Cyrsiau Is-raddedig yn dod yn fuan!

Ydych chi'n chwilio am gwrs nad ydym yn ei gynnig ar hyn o bryd?

Tybio oeddem yr hoffech chi weld y rhaglenni gradd rydym yn eu datblygu wrth i ni yn barhaus geisio cynnig cyrsiau sy'n gweddu anghenion ein myfyrwyr a chyflogwyr ein graddedigion.

Er nad oes modd i chi ymgeisio am le ar y rhaglenni hyn hyd yma os oes gennych ddiddordeb mewn astudio ar un o'r rhaglenni gradd sy'n cael eu datblygu cwblhewch y ffurflen ar gyfer y rhaglen honno a'i hanfon atom yna byddwn yn rhoi manylion pellach i chi amdani (modiwlau, ffioedd ayyb) a phryd y bydd modd i chi wneud cais.

Sylwer efallai y bydd teitl y rhaglenni yn newid yn ystod y broses ddatblygu neu efallai na fyddant yn cael eu datblygu o gwbl.

BSc Gwyddor Actiwaraidd

Disgrifiad

Mae Gwyddor Actiwaraidd yn dod â thechnegau mathemategol, ystadegol ac ariannol ynghyd i ddatrys problemau’n ymwneud â risg. Y meysydd nodweddiadol lle mae rhagweld a rheoli risg yn berthnasol yw yswiriant, blwydd-daliadau a phensiynau. Darperir y rhaglen Anrhydedd Sengl hon gan yr Adran Fathemateg ar y cyd â’r Ysgol Reolaeth, a lleolir y ddwy ohonynt ar Gampws y Bae. Bydd y rhaglen yn ategu’r rhaglenni Anrhydedd Sengl sydd eisoes yn y portffolio.

Bydd y rhaglen yn darparu hyfforddiant cadarn wedi’i alinio’n helaeth â’r hyn sy’n ofynnol ar gyfer mynediad i’r proffesiwn Actiwaraidd. Ceisir achrediad ar gyfer y rhaglen gan Sefydliad a Chyfadran yr Actiwarïaid (IFoA), a disgwyliwn y caiff graddedigion â graddau da eu heithrio rhag cyfran sylweddol o arholiadau proffesiynol yr IFoA, sy’n fwyaf tebygol o fod ar draws CS1&2, CM1&2.

Pynciau sy'n Debygol o Gael eu Trafod

Calcwlws Rhagarweiniol, Dadansoddi Rhagarweiniol, Sylfeini Algebra, Algebra Llinellol Rhagarweiniol, Ystadegau Cymhwysol, Cyfrifeg ar gyfer Busnes, Cyllid, Economeg ar gyfer Cyfrifeg a Chyllid

Dadansoddi Real a Gwagleoedd Metrig, Calcwlws Fector a Damcaniaeth Mesur, Gwagleoedd Fector, Grwpiau a Chylchoedd, Tebygolrwydd, Cyllid Corfforaethol, Egwyddorion Cyfrifeg Ariannol, Buddsoddiadau; Asedau; Ecwitïau a Bondiau

Dyddiad Cychwyn Bwriededig
Medi 2019

Cwblhewch y ffurflen isod fel y gallwn yrru mwy o wybodaeth atoch am y rhaglen radd hon pan ddaw ar gael e.e. modiwlau, ffioedd, dyddiad dechrau ayyb.

Diogelu Data

Drwy anfon eich ymholiad rydych yn caniat'u i'ch data gael ei gadw gan Brifysgol Abertawe. Defnyddir eich data er dibenion delio â'ch ymholiad ac anfon y wybodaeth berthnasol atoch am Brifysgol Abertawe. Ni fydd Prifysgol Abertawe'n trosglwyddo'ch manylion i unrhyw drydydd parti. Os dymunwch dynnu'ch enw oddi ar gronfa ddata Prifysgol Abertawe, cysylltwch â'r Swyddfa Dderbyniadau, Prifysgol Abertawe, SA2 8PP neu e-bostiwch study@swansea.ac.uk

Iechyd a Gofal Cymdeithasol, FdSc

Disgrifiad

Mae'r radd sylfaen hon yn cynnwys dysgu academaidd ochr yn ochr â dysgu yn seiliedig ar waith. Mae'n addas ar gyfer myfyrwyr sy'n gweithio neu sydd â diddordeb mewn rolau yn y sector iechyd a gofal cymdeithas yng Nghymru a'r tu hwnt. Mae'n agored i bobl sydd eisoes yn gweithio mewn rolau o'r fath, ond darperir lleoliadau gwaith i'r rhai nad ydynt yn gweithio yn y sector er mwyn sicrhau bod modd cwblhau'r holl fodiwlau.

