Os oes angen trefniadau amgen mewn arholiad neu brawf arnoch, fe'ch cynghorir i gwrdd ag un o'n Gweithwyr Achos Anabledd. Caniateir addasiadau neu drefniadau cymorth ychwanegol mewn arholiadau ffurfiol ar argymhelliad y Gweithwyr Achos Anabledd.

Fel arfer, caiff anghenion amgen mewn arholiadau eu trafod yn ystod y broses asesu gychwynnol wrth i chi ddechrau yn y brifysgol, ond sylweddolwn y gall anabledd neu gyflwr meddygol godi, neu gall amgylchiadau newid, unrhyw bryd ar ôl i chi gofrestru. Eich cyfrifoldeb chi yw cysylltu â'r Gweithwyr Achos Anabledd i drafod eich anghenion cymorth os ydynt yn newid yn ystod eich amser yn y Brifysgol.

Tystiolaeth ddogfennol ategol

Mae'n rhaid i bob cais am drefniadau amgen gael ei ategu gan dystiolaeth feddygol gyfredol a derbyniol o anabledd, angen penodol, anhawster iechyd meddwl neu anhawster dysgu penodol. Bydd y math o dystiolaeth yn amrywio gan ddibynnu ar eich amgylchiadau penodol ond, fel arfer, caiff ei darparu gan asiantaeth allanol sydd â gwybodaeth fanwl am eich cyflwr, e.e. meddyg teulu, ymgynghorydd, seicolegydd addysg. Chi sy'n gyfrifol am unrhyw gostau sy'n gysylltiedig â darparu tystiolaeth a chaiff y dystiolaeth ei chadw ar eich ffeil tan ddiwedd eich cwrs. Am ragor o wybodaeth am dystiolaeth ategol dderbyniol, gwyliwch y fideo isod.

Gofynnir i chi lofnodi ffurflen gais er mwyn i ni allu cofnodi trefniadau ar gronfa ddata a byddwch yn derbyn copi o'r cais at eich dibenion personol.

Sut rydw i’n gwneud cais am drefniadau amgen mewn arholiad?

Os oes angen trefniadau amgen arnoch mewn arholiad neu brawf, dylech drefnu apwyntiad gyda Gweithiwr Achos Anabledd i drafod eich anghenion. Mae system apwyntiadau gan y Swyddfa Anableddau. Dilynwch y ddolen hon i gwblhau holiadur a threfnu apwyntiad.