Cyrsiau Is-raddedig yn dod yn fuan!

Ydych chi'n chwilio am gwrs nad ydym yn ei gynnig ar hyn o bryd?

Tybio oeddem yr hoffech chi weld y rhaglenni gradd rydym yn eu datblygu wrth i ni yn barhaus geisio cynnig cyrsiau sy'n gweddu anghenion ein myfyrwyr a chyflogwyr ein graddedigion.

Er nad oes modd i chi ymgeisio am le ar y rhaglenni hyn hyd yma os oes gennych ddiddordeb mewn astudio ar un o'r rhaglenni gradd sy'n cael eu datblygu cwblhewch y ffurflen ar gyfer y rhaglen honno a'i hanfon atom yna byddwn yn rhoi manylion pellach i chi amdani (modiwlau, ffioedd ayyb) a phryd y bydd modd i chi wneud cais.

Sylwer efallai y bydd teitl y rhaglenni yn newid yn ystod y broses ddatblygu neu efallai na fyddant yn cael eu datblygu o gwbl.

BSc Ffarmacoleg

Disgrifiad

Ffarmacoleg yw gwyddor cyffuriau, eu nodweddion cemegol a ffisegol, sut maent yn gweithredu ar systemau byw, a'u heffeithiau ar iechyd ac afiechyd. Mae ffarmacolegwyr wedi chwarae rôl hollbwysig wrth ddarganfod cannoedd o gemegau a ddefnyddir i drin afiechyd ac i leddfu dioddefaint pobl ac anifeiliaid.  Drwy ddadansoddiadau o'r gweithlu a'r bwlch sgiliau, mae'r diwydiant fferyllol wedi nodi Ffarmacoleg fel gradd israddedig hollbwysig, sy'n ofynnol er mwyn trin y boblogaeth bresennol o gleifion ac i ddatblygu meddyginiaethau'r dyfodol.  Mae Ffarmacoleg yn wyddor sy'n tanategu meddygaeth a fferylliaeth ond, tra bydd graddedigion fferylliaeth, fel arfer, yn mynd ymlaen i ddosbarthu meddyginiaethau mewn fferyllfa, mae graddedigion ffarmacoleg yn symud ymlaen i amrywiaeth o yrfaoedd, gan gynnwys gweithio mewn labordai ymchwil academaidd neu ddiwydiannol, gwerthiannau fferyllol, y diwydiant bwyd a diod, cyfraith patentau, ysgrifennu meddygol. 

Pynciau sy'n Debygol o Gael eu Trafod

Ffarmacoleg

Tocsicoleg

Geneteg

Biocemeg

Anatomeg

Ffisioleg

Bioleg Celloedd

Imiwnoleg

Ymwrthedd i gyffuriau gwrthficrobaidd

Bioleg Gardiofasgwlaidd

Nanowenwyneg

Bioleg Atgenhedlu

Seicoleg Feddygol

Sgiliau ar gyfer y Gwyddorau Meddygol

Cyfathrebu ym maes y Gwyddorau Meddygol

Dyddiad Cychwyn Bwriededig
Medi 2018

Cwblhewch y ffurflen isod fel y gallwn yrru mwy o wybodaeth atoch am y rhaglen radd hon pan ddaw ar gael e.e. modiwlau, ffioedd, dyddiad dechrau ayyb.

Diogelu Data

Drwy anfon eich ymholiad rydych yn caniat'u i'ch data gael ei gadw gan Brifysgol Abertawe. Defnyddir eich data er dibenion delio â'ch ymholiad ac anfon y wybodaeth berthnasol atoch am Brifysgol Abertawe. Ni fydd Prifysgol Abertawe'n trosglwyddo'ch manylion i unrhyw drydydd parti. Os dymunwch dynnu'ch enw oddi ar gronfa ddata Prifysgol Abertawe, cysylltwch â'r Swyddfa Dderbyniadau, Prifysgol Abertawe, SA2 8PP neu e-bostiwch study@swansea.ac.uk

BSc Gwyddor Actiwaraidd

Disgrifiad

Mae Gwyddor Actiwaraidd yn dod â thechnegau mathemategol, ystadegol ac ariannol ynghyd i ddatrys problemau’n ymwneud â risg. Y meysydd nodweddiadol lle mae rhagweld a rheoli risg yn berthnasol yw yswiriant, blwydd-daliadau a phensiynau. Darperir y rhaglen Anrhydedd Sengl hon gan yr Adran Fathemateg ar y cyd â’r Ysgol Reolaeth, a lleolir y ddwy ohonynt ar Gampws y Bae. Bydd y rhaglen yn ategu’r rhaglenni Anrhydedd Sengl sydd eisoes yn y portffolio.

Bydd y rhaglen yn darparu hyfforddiant cadarn wedi’i alinio’n helaeth â’r hyn sy’n ofynnol ar gyfer mynediad i’r proffesiwn Actiwaraidd. Ceisir achrediad ar gyfer y rhaglen gan Sefydliad a Chyfadran yr Actiwarïaid (IFoA), a disgwyliwn y caiff graddedigion â graddau da eu heithrio rhag cyfran sylweddol o arholiadau proffesiynol yr IFoA, sy’n fwyaf tebygol o fod ar draws CS1&2, CM1&2.

Pynciau sy'n Debygol o Gael eu Trafod

Calcwlws Rhagarweiniol, Dadansoddi Rhagarweiniol, Sylfeini Algebra, Algebra Llinellol Rhagarweiniol, Ystadegau Cymhwysol, Cyfrifeg ar gyfer Busnes, Cyllid, Economeg ar gyfer Cyfrifeg a Chyllid

Dadansoddi Real a Gwagleoedd Metrig, Calcwlws Fector a Damcaniaeth Mesur, Gwagleoedd Fector, Grwpiau a Chylchoedd, Tebygolrwydd, Cyllid Corfforaethol, Egwyddorion Cyfrifeg Ariannol, Buddsoddiadau; Asedau; Ecwitïau a Bondiau

Dyddiad Cychwyn Bwriededig
Medi 2019

Cwblhewch y ffurflen isod fel y gallwn yrru mwy o wybodaeth atoch am y rhaglen radd hon pan ddaw ar gael e.e. modiwlau, ffioedd, dyddiad dechrau ayyb.

Diogelu Data

Drwy anfon eich ymholiad rydych yn caniat'u i'ch data gael ei gadw gan Brifysgol Abertawe. Defnyddir eich data er dibenion delio â'ch ymholiad ac anfon y wybodaeth berthnasol atoch am Brifysgol Abertawe. Ni fydd Prifysgol Abertawe'n trosglwyddo'ch manylion i unrhyw drydydd parti. Os dymunwch dynnu'ch enw oddi ar gronfa ddata Prifysgol Abertawe, cysylltwch â'r Swyddfa Dderbyniadau, Prifysgol Abertawe, SA2 8PP neu e-bostiwch study@swansea.ac.uk