Neuadd Arddangos Am Ddim

Dyma ddigwyddiad u  i'r teulu gyda mwy na 30 o weithgareddau AM DDIM nad oes rhaid i chi gadw lle arnynt – galwch heibio i'w harchwilio!  Bydd cyfle i archwilio dôl morwellt, adeiladu batri a theganau wedi'u pweru gan yr haul, darganfod sut roedd hen Eifftwyr yn mymïo eu meirw a dysgu caru cynrhon!

Cymerwch gip ar y gweithgareddau ymarferol sydd ar gael.

28 -29 Hydref 10am - 4pm yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Cyfrinachau mymieiddio

Cyfrinachau mymieiddio

Dysgwch sut aeth yr Hen Eifftiaid ati i fymieiddio'r marw gyda'n mymi dymi maint llawn

Sbesimenau arbennig ar garreg eich drws

Sbesimenau arbennig ar garreg eich drws

Dewch i weld ffosiliau, planhigion ac anifeiliaid o bob lliw a llun o gasgliadau arbennig Amgueddfa Cymru. Dewch i gyfarfod â Gwyddonwyr yr Amgueddfa a chlywed am ein hymchwil a'n casgliadau, o garreg eich drws i bellafoedd byd

Sŵ Trofannol Plantasia

Sŵ Trofannol Plantasia

Ymwelwch â thîm Sŵ Trofannol Plantasia i ddysgu am eu casgliad coedwig law a chyfarfod â rhoi o'u hoff anifeiliaid, gan gynnwys nadroedd, ymlusgiaid a phryfetach. Bydd gwobrau yn cael eu rhoi drwy gydol y dydd

Caru cynrhon

Caru cynrhon

Trowch eich ofn, eich anniddigrwydd neu'ch dirmyg tuag at gynrhon ar ei ben yn ein harddangosfa Caru Cynrhon sydd wedi'i threfnu gan Grŵp Ymchwil Cynrhon Prifysgol Abertawe

Cynaliadwyedd mewn byd materol

Cynaliadwyedd mewn byd materol

Ymunwch â ni i ddysgu mwy am y ffordd mae Peirianwyr a Gwyddonwyr Deunyddiau yn datblygu atebion ar gyfer dyfodol cynaliadwy. Ewch ati i ddefnyddio microsgopeg ac adeiladu eich teganau eich hun sydd wedi'u pweru gan fatris a'r haul

Robotiaid yn rhuthro

Robotiaid yn rhuthro

Dewch i'n gweithdy robotiaid i gyfarfod â'n cŵn robot a'n cath robot 8 troedfedd

Ynni Da

Ynni Da

Dewch ag Ynni'n Fyw gydag Ynni Da. Byddwch yn rhan o'r archwiliad gwych hwn i ynni, gallwch adeiladu ac arbrofi gydag adnoddau ynni adnewyddadwy gwych. Gall arbed egni fod yn hwyl yn ogystal a'ch cadw'n heini

Archwilio a Phaentio Eich Breuddwydion

Archwilio a Phaentio Eich Breuddwydion

Hoffech chi ddefnyddio eich breuddwydion i greu gwaith celf? Ewch ati i ddweud wrth y gwyddonydd cwsg Mark Blagrove am eich breuddwyd a'i baentio gyda'r artist Julia Lockheart. Byddwch yn dysgu pam rydyn ni'n breuddwydio a'r wyddoniaeth sy'n sail i freuddwydion. Bydd eich paentiad yn cael ei daflunio ar y sgrîn fawr i bawb ei weld!

Dwy ferch fach yn gwneud gweithgareddau crefft

Ganwyd yng Nghymru: Plant Iach Teuluoedd Iach

Taflwch y bagiau ffa at y targedau gwahanol i ddangos eich gwybodaeth am yr hyn sy'n effeithio ar blant iach a bywyd teuluol iach.

diagram o feic hydrogen

Archwiliwch Ynni Hydrogen!

Dewch i ddarganfod sut gall hydrogen ein hatal rhag llygru pethau a darparu dyfodol gwyrdd ffyniannus!

arddangos gyda thaflenni a setiau teledu

Esports Wales - Llwybrau Gyrfa gydag e-chwaraeon

Dwlu ar Chwarae Gemau Fideo? Dewch draw i stondin Esports Wales a dysgu am y diwydiant chwarae gemau fideo yng Nghymru.

llond llaw o beli lafa du

Arddangosiad o wresogi gofod carbon isel drwy ddeunyddiau storio thermol

Byddwn yn arddangos sut rydym yn bwriadu dal gwres o ddiwydiant a'i ddefnyddio i wresogi gofod. I ddangos hyn, byddwn yn cynnal digwyddiad rhyngweithiol lle gall cyfranogwyr gynhyrchu gwres o'n deunyddiau gan ddefnyddio eu hanadl.

