Cangen Abertawe o'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Cangen Prifysgol Abertawe o'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Mae’r Coleg Cenedlaethol Cymraeg yn chwarae rhan bwysig mewn cynllunio, cynnal a datblygu addysg ac ysgolheictod cyfrwng Cymraeg. Mae’r Coleg yn gweithio mewn partneriaeth gyda’r prifysgolion yng Nghymru. Mae gan y Coleg ganghennau ym mhob un o brifysgolion Cymru sy’n aelod o’r Coleg.

Cangen Abertawe o’r Coleg Cymraeg

Mae Prifysgol Abertawe yn gweithio ar y cyd â'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol ac mae Cangen y Brifysgol wedi'i lleoli yn Academi Hywel Teifi. Fel aelod o’r Coleg, byddwch chi hefyd yn aelod o Gangen y sefydliad. Mae’r Gangen yn rhan allweddol o drefniadaeth y Coleg, a threfniadaeth cyfrwng Cymraeg Prifysgol Abertawe, gan dynnu at ei gilydd aelodau o staff er mwyn trafod ac ystyried materion cyfrwng Cymraeg yn sefydliadol ac yn genedlaethol.

Mae Cangen Prifysgol Abertawe yma i ddarparu cymorth a chefnogaeth i chi. Mae drws y gangen ar agor os ydych chi am fwy o wybodaeth am y cyfeoedd a’r gweithgaredd sydd ar gael yn y Brifysgol. Ystafell 244, Keir Hardie.

Tystysgrif Sgiliau Iaith Gymraeg y Coleg

Mae’r Dystysgrif wedi ei datblygu er mwyn galluogi myfyrwyr sy’n astudio yng Nghymru i ennill cymhwyster sy’n dangos tystiolaeth o’u sgiliau iaith a’u gallu i weithio drwy gyfrwng y Gymraeg. Fel aelod o’r Coleg bydd gennych gyfle i ennill y cymhwyster

Pan fyddwch yn ymgeisio am swyddi yn y dyfodol felly, bydd gennych:

  • dystiolaeth (a gydnabyddir gan y sector addysg uwch a chan gyflogwyr) o lefel eich sgiliau iaith Gymraeg
  • ffordd o ddangos eich gallu i gyfathrebu yn hyderus ac yn broffesiynol yn y Gymraeg mewn amrywiaeth o gyd-destunau a sefyllfaoedd

Am fanylion pellach, ewch i www.colegcymraeg.ac.uk/myfyrwyr/cy/tystysgrifsgiliauiaith

Gofod Dysgu'r Coleg Cymraeg yn Abertawe

Gofynnwyd i sefydliadau fynegi diddordeb mewn lletya Gofod Dysgu penodedig i’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Darparwyd grant o bum mil ar hugain o bunnoedd i ariannu’r offer. Mae’r ystafell ddysgu amlbwrpas ar gampws y Brifysgol yn adeilad CDS sydd du cefn i Taliesin. Bydd hwn yn adnodd defnyddiol i fyfyrwyr, yn eu galluogi i gymryd rhan mewn seminarau a darlithoedd mewn gwahanol sefydliadau. Lansiwyd yr ystafell yn swyddogol gan Lowri Morgan sy’n Gymrawd Anrhydeddus i’r Brifysgol ar Ragfur 5ed 2012. Bydd y gofod dysgu newydd yn hwb sylweddol i'r ddarpariaeth Gymraeg ac yn fuddsoddiad gwerth chweil i’r dyfodol.

Ymaelodwch NAWR - www.colegcymraeg.ac.uk/aelodaeth

  

Proffil myfyriwr

Madison Keeping

"Derbyniais ysgoloriaeth y Coleg Cymraeg Cenedlaethol sy’n golygu fy mod i’n gallu bod yn annibynnol. Fel dysgwraig, fy athro Cymraeg ac aelodau’r Adran Gymraeg sydd wedi fy ysbrydoli i ddod yn rhugl ac anelu at fod yn athrawes Gymraeg. Fe ddewisais i ddod i Abertawe gan fod y cwrs yn un pedair blynedd, ac yn y flwyddyn gyntaf mae’r pwyslais ar wella sgiliau iaith. Mae’n galed ond rwy’n ennill mwy a mwy o hyder. Rwy wir yn mwynhau’r cwrs."

