Croeso i'n tudalen!

Gall aelodau'r cyhoedd elwa o gyngor cyfreithiol am ddim gan Glinig y Gyfraith Abertawe. Mae'r Clinig yn helpu myfyrwyr trydedd flwyddyn y Gyfraith a Throseddeg i ennill profiad gwerthfawr drwy roi damcaniaeth ar waith. Gan weithio ochr yn ochr â chyfreithwyr sy'n ymarfer, gall y myfyrwyr roi cyngor i gleientiaid. 

Cyngor cyfrinachol am ddim

Gall aelodau'r cyhoedd, myfyrwyr a staff y Brifysgol dderbyn cyngor cyfreithiol am ddim. 

Field trip

Fe allwn gynghori ar:

  • Budd-daliadau lles
  • Anghydfod rhwng landlord a thenant
  • Contractau
  • Materion defnyddwyr
  • Cyflogaeth
  • Cydraddoldeb
  • Perthnasoedd

Rhoddir yr holl gyngor a chymorth cyfreithiol yn gyfrinachol

Ni all Clinig y Gyfraith Abertawe dderbyn apwyntiadau ar gyfer materion sy'n ymwneud â'r canlynol: mewnfudo, cyfraith trosedd, ysgrifennu ewyllys, trethi a dyledion. Ni all gynorthwyo â hawliadau a allai achosi gwrthdaro buddiannau i'r cwmnïau sy'n eu goruchwylio. Mae'r Clinig yn cadw'r hawl i beidio â rhoi cyngor ar unrhyw achos penodol.

Nid yw Clinig y Gyfraith Abertawe wedi'i reoleiddio gan yr Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr, ac nid yw'n honni ei fod yn bractis cyfreithwyr. Mae'r holl fyfyrwyr yn derbyn hyfforddiant trylwyr ac yn cydymffurfio â'r protocol pro bono.

Sut all myfyrwyr gymryd rhan?

Gall myfyrwyr ennill profiad bywyd go iawn trwy gofrestru ar unrhyw un o'r modiwlau ugain credyd hyn: LAA364 (Semester Un) a LAA365 (Semester Dau) y Prosiect Camweinyddiad Cyfiawnder a LAA366 (Semester Un) a LAA367 (Semester Dau) Addysg Gyfreithiol Glinigol. Bydd yna hefyd gyfleoedd allgyrsiol o dro i dro. Cadwch lygad ar agor am gyhoeddiadau.

Oriau agor

Rydym ar agor ar gyfer apwyntiadau ar ddydd Mawrth rhwng 11:00 a 13:30 yn ystod y tymor yn unig

Lleolir y Clinig yn Ysgol y Gyfraith ar Gampws Parc Singleton Prifysgol Abertawe.

Gwneud apwyntiad

I wneud apwyntiad:

Ffoniwch 01792 604663 

Neu lawrlwythwch a chwblhewch ein Client Appointment Request Form a'i dychweyld i lawclinic@swansea.ac.uk