BEng Peirianneg Defnyddiau gyda Blwyddyn Sylfaen

Clirio ac Addasu UCAS 2018

Disgwylir nifer gyfyngedig o lefydd gwag ar gyfer ymgeiswyr Hwyr, Clirio ac Addasu 2018 ar nifer o raglenni.  Gall gofynion mynediad amrywio o’r rhai a nodir isod.  Am yr wybodaeth ddiweddaraf ar lefydd gwag ac ymgeisio drwy Glirio ac Addasu, ewch i'n tudalennau Clirio ac Addasu 2018.

Peirianneg Deunyddiau a Gwyddoniaeth ym Mhrifysgol Abertawe

Materials rankings (Cymraeg)

Trosolwg Cwrs

Blwyddyn Sylfaen Integredig Peirianneg

Mae Peirianneg yn cynnig amrediad enfawr o gyfleoedd i raddedigion. Os nad oes gennych gymwysterau mynediad arferol, neu os ydych yn fyfyriwr tramor heb y gofynion mynediad ar gyfer y flwyddyn gyntaf, mae'r cynlluniau pedair blynedd hyn wedi'u dylunio i ddarparu mynediad ehangach i raddau anrhydedd achrededig.

Nodweddion Allweddol

Mae'r rhaglen Blwyddyn Sylfaen Integredig Peirianneg yn gynllun cyffredin sy'n sail ar gyfer unrhyw gangen o Beirianneg. Nid yw'n gymhwyster ynddo'i hun.  Mae'n flwyddyn gyntaf rhaglen BEng 4 blynedd.

Pam astudio Blwyddyn Sylfaen Integredig Peirianneg ym Mhrifysgol Abertawe?

Gan fod pob myfyriwr Blwyddyn Sylfaen Peirianneg yn astudio'r un modiwlau, mae ysbryd da ymhlith y myfyrwyr sy'n creu awyrgylch astudio cyfeillgar a chefnogol.

Mae'r rhan fwyaf o fyfyrwyr Blwyddyn Sylfaen Peirianneg yn gweithio'n galed iawn ac yn llwyddo ym mhob modiwl gyda marciau da, sy'n eu rhoi mewn sefyllfa berffaith i ddewis un o'n cynlluniau gradd Peirianneg.

Mae'r cwrs Blwyddyn Sylfaen Integredig Peirianneg yn union yr un ag unrhyw flwyddyn arall ar gwrs Peirianneg. Caiff pob myfyriwr ar y cwrs diwtor personol, gyda thiwtorialau rheolaidd trwy gydol y flwyddyn yn ogystal â darlithoedd, seminarau, a dosbarthiadau labordy.

Fel arfer, mae myfyrwyr yn symud ymlaen i radd BEng, ond mae modd hefyd i fyfyrwyr symud i'r radd MEng ar ôl diwedd lefel 2 (dyna ddiwedd y drydedd flwyddyn i fyfyrwyr blwyddyn sylfaen, gan mai lefel 0 yw'r flwyddyn gyntaf) cyhyd â bod ganddynt farc o oddeutu 60% ar gyfartaledd.

Bydd cwblhau gradd MEng gan ddechrau gyda'r flwyddyn sylfaen yn cymryd 5 mlynedd. Mae nifer o fyfyrwyr blwyddyn sylfaen wedi mynd yr holl ffordd trwodd i lefel MEng, ac mae llawer wedi graddio gyda'n cymhwyster uchaf, sef gradd anrhydedd dosbarth cyntaf.

Modiwlau

Ymwadiad: Gall opsiynau dethol modiwlau yn newid.

Blwyddyn 0 (Lefel 3)

Entry Level 3 / Year 0
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
EG-040Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Electricity and Magnetism
EG-060Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Mechanics
EG-061Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Thermofluid Mechanics
EG-062Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Development of Key Skills for Engineers
EG-065Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Basic Engineering Analysis 1
EG-066Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Basic Engineering Analysis 2
EG-080Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Fundamentals of Materials
EG-085Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Foundation Chemistry
EG-086Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Engineering Science

Blwyddyn 1 (Lefel 4)

FHEQ 4 Degree / HECert

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
EG-168Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Engineering Professional Development
EG-180Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Introduction to Materials Engineering
EG-182Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Manufacturing Technology I
EG-183Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Materials Resources
EG-184Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Mechanical Properties of Materials
EG-185Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Materials Practicals 1: structure / property links in metals
EG-187Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Engineering Analysis for Materials 1
EG-188Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Engineering Analysis for Materials 2
EGA110Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Instrumental and Analytical Chemistry
EGA113Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Case Studies in Materials
EGA163Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Design and Laboratory Classes 1
Modiwlau Opsiynol
 

Dewiswch Yn union 10 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Select one of three modules from Module Group 1. If a student has done A level (or equivalent) Chemistry but not Physics they must opt for EGA106. If a student has done A level (or equivalent) Physics but not Chemistry they must opt for EGA103. If a student has done A level (or equivalent) Physics and Chemistry they must opt for EG-108. In the unlikely event that a student has no chemistry or physics background they would be best advised to do EGA106.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
EG-108Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Engineering Sustainability
EGA103Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Foundation Chemistry
EGA106Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Engineering Science

Blwyddyn 2 (Lefel 5)