arwyddion iaith arwyddion

Codi Ymwybyddiaeth o Fyddardod

Deall sut mae'r glust yn gweithio a pham mae rhai pobl yn fyddar neu'n drwm eu clyw? Dysgwch sut i ddweud eich enw yn Iaith Arwyddion Prydain

Testun DVLA

Ydych chi'n Athrylith Codio

Rydym yn cynnal cystadleuaeth godio ar gyfer pob grŵp oedran rhwng 7 ac 16 oed dros y penwythnos gyda gwobrau TG gwych i'w hennill, ac wrth gwrs bydd digon o weithgareddau ymarferol i chi gymryd rhan ynddynt, os nad ydych am fod yn rhan o'r gystadleuaeth. Peidiwch â cholli'r cyfle hwn!

llyfrau

Stondin Llyfrau Gwyddoniaeth

Stondin o lyfrau gwyddoniaeth i blant ac oedolion, digon o fargeinion! Bydd yr holl arian a godir yn mynd i OXFAM i gefnogi prosiectau ynni adnewyddadwy mewn cymunedau sy'n delio ag effaith newid yn yr hinsawdd.

plant yn gwneud rhai gweithgareddau

Arddangosfa Gweithgareddau Technocamps

Ydych chi'n meddwl y gallwch chi ddatrys Ciwb Rubik yn gynt na robot? Beth am sgorio gôl yn ein gêm pêl-droed robotiaid? Beth am raglennu twll mewn un gyda'n cwrs golff byr roboteg? Dewch i gymryd rhan ar ein stondin arddangosfa Technocamps!

tegan rheilffordd gyda threnau

Arddangosfa/Gweithdy Rheilffordd Ryngweithiol

Cyfle i yrru trenau ar ein rheilffordd fodel a dysgu sut mae ein system reilffordd glyfar yn gweithio.

GIG 75 balŵns

Y GIG yn 75 oed

Beth yn eich barn chi yw'r datblygiad pwysicaf mewn gofal iechyd yn ystod 75 mlynedd y GIG? Pleidleisiwch dros eich ffefryn, ac ysgrifennwch eich negeseuon ar gyfer y GIG ar ein cerdyn pen-blwydd enfawr.

dau o blant yn archwilio pry cop gwyrdd mewn jar wydr

Sgrambl Microbioleg

Mae Sgrambl Microbioleg yn hawdd os ydych wedi chwarae scrabble erioed, ac mae'n ffordd wych o gael plant ac oedolion i ymwneud â microbioleg.

car rasio

Siâp Cyflymder ac Arddangosfa Delweddu

Ymarferwch eich sgiliau peirianneg a dysgu sut y mae Tîm Peirianneg Rasio (SURE) Prifysgol Abertawe'n dylunio ac yn adeiladu ceir sy'n effeithlon yn erodynamig.  Dewch i stondin Oriel Science i gystadlu ag eraill a dysgu sut i wneud hofranlong CD.

gair mewn llawysgrifen SNAC

Rhagflas SNAC ar gyfer gwyddoniaeth: Y seicoleg sy'n sail i ymddygiad bwyta

Cnoi Cil: Faint rydych chi'n meddwl am fwyd? Dewch i fwynhau byrbrydau gyda ni, wrth i ni archwilio'r wyddoniaeth sy'n gefndir i'r hyn rydym yn ei fwyta, ein dewis bwyd, y ffactorau sy'n sail i’n hymddygiad bwyta, a ffyrdd o fwyta deiet mwy iach a chynaliadwy.

dau ddeinosor animeiddiedig

Gofynnwch i Wellness Rex

Effaith y Cyfryngau Cymdeithasol ar Les Pobl Ifanc drwy Lyfrau Comics â'r Ddau Ddeinosor.
Mae ein deinosor hynod wybodus, Wellness Rex, yn dweud wrthym ni sut gallai'r cyfryngau cymdeithasol fod yn gysylltiedig â lles pobl ifanc o ran hwyliau, cyfeillgarwch ac ansawdd cwsg. Ymwelwch â ni i weld y llyfrau comics, y tudalennau ar y cyfryngau cymdeithasol a'r sesiynau darllen. 
I bobl ifanc 9+ oed. 

bachgen yn edrych trwy'r microsgop

Profi'r bydysawd byw ar ficroraddfa

Dewch i brofi'r byd microbaidd drwy weld eu siapiau, a chwarae gyda'r moleciwlau a'r deunyddiau y mae microbau'n eu creu y gellir hefyd eu defnyddio fel cyffuriau, caenu a glud newydd.