Madison Keeping, BA Cymraeg

Prif Ysgoloriaethau

Dyma lun o Madison Keeping a derbyniodd un o Brif Ysgoloriaethau'r Coleg

Os ydych chi’n bwriadu astudio o leiaf dwy ran o dair (neu o leiaf 80 credyd y flwyddyn) o’ch cwrs gradd drwy gyfrwng y Gymraeg, gallwch ymgeisio am un o’n Prif Ysgoloriaethau, sydd werth £1000 y flwyddyn (neu hyd at £3000 dros gyfnod eich cwrs gradd). O’r Gymraeg i Ieithoedd Modern  – mae dros 25 o wahanol gyrsiau gradd bellach yn cynnwys digon o ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg i fod yn gymwys i gael eu cynnwys yn yn rhan o’r cynllun hwn ym Mhrifysgol Abertawe.

Dyddiad cau : 15 Ionawr 2017.

Cofiwch bod angen Ymaelodi â'r Coleg fel darpar fyfyriwr er mwyn medru ymgeisio!

Dyma'r daflen ysgoloriaethau ar wefan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Ysgoloriaethau Cymhelliant

Dyma lun o Marc Jones a dderbyniod Ysgoloriaeth Cymhelliant

£500 y flwyddyn (neu £1500 dros dair blynedd) yw gwerth y math yma o ysgoloriaeth, sydd ar gael ar gyfer myfyrwyr sy’n bwriadu astudio o leiaf traean (neu o leiaf 40 credyd y flwyddyn) o’u cwrs gradd drwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae dros 40 o gyrsiau Prifysgol Abertawe yn gymwys ar gyfer Ysgoloriaethau Cymhelliant y Coleg. Mae'r rhain yn cynnwys Daearyddiaeth, Bioleg y Mor, Mathemateg, Nyrsio, Ieithoedd Modern a'r Gyfraith.

Dyddiad cau: 8 Mai 2017

Cofiwch Ymaelodi â'r Coleg fel darpar fyfyriwr er mwyn medru ymgeisio!

Dyma'r daflen ysgoloriaethau ar wefan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Ysgoloriaethau Gradd Meistr

Llun yn dangos myfyrwyr yn astudio

Mae'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn cynnig ysgoloriaethau ar gyfer myfyrwyr sydd am astudio cyrsiau gradd meistr – naill ai yn gyfan gwbl neu'n rhannol – drwy gyfrwng y Gymraeg.
£1,500 yw gwerth pob un o'r ysgoloriaethau yma, ac maent ar gael i fyfyrwyr sy'n bwriadu astudio cyrsiau lefel M penodol, sy'n cynnwys o leiaf 60 credyd o ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg yn Rhan 1. Ynghyd ag astudio cyfran o'r cwrs ei hun drwy gyfrwng y Gymraeg, disgwylir i ddeiliaid yr Ysgoloriaethau Gradd Meistr lunio eu traethodau estynedig (neu'r hyn sy'n cyfateb i hynny) yn y Gymraeg hefyd. Bydd rhestr o'r cyrsiau Meistr cymwys ar gael cyn hir.

Bydd manylion ymgeisio ar gyfer mynediad 2014 ar gael ar wefan y Coleg yn mis Medi 2013.

Cofiwch Ymaelodi â'r Coleg fel darpar fyfyriwr er mwyn medru ymgeisio!

Proffil myfyriwr

Marc Jones

"Derbyniais Ysgoloriaeth Cymhelliant gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Dwi hefyd yn falch ofnadwy o gael y cyfle i wneud modiwlau trwy gyfrwng y Gymraeg. Dw i wedi cael fy magu, ac wedi cael fy addysgu ers i mi fod yn bedair oed, trwy gyfrwng y Gymraeg."

Marc Lloyd Jones, Daearyddiaeth