FHEQ 5 Degree / HEDip
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
EG-218Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Materials for Energy
EG-279Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Functional and Smart Materials
EG-280Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Microstructure Evolution and Control in Metallic Materials
EG-281Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Polymers: Structure and Processing
EG-282Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Computational Materials 1
EG-283Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Mechanical Deformation in Structural Materials
EG-284Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Manufacturing Technology II
EG-285Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Statistical Techniques in Engineering
EG-286Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Materials Practicals 2a: Microstructure Development in Alloy Systems
EG-287Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Materials Practicals 2b: Applied examples in polymeric and metallic materials
EG-290Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Order and Disorder in Materials
EG-292Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Modelling and Simulation of Materials

Blwyddyn 3 (Lefel 6)

FHEQ 6 Degree / Honours
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
EG-353Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)30Research Project
EG-380Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Computational Materials 2
EG-381Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Fracture and Fatigue
EG-383Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Ceramics
EG-385Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Polymers: Properties and Design
EG-386Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Engineering Management
EG-387Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Metals: Advanced Manufacturing and Protection
EG-391Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Microstructure and Characterisation
EG-392Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Physical Metallurgy of Steels
EGA301Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Composite Materials

Disgrifiad

Mae'r cwrs Sylfaen Integredig Peirianneg yr un peth ag unrhyw flwyddyn arall o beirianneg. Fel myfyriwr ar y cwrs, byddwch yn cael mentor academaidd i chi a bydd gennych sesiynau tiwtorial rheolaidd trwy gydol y flwyddyn ochr yn ochr â'r darlithoedd, labordy a dosbarthiadau seminar.

Gofynion Mynediad

Rydym yn derbyn myfyrwyr o ystod eang o gefndiroedd i'r Flwyddyn Sylfaenol Peirianneg. Caiff pob cais ei ystyried yn unigol, gan ddibynnu ar gefndir addysgol a phrofiad gwaith yr ymgeisydd.

Ein cynnig safonol i fyfyrwyr sy'n astudio Safon Uwch neu'r Fagloriaeth Ryngwladol ac sydd am i ni eu hystyried ar gyfer y cwrs sylfaen, yw Safon Uwch BBB - BCC neu Fagloriaeth 26.

Disgwylir i fyfyrwyr sy’n astudio am gymwysterau BTEC gael DDD gyda D ym mhob fodiwl Mathemateg.

Hefyd, disgwylir i bob ymgeisydd fod â TGAU (neu gymhwyster cyfwerth) ym Mathemateg a'r holl Wyddorau ar radd B neu'n well, yn cynnwys o leiaf dwy radd A.

Ystyrir myfyrwyr aeddfed sydd â phrofiad gwaith perthnasol, neu sydd wedi cwblhau cwrs mynediad gyda chynnwys da o ran mathemateg a gwyddoniaeth hefyd; er efallai y bydd angen cyfweliad.

Os ydych chi'n ystyried ymuno â'r rhaglen sylfaenol o'r tu allan i'r DU, byddwn yn gofyn i chi gyrraedd IELTS 6.0 neu gyfwerth cyn ymuno â'r cynllun.  Ond rydym hefyd yn darparu dosbarthiadau Iaith Saesneg am ddim i gynorthwyo unrhyw fyfyriwr sydd am ymuno â hwy. Os nad yw'ch Saesneg yn ddigonol i ymuno â chwrs Peirianneg yn syth, byddem yn argymell eich bod yn ystyried astudio’r Iaith Saesneg am hyd at flwyddyn yn ein hadran Gwasanaethau Hyfforddiant Iaith Saesneg, sy'n cynnig ystod ragorol o gyrsiau. Ewch i www.swansea.ac.uk/elts am ragor o wybodaeth.

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2018/19 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
BEng (Hons) Llawn-amser £9,000 £19,750

Gellir codi ffioedd myfyrwyr Israddedig y DU/UE llawn amser yn chwyddiannol mewn blynyddoedd astudio i ddod. Penderfynir ar y swm gan Lywodraeth Cymru.

Bydd ffioedd ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol Israddedig yn cynyddu 3% ar gyfer pob blwyddyn ddilynol o astudio.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Nid yw ffioedd dysgu'r radd cynnwys costau personol y myfyriwr megis prynu llyfrau a deunydd ysgrifennu, argraffu a llungopïo.

Mae pob gwerslyfr a argymhellir ar gyfer y cwrs hwn ar gael yn y llyfrgell. Mae’r holl feddalwedd sydd ei hangen ar gyfer y cwrs ar gael ar y rhwydwaith Peirianneg, i'w defnyddio yn ein hystafelloedd cyfrifiaduron ym Mhrifysgol Abertawe.

Mae mynediad diwifr am ddim at y rhyngrwyd ar gael ledled y campws cyfan y Brifysgol a’r neuaddau preswyl.

Achrediad

Os ydych yn astudio ar y flwyddyn sylfaen, peidiwch ag ofni na fydd gennych radd peirianneg achrededig. Nid oes raid i chi boeni. Achredir y cyrsiau gan ystod o sefydliadau proffesiynol. Mae'r Corff Proffesiynol sy'n achredu'ch cwrs yn dibynnu ar ba gwrs y byddwch yn ei ddewis.

Mae'r gwahanol gyrff sy'n achredu cyrsiau'n cynnwys y Sefydliad Peirianneg a Thechnoleg, Sefydliad y Peirianwyr Mecanyddol, Sefydliad y Peirianwyr Cemegol, a'r Gymdeithas Awyrenneg Frenhinol.