Gellir astudio'r cwrs dros ddwy flynedd ar sail amser llawn neu dros dair blynedd ar sail ran-amser.

Caiff ei addysgu yng Ngholeg Sir Benfro gan ddarlithwyr iechyd a gofal cymdeithasol profiadol, a bydd yn adlewyrchu Blynyddoedd 1 a 2 gradd BSc (Anrhydedd) mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol Prifysgol Abertawe.

Caiff graddedigion y cwrs hwn gyfle i wneud cais am Flwyddyn 3 y radd Iechyd a Gofal Cymdeithasol ar Gampws Parc Singleton Prifysgol Abertawe er mwyn ceisio cyflawni BSc (Anrhydedd) mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

Pynciau sy'n Debygol o Gael eu Trafod

• hybu Iechyd
• cymdeithaseg
• polisi cymdeithasol
• seicoleg
• moeseg
• cydraddoldeb ac amrywiaeth
• y gyfraith
• anatomi a ffisioleg

Dyddiad Cychwyn Bwriededig
Mis Medi 2018

Cwblhewch y ffurflen isod fel y gallwn yrru mwy o wybodaeth atoch am y rhaglen radd hon pan ddaw ar gael e.e. modiwlau, ffioedd, dyddiad dechrau ayyb.

Diogelu Data

Drwy anfon eich ymholiad rydych yn caniat'u i'ch data gael ei gadw gan Brifysgol Abertawe. Defnyddir eich data er dibenion delio â'ch ymholiad ac anfon y wybodaeth berthnasol atoch am Brifysgol Abertawe. Ni fydd Prifysgol Abertawe'n trosglwyddo'ch manylion i unrhyw drydydd parti. Os dymunwch dynnu'ch enw oddi ar gronfa ddata Prifysgol Abertawe, cysylltwch â'r Swyddfa Dderbyniadau, Prifysgol Abertawe, SA2 8PP neu e-bostiwch study@swansea.ac.uk

Blwyddyn Sylfaen y Dyniaethau, BA

Disgrifiad

Bydd Blwyddyn Sylfaen y Dyniaethau yn cynnig cyflwyniad cyffrous i addysg uwch ac i baratoi ar gyfer amrywiaeth o raddau israddedig yng Ngholeg y Celfyddydau a’r Dyniaethau a mynediad uniongyrchol atynt. Prif ffocws Blwyddyn Sylfaen y Dyniaethau fydd eich cefnogi i ddysgu'r wybodaeth hanfodol a'r sgiliau allweddol, gan gynnwys y wybodaeth bwnc eang sy'n ofynnol i ffynnu ac i lwyddo yn y Celfyddydau a'r Dyniaethau yn y brifysgol.

Gellir astudio'r flwyddyn sylfaen ar sail amser llawn neu ran-amser gan ddibynnu ar eich anghenion, ac mae'n briodol i'r holl fyfyrwyr sydd am astudio gradd israddedig yn y Celfyddydau a'r Dyniaethau. Bydd y flwyddyn sylfaen hon yn ddelfrydol i'r rhai y mae angen ychydig mwy o gefnogaeth arnynt ar ôl addysg bellach cyn astudio gradd israddedig, neu i'r rhai sy'n dychwelyd i addysg ar ôl bwlch.

Pynciau sy'n Debygol o Gael eu Trafod
  • Ysgrifennu Academaidd a Sgiliau Astudio
  • Bod yn Ddynol mewn Byd Byd-eang
  • Modiwl penodol i’r pwnc e.e. Hanes, Saesneg, Astudiaethau Americanaidd
  • Ymchwil ac Ymholi
  • Sgiliau Cyflwyno a Chyfathrebu
  • Datblygiad Personol a Phroffesiynol
  • Prosiect Terfynol (mewn maes pwnc o'ch dewis)
Dyddiad Cychwyn Bwriededig
Medi 2018

Cwblhewch y ffurflen isod fel y gallwn yrru mwy o wybodaeth atoch am y rhaglen radd hon pan ddaw ar gael e.e. modiwlau, ffioedd, dyddiad dechrau ayyb.