detholiad o adnoddau addysgol mathemategol

Syrcas Fathemategol - detholiad o adnoddau addysgol mathemategol

Mae ein harddangosiadau a’n hadnoddau mathemategol llawn hwyl, swnllyd a rhyngweithiol yn diddanu ymwelwyr ac yn ennyn diddordeb mewn mathemateg gymhwysol. Gwneud mathemateg yn bleserus ac yn hygyrch i bawb.

planedau gwahanol

Seryddiaeth

Gweithgareddau allgymorth i godi proffil Seryddiaeth yn Abertawe gydag arddangosiadau o delesgopau a chyfarpar a ddefnyddir gan aelodau o Gymdeithas Seryddiaeth Abertawe.

closeup o ddiferyn ar ddeilen werdd

Paentio Tra Hydroffhobig - defnyddio patrymau natur i greu gwaith celf

Dewch i ddysgu sut mae esblygiad yn rheoli’r gallu i wrthyrru dŵr. Arddangosion rhyngweithiol sy'n dangos rhyfeddodau patrymau natur.

dewis o hen gyfrifiaduron

Nigromans cyfrifiaduron: Sut dechreuodd TG

Rydym wedi atgyfodi ystod gyffrous o gyfrifiaduron personol i chi eu mwynhau a rhoi cynnig arnynt! Cymerwch y naid o waith testun i raffigwaith drwy feistroli'r Dragon a gloywi Apple: Dewch i gael profiad o fyw, gweithio a chwarae yn y 1980au a hel atgofion neu ryfeddu at yr hyn a oedd wedi creu argraff ar eich rhieni a'ch neiniau a'ch teidiau.

plant ar draeth yn archwilio wyau siarc

Mentrwch i fyd realiti rhithwir i gael profiad cyffrous wrth adnabod ŵy siarc!

Dysgwch sut i adnabod rhywogaethau siarc drwy brofiad realiti rhithwir ymdrochol a ddyluniwyd ar gyfer Prosiect SIARC, gan fyfyrwyr MSc Prifysgol Abertawe. Gallwch archwilio, trin, ac ymchwilio i fanylion diddorol wyau siarcod sydd heb eu gweld erioed o'r blaen.

poteli plastig ar y traeth

Plastig ar draethau'r byd

Dyfalwch y gwrthrychau a ganfuwyd ar ynys anghysbell nad oes neb yn byw arni yn un o'r ardaloedd morol gwarchodedig mwyaf yn y byd. Graddiwch y traeth - o'r gorau i'r gwaethaf am lygredd plastigion.

BioHUB logo

Atebion Gwyrdd: Sut mae cynnyrch naturiol yn pweru ein bywydau pob dydd

Blwch offer byd natur: Dysgwch ragor am sut gall cynnyrch naturiol helpu i greu dyfodol gwyrddach. Byddwn yn archwilio potensial cynnyrch naturiol o ficrobau, o beiriannau algaidd i ffyngau sy'n lladd trychfilod!

 

prototeip ymennydd

Peirianwaith y Corff

Byddwn yn arddangos dyfeisiau wedi'u hadeiladu yn y Labordy Efelychu a Phrofi Peirianneg Fiofeddygol (BEST) sy'n efelychu organau'r corff. Gall ymwelwyr ryngweithio â modelau organau corfforol i ddysgu am ffisioleg a biomecaneg gan ein tîm ymchwil.  

chwilod bach

Yr holl bethau bychain..

Pwy sy'n gwneud y ddaear dan eich traed? Y pethau bychain sy'n gwneud y pridd yn iach a'r blodau lewyrchu.

Mae plentyn mewn gwisg yn pysgota hwyaid tegan

Carnifal Cemeg

Bwth carnifal ar gyfer plant cyn oed ysgol a phlant hŷn lle mae ymgeiswyr yn pysgota am hwyaid ac yna'n ateb cwestiwn ar y nwy cudd a restrir ar y gwaelod.  Ceir gwobrau am yr atebion cywir.

Plant gyda helmedau gwyn

Dur TATA

Cyflwyno argraffydd 3D ar gyfer creadigrwydd STEM ag arlliw cyffrous! Ymunwch â ni i gael nwyddau brand am ddim, a hwyl wrth liwio a phaentio wynebau!

Logo Prifysgol Abertawe

Gwybodaeth bwysig

Nodwch gall y stondinau a nodwyd fod yn destun newid. Os oes gennych unrhyw sylwadau ar y wefan neu ddigwyddiadau e-bostiwch swanseasciencefestival@swansea.ac.uk