Safonau'r Gymraeg

Safonau'r Gymraeg

Mae Prifysgol Abertawe yn falch i fod yn Brifysgol ddwyieithog. Mae'r Gymraeg yn iaith swyddogol yng Nghymru ac mae Cynllun Iaith Gymraeg y Brifysgol yn amlinellu'r gwasanaethau mae'r Brifysgol yn eu cynnig trwy gyfrwng y Gymraeg a sut gaiff y ddwy iaith eu trin yn gyfartal, yn unol â'r gofynion ar gyfer sefydliadau cyhoeddus yng Nghymru.

Ar 1 Ebrill 2018 caiff Cynllun Iaith Gymraeg cyfredol y Brifysgol ei ddisodli gan Safonau'r Gymraeg. Mae Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 yn gosod fframwaith cyfreithiol er mwyn cyflwyno dyletswydd ar rai sefydliadau i gydymffurfio â Safonau ymddygiad ar y Gymraeg.

Mae'r dyletswyddau sy'n deillio o'r Safonau yn golygu dylai sefydliadau beidio â thrin y Gymraeg yn llai ffafriol na'r Saesneg ynghyd â hybu a hwyluso'r defnydd o'r Gymraeg (sef ei gwneud yn haws i bobl ei defnyddio yn eu bywydau o ddydd i ddydd). Bydd gan y Comisiynydd y grym i godi dirwy o hyd at £5000 am bob achos o ddiffyg cydymffurfio.

Ceir crynodeb isod o ofynion Safonau'r Gymraeg fesul thema, sy'n cynnwys esboniad o'r egwyddorion ynghyd â chwestiynau cyffredin.