Diogelu Data

Drwy anfon eich ymholiad rydych yn caniat'u i'ch data gael ei gadw gan Brifysgol Abertawe. Defnyddir eich data er dibenion delio â'ch ymholiad ac anfon y wybodaeth berthnasol atoch am Brifysgol Abertawe. Ni fydd Prifysgol Abertawe'n trosglwyddo'ch manylion i unrhyw drydydd parti. Os dymunwch dynnu'ch enw oddi ar gronfa ddata Prifysgol Abertawe, cysylltwch â'r Swyddfa Dderbyniadau, Prifysgol Abertawe, SA2 8PP neu e-bostiwch study@swansea.ac.uk

BSc Ffarmacoleg

Disgrifiad

Ffarmacoleg yw gwyddor cyffuriau, eu nodweddion cemegol a ffisegol, sut maent yn gweithredu ar systemau byw, a'u heffeithiau ar iechyd ac afiechyd. Mae ffarmacolegwyr wedi chwarae rôl hollbwysig wrth ddarganfod cannoedd o gemegau a ddefnyddir i drin afiechyd ac i leddfu dioddefaint pobl ac anifeiliaid.  Drwy ddadansoddiadau o'r gweithlu a'r bwlch sgiliau, mae'r diwydiant fferyllol wedi nodi Ffarmacoleg fel gradd israddedig hollbwysig, sy'n ofynnol er mwyn trin y boblogaeth bresennol o gleifion ac i ddatblygu meddyginiaethau'r dyfodol.  Mae Ffarmacoleg yn wyddor sy'n tanategu meddygaeth a fferylliaeth ond, tra bydd graddedigion fferylliaeth, fel arfer, yn mynd ymlaen i ddosbarthu meddyginiaethau mewn fferyllfa, mae graddedigion ffarmacoleg yn symud ymlaen i amrywiaeth o yrfaoedd, gan gynnwys gweithio mewn labordai ymchwil academaidd neu ddiwydiannol, gwerthiannau fferyllol, y diwydiant bwyd a diod, cyfraith patentau, ysgrifennu meddygol. 

Pynciau sy'n Debygol o Gael eu Trafod

Ffarmacoleg

Tocsicoleg

Geneteg

Biocemeg

Anatomeg

Ffisioleg

Bioleg Celloedd

Imiwnoleg

Ymwrthedd i gyffuriau gwrthficrobaidd

Bioleg Gardiofasgwlaidd

Nanowenwyneg

Bioleg Atgenhedlu

Seicoleg Feddygol

Sgiliau ar gyfer y Gwyddorau Meddygol

Cyfathrebu ym maes y Gwyddorau Meddygol

Dyddiad Cychwyn Bwriededig
Medi 2018

Cwblhewch y ffurflen isod fel y gallwn yrru mwy o wybodaeth atoch am y rhaglen radd hon pan ddaw ar gael e.e. modiwlau, ffioedd, dyddiad dechrau ayyb.

Diogelu Data

Drwy anfon eich ymholiad rydych yn caniat'u i'ch data gael ei gadw gan Brifysgol Abertawe. Defnyddir eich data er dibenion delio â'ch ymholiad ac anfon y wybodaeth berthnasol atoch am Brifysgol Abertawe. Ni fydd Prifysgol Abertawe'n trosglwyddo'ch manylion i unrhyw drydydd parti. Os dymunwch dynnu'ch enw oddi ar gronfa ddata Prifysgol Abertawe, cysylltwch â'r Swyddfa Dderbyniadau, Prifysgol Abertawe, SA2 8PP neu e-bostiwch study@swansea.ac.uk

Ieithoedd Modern, BA

Disgrifiad

Mae'r rhaglen newydd hon yn cynnig cyfleoedd i astudio rhwng UN a THAIR iaith (o Ffrangeg, Almaeneg, Eidaleg, Mandarin a Sbaeneg) ar dri 'llwybr' cydgysylltiol (Diwylliant, Addysgu neu Gyfieithu).

Mae pwyslais y rhaglen ar ddysgu a datblygu'r pedair sgil (siarad, ysgrifennu, darllen a gwrando) ym mhob modiwl, ym mhob iaith sy'n cael ei hastudio, ac ar bob lefel. Mae'r system ar sail llwybr wedi'i chynllunio i roi cyfle i chi arbenigo yn un o'r tri maes, gan eich paratoi ym mhob achos ar gyfer gyrfaoedd lle mae angen sgiliau iaith a dealltwriaeth fanwl o ddiwylliant estron, ei ddefodau a'i hanes. Byddwch yn astudio cyfuniad o fodiwlau iaith benodol a modiwlau llwybr, gan lunio portffolio sy'n cyfateb i'ch anghenion unigol, eich diddordebau deallusol a'ch amcanion o ran gyrfa.
Mae pob un o'r bum iaith ar gael o lefel dechreuwyr. Mae modd astudio Ffrangeg, Almaeneg a Sbaeneg ar lefel ôl Safon Uwch hefyd (neu lefel gyfatebol).

