ 5 Degree / HEDip
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
EG-279Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Functional and Smart Materials
EG-280Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Microstructure Evolution and Control in Metallic Materials
EG-281Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Polymers: Structure and Processing
EG-282Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Computational Materials 1
EG-283Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Mechanical Deformation in Structural Materials
EG-284Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Manufacturing Technology II
EG-285Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Statistical Techniques in Engineering
EG-286Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Materials Practicals 2a: Microstructure Development in Alloy Systems
EG-287Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Materials Practicals 2b: Applied examples in polymeric and metallic materials
EG-290Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Order and Disorder in Materials
EG-292Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Modelling and Simulation of Materials
EGA216Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Strength of Materials

Blwyddyn 3 (Lefel 6)

FHEQ 6 Degree / Honours
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
EG-353Semester 1 and Semester 230Research Project
EG-380Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Computational Materials 2
EG-381Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Fracture and Fatigue
EG-385Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Polymers: Properties and Design
EG-386Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Engineering Management
EG-387Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Metals: Advanced Manufacturing and Protection
EG-391Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Microstructure and Characterisation
EGA301Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Composite Materials

Disgrifiad

Isod mae sampl o rai o'r modiwlau y gallwch ddisgwyl eu hastudio. Dylid nodi eu bod yn amrywio o flwyddyn i flwyddyn.

Datblygu Sgiliau Allweddol i Beirianwyr
Hanfodion Deunyddiau
Dadansoddi Peirianneg Sylfaenol 1a
Dadansoddi Peirianneg Sylfaenol 1b
Cemeg Sylfaenol
Gwyddoniaeth Peirianneg
Magneteg Trydan
Mecaneg
Mecaneg Thermohylif
Dadansoddi Peirianneg Sylfaenol 2a
Dadansoddi Peirianneg Sylfaenol 2b

Gofynion Mynediad

Rydym yn derbyn myfyrwyr o ystod eang o gefndiroedd i'r Flwyddyn Sylfaenol Peirianneg. Caiff pob cais ei ystyried yn unigol, gan ddibynnu ar gefndir addysgol a phrofiad gwaith yr ymgeisydd.

Ein cynnig safonol i fyfyrwyr sy'n astudio Safon Uwch neu'r Fagloriaeth Ryngwladol ac sydd am i ni eu hystyried ar gyfer y cwrs sylfaen, yw Safon Uwch CCC neu Fagloriaeth 26.

Hefyd, disgwylir i bob ymgeisydd fod â TGAU (neu gymhwyster cyfwerth) ym Mathemateg a'r holl Wyddorau ar radd B neu'n well.

Ystyrir myfyrwyr aeddfed sydd â phrofiad gwaith perthnasol, neu sydd wedi cwblhau cwrs mynediad gyda chynnwys da o ran mathemateg a gwyddoniaeth hefyd; er efallai y bydd angen cyfweliad.

Disgwylir i fyfyrwyr sy’n astudio am gymwysterau BTEC gael DDD – DDM gyda D mewn ‘Mathemateg i Dechnegwyr’ NEU D mewn ‘Mathemateg Bellach i Dechnegwyr’, a gradd B TGAU o leiaf mewn Mathemateg a 2 radd B mewn Gwyddoniaeth / Peirianneg / Gweithgynhyrchu. 

Croesewir myfyrwyr rhyngwladol i'r cynllun hwn gydag amrywiaeth o gymwysterau nad ydynt o safon ddigonol i ganiatáu mynediad i lefel 1. Am ragor o wybodaeth, dilynwch y ddolen hon:www.swansea.ac.uk/international/students/apply

Os ydych chi'n ystyried ymuno â'r rhaglen sylfaenol o'r tu allan i'r DU, byddwn yn gofyn i chi gyrraedd IELTS 6.0 neu gyfwerth cyn ymuno â'r cynllun.  Ond rydym hefyd yn darparu dosbarthiadau Iaith Saesneg am ddim i gynorthwyo unrhyw fyfyriwr sydd am ymuno â hwy. Os nad yw'ch Saesneg yn ddigonol i ymuno â chwrs Peirianneg yn syth, byddem yn argymell eich bod yn ystyried astudio’r Iaith Saesneg am hyd at flwyddyn yn ein hadran Gwasanaethau Hyfforddiant Iaith Saesneg, sy'n cynnig ystod ragorol o gyrsiau. Ewch i www.swansea.ac.uk/elts am ragor o wybodaeth.

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2018/19 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
BEng (Hons) Llawn-amser £9,000 £19,750

Gellir codi ffioedd myfyrwyr Israddedig y DU/UE llawn amser yn chwyddiannol mewn blynyddoedd astudio i ddod. Penderfynir ar y swm gan Lywodraeth Cymru.

Bydd ffioedd ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol Israddedig yn cynyddu 3% ar gyfer pob blwyddyn ddilynol o astudio.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Nid yw ffioedd dysgu'r radd cynnwys costau personol y myfyriwr megis prynu llyfrau a deunydd ysgrifennu, argraffu a llungopïo.

Mae pob gwerslyfr a argymhellir ar gyfer y cwrs hwn ar gael yn y llyfrgell. Mae’r holl feddalwedd sydd ei hangen ar gyfer y cwrs ar gael ar y rhwydwaith Peirianneg, i'w defnyddio yn ein hystafelloedd cyfrifiaduron ym Mhrifysgol Abertawe.

Mae mynediad diwifr am ddim at y rhyngrwyd ar gael ledled y campws cyfan y Brifysgol a’r neuaddau preswyl.

Achrediad

Os ydych yn astudio ar y flwyddyn sylfaen, peidiwch ag ofni na fydd gennych radd peirianneg achrededig. Nid oes raid i chi boeni. Achredir y cyrsiau gan ystod o sefydliadau proffesiynol. Mae'r Corff Proffesiynol sy'n achredu'ch cwrs yn dibynnu ar ba gwrs y byddwch yn ei ddewis.

Mae'r gwahanol gyrff sy'n achredu cyrsiau'n cynnwys y Sefydliad Peirianneg a Thechnoleg, Sefydliad y Peirianwyr Mecanyddol, Sefydliad y Peirianwyr Cemegol, a'r Gymdeithas Awyrenneg Frenhinol.