Atal dros dro atgyfeiriadau iechyd meddwