Cwestiynau cyffredin

Atebion i'r cwestiynau mwyaf cyffredin

1. Pryd y dylwn wneud cais am lety?

Os oes gennych gynnig cadarn neu yswiriant, gallwch wneud cais o fis Mawrth.

2. Pryd y byddaf yn clywed ble y byddaf yn byw?

Os oes gennych gynnig diamod: yn hwyr ym mis Gorffennaf. 

Os oes gennych gynnig amodol: ar ôl canlyniadau eich arholiadau - yn achos mwyafrif y myfyrwyr bydd hyn yn golygu yn hwyr ym mis Awst ar ôl eich canlyniadau Safon Uwch. 

Byddwn yn cadarnhau i ba lety yr ydych wedi'ch dyrannu iddo pan fydd eich lle yn Abertawe wedi'i gadarnhau yn dilyn eich canlyniadau, pan fydd eich cynnig yn ddiamod.

Os ydych yn fyfyriwr yswiriant neu glirio byddwch yn derbyn gwybodaeth ym mis Medi.

3.    A fyddaf yn cael gwarant lle mewn preswylfa?

Gweler ein Gwarant Llety.

4.    A fyddaf yn cael gwarant lle yn fy mhreswylfa ddewisol?

Ni fedrwn warantu lle i chi mewn preswylfa benodol.  Os oes gennych gynnig Cadarn, gwnawn ein gorau i'ch cartrefu naill ai yn eich dewis cyntaf neu'ch ail ddewis - ond nid yw hyn bob amser yn bosib. Mae wastad mwy o alw am ein preswylfeydd en suite ar y Campws nag sydd o le - os ydych yn dewis y llety hwn fel eich dewis cyntaf gwnewch yn siŵr eich bod yn meddwl yn ofalus am eich dewisiadau eraill.

 5.    Pryd y dylwn gyrraedd?

Byddwn yn anfon llythyr o gynnig i chi a fydd yn nodi manylion eich cyfnod cyrraedd dynodedig ac yn rhoi gwybod i chi ble i gasglu eich allweddi.

Mae Paratoi i Gyrraedd yn darparu gwybodaeth gyflawn ar gyrraedd a chasglu eich allweddi.

6.    Ydw i'n gallu dod â'm car?

Os ydych yn mynd i fyw ym Mhentref Myfyrwyr Hendrefoelan neu yn Nhŷ Beck mae parcio ar gael yn y preswylfeydd hyn (i breswylwyr yn unig).  Does dim parcio i breswylwyr nac i fyfyrwyr ar Gampws Singleton.  NI all myfyrwyr sy'n byw ym Mhreswylfeydd Campws Singleton ddod â cheir gyda nhw. Nid oes angen car arnoch i fynd o gwmpas Abertawe - ceir gwasanaeth bws rheolaidd o'r prif Gampws ac o Bentref y Myfyrwyr i Ganol y Ddinas a Gŵyr.

7.    Os ydw i'n arwyddo cytundeb ar gyfer preswylfa yn brifysgol, ydw i wedi ymrwymo iddo am y flwyddyn gyfan?

Ydych.  Rydych wedi arwyddo cytundeb cyfreithiol sy'n rhedeg tan ddiwedd y flwyddyn academaidd. Dim ond o dan yr amgylchiadau canlynol y mae modd eich rhyddhau o'r contract llety:

Nid ydych bellach wedi'ch cofrestru'n fyfyriwr yn y Brifysgol

Mae myfyriwr arall nad ydyw eisoes yn y Brifysgol sydd am gymryd eich ystafell

Mae cyflwr meddygol gennych sy'n gwneud y llety'n anaddas i chi  (Bydd angen i chi ddarparu tystiolaeth o hynny.)

Os ydych yn ystyried symud allan o'ch llety fe’ch cynghorir yn gryf i gysylltu â Gwasanaethau Preswyl cyn arwyddo cytundeb gyda landlord arall.

8.    Beth os nad ydw i'n hapus yn fy ystafell?

Os ydych am newid ystafelloedd o fewn eich preswylfa bresennol, neu symud i breswylfa arall, neu os nad ydych yn hapus yn eich llety am unrhyw reswm, yna dylech alw i mewn i Wasanaethau Preswyl a chwblhau ffurflen gais am Drosglwyddiad.  Os yw'r sefyllfa'n fwy difrifol, cewch ofyn am gael siarad yn breifat â rhywun a fydd yn gallu gwrando arnoch a rhoi cyngor i chi.

Ni ellir cyflwyno ceisiadau trosglwyddo ystafell yn ystod wythnos gyntaf y sesiwn. 

Pan fo ystafell addas ar gael, byddwn yn cysylltu â chi dros y ffôn neu drwy e-bost.  Bydd cyfle gennych i edrych ar yr ystafell newydd cyn penderfynu os ydych am symud.

Weithiau mae'n bosib gwneud trosglwyddiadau o fewn ychydig ddyddiau neu ychydig wythnosau.  Fodd bynnag, efallai y bydd rhaid i chi aros sawl wythnos, neu fisoedd hyd yn oed, os nad oes unrhyw ystafelloedd addas ar gael.

Dywedwch wrthym sut y gallwn wella'n gwybodaeth!

Rydym yn angerddol iawn am ddarparu cymaint o wybodaeth â phosib i wneud eich siwrnai i'r Brifysgol mor hawdd â phosib. Er na allwn newid popeth, gallwn newid rhai pethau. Ceisiwn wneud hyn mor gyflym ac effeithiol â phosib ac rydym yn diweddaru ein gwefan a'n cyfathrebiadau yn dilyn ymholiadau ac adborth.

Anfonwch unrhyw sylwadau, awgrymiadau neu adborth atom am sut rydych yn meddwl y gallwn wella ein gwasanaethau: cliciwch yma i roi eich adborth i ni.