Pynciau sy'n Debygol o Gael eu Trafod

Ffrangeg, Almaeneg, Eidaleg, Mandarin, Iaith Sbaeneg; Gweithdai Cyfieithu; Pynciau Diwylliannol sy'n cyd-fynd ag Iaith Benodol (e.e. Paris; Berlin; Barcelona/Buenos Aires); Addysgu ar gyfer Ieithoedd Modern; Cyfieithu ar y Pryd; Blwyddyn Dramor.

Dyddiad Cychwyn Bwriededig
Medi 2019

Cwblhewch y ffurflen isod fel y gallwn yrru mwy o wybodaeth atoch am y rhaglen radd hon pan ddaw ar gael e.e. modiwlau, ffioedd, dyddiad dechrau ayyb.

Diogelu Data

Drwy anfon eich ymholiad rydych yn caniat'u i'ch data gael ei gadw gan Brifysgol Abertawe. Defnyddir eich data er dibenion delio â'ch ymholiad ac anfon y wybodaeth berthnasol atoch am Brifysgol Abertawe. Ni fydd Prifysgol Abertawe'n trosglwyddo'ch manylion i unrhyw drydydd parti. Os dymunwch dynnu'ch enw oddi ar gronfa ddata Prifysgol Abertawe, cysylltwch â'r Swyddfa Dderbyniadau, Prifysgol Abertawe, SA2 8PP neu e-bostiwch study@swansea.ac.uk

Iechyd Poblogaethau a Gwyddorau Meddygol, BSc

Disgrifiad

Bydd ein BSc Iechyd Poblogaethau a Gwyddorau Meddygol yn cwmpasu pynciau megis epidemioleg, iechyd cyhoeddus, gwybodeg iechyd a gwyddorau biofeddygol er mwyn darparu dealltwriaeth gyfannol i fyfyrwyr o'r ffactorau cymdeithasol, economaidd a demograffig sy'n dylanwadu ar iechyd poblogaethau; o atal a hybu, i ddiogelu iechyd, diagnosis, triniaeth a gofal. Ei nod yw galluogi myfyrwyr i feithrin yr wybodaeth a'r sgiliau academaidd, ymarferol a phroffesiynol sy'n angenrheidiol i ganfod amrywiadau systematig yn iechyd unigolion, cymunedau a phoblogaethau, a'r gallu i ddefnyddio'r wybodaeth hon i ddyfeisio amrywiaeth eang o atebion iechyd â'r nod o wella iechyd a lles y boblogaeth a darpariaeth gwasanaethau iechyd.

Pynciau sy'n Debygol o Gael eu Trafod

Epidemioleg
Gwahaniaethau ac anghydraddoldebau iechyd
Penderfynynnau iechyd
Iechyd Cyhoeddus a Pholisi Iechyd
Systemau Iechyd
Agweddau cyfreithiol, rheoleiddiol a gweinyddol ar Iechyd Poblogaethau
Gwybodeg iechyd
Rheoli gwybodaeth
Dadansoddi data iechyd
Gwyddorau biofeddygol
Cyfathrebu ym maes y gwyddorau meddygol
Ymgysylltiad cyhoeddus/academaidd/clinigol ag Iechyd Poblogaethau
Ffisioleg
Cyfleoedd lleoliad gwaith

Dyddiad Cychwyn Bwriededig
Medi 2018

Cwblhewch y ffurflen isod fel y gallwn yrru mwy o wybodaeth atoch am y rhaglen radd hon pan ddaw ar gael e.e. modiwlau, ffioedd, dyddiad dechrau ayyb.

Diogelu Data

Drwy anfon eich ymholiad rydych yn caniat'u i'ch data gael ei gadw gan Brifysgol Abertawe. Defnyddir eich data er dibenion delio â'ch ymholiad ac anfon y wybodaeth berthnasol atoch am Brifysgol Abertawe. Ni fydd Prifysgol Abertawe'n trosglwyddo'ch manylion i unrhyw drydydd parti. Os dymunwch dynnu'ch enw oddi ar gronfa ddata Prifysgol Abertawe, cysylltwch â'r Swyddfa Dderbyniadau, Prifysgol Abertawe, SA2 8PP neu e-bostiwch study@swansea.ac.uk