Top ten UK engineering department (REF2014)

Top ten UK engineering department (REF2014)

CWRDD Â Dr Ben Evans

Athro Cyswllt,
Peirianneg Awyrofod

“RYDW I’N FLAENGAR

Ers i mi allu cofio, dwi wedi mwynhau gofyn “ond pam mae’n digwydd fel hynny?”

Y meddylfryd hwn sydd wedi fy sbarduno i ddefnyddio’r damcaniaethau mathemateg a ffiseg a ddysgais yn yr ysgol a’r brifysgol wrth ymdrin â heriau yn y byd go iawn – ffordd amlwg o wneud hynny oedd astudio Peirianneg.

Ar ôl pedair blynedd fel myfyriwr Israddedig yng Nghaergrawnt, sylweddolais fod y rhan fwyaf o broblemau aerodynameg yn yr 21ain ganrif yn cael eu datrys trwy ddefnyddio’r technegau modelu cyfrifiadurol newydd yr oedd Prifysgol Abertawe’n enwog am eu harloesi.

Felly, dechreuais radd PhD yn Abertawe ym maes Dynameg Hylifau Gyfrifiadurol. Roedd fy ymchwil PhD yn defnyddio’r technegau modelu hynny er mwyn datblygu meddalwedd sy’n gallu rhagfynegi ymddygiad llif aerodynameg trwy astudio’r mudiant molecwlar sy’n sail iddo.

Drwy symud i Abertawe, ces i gyfle anhygoel i fod yn rhan o Brosiect BLOODHOUND i dorri’r Record Cyflymder ar Dir ac ymuno â thîm dylunio car cyflyma’r byd a gweithio ochr yn ochr â’r aerodynamegwr byd-enwog Ron Ayers.

Mae fy ngwaith ym Mhrifysgol Abertawe wedi helpu i ddylunio BLOODHOUND SSC, sydd wedi’i ddylunio i gyrraedd 1,000 mya, ac mae hyn wedi ysbrydoli nifer o syniadau ymchwil newydd rwy’n gweithio arnynt gyda’m tîm. Y nod yw iddo gyrraedd cyflymder o 1,000mya ar drac yn Hakskeen Pan ym Mhenrhyn y Gogledd, De Affrica y flwyddyn nesaf (2018) a thorri record cyflymder tir y byd.

Dros y deng mlynedd ddiwethaf, rydym wedi gweithio i ddatblygu siâp aerodynameg y car, a dyna pam ei fod yn edrych fel y mae heddiw. Dw i’n teimlo’n frwdfrydig am botensial prosiect BLOODHOUND i ysbrydoli cenhedlaeth newydd o beirianwyr ledled y byd a dwi’n edrych ymlaen at weld y technolegau deillio a fydd yn gwthio Abertawe i fod yn ganolfan sy’n arwain y ffordd yn fyd-eang ym maes ymchwil dylunio aerodynameg.”

Rhoddodd gyfle i mi ddylunio car cyflyma’r byd.quoteclose

Dr Ben Evans

quoteopen

ASTUDIO PEIRIANNEG YM MHRIFYSGOL ABERTAWE

Rydym yn darparu awyrgylch addysgu blaengar ynghyd â chyfleusterau addysgu o’r radd flaenaf. Gan arloesi yn ein cynnydd technolegol, mewn disgyblaethau traddodiadol a rhai newydd ym maes Peirianneg, rydym yn gweithio mewn partneriaeth â chwmnïau diwydiannol mawr.

DARGANFOD MWY: Y COLEG PEIRIANNEG

Bloodhound SSC

Mae gan Beirianneg ym Mhrifysgol Abertawe hanes helaeth o gydweithio diwydiannol ac mae wedi cyfrannu’n sylweddol at nifer o brosiectau o fri.

O ddylunio aerodynameg y Car Uwchsonig THRUST, sydd ar hyn o bryd yn dal record y byd am gyflymder ar dir, i’r cydweithrediad diweddaraf, sef dylunio aerodynameg y Car Uwchsonig BLOODHOUND.

DARGANFOD MWY: BLOODHOUND SSC

benevans1

YMCHWIL SY’N ARWAIN Y FFORDD YN FYD-EANG

Dengys canlyniadau Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF 2014) fod Prifysgol Abertawe wedi cyflawni ei huchelgais o fod ymysg y 30 o brifysgolion gorau am ymchwil, gan wibio i fyny’r tabl cynghrair i safle 26 yn y DU o safle 52 yn 2008.

DARGANFOD MWY: YMCHWIL

benevans2

benevans3

benevans4

Mae model Prifysgol Abertawe o ymgysylltu a diwydiant yn un y dylid ei efelychu yn Ewrop

Dimitri Corpakis, Pennaeth yr Uned, Cyfarwyddiaeth Gyffredinol Ymchwil ac Arloesedd, y Comisiwn Ewropeaidd, 2013

ASTUDIAETHAU
ÔL-RADDEDIG

Fel myfyriwr ôl-raddedig ym Mhrifysgol Abertawe, byddwch yn rhan o gymuned fywiog sy’n ffynnu ar archwilio a darganfod, a byddwch yn ymuno ag ymchwilwyr ac academyddion sy’n cael effaith go iawn ar iechyd, cyfoeth, diwylliant a lles ein cymdeithas.

DARGANFOD MWY: ÔL-RADDEDIG

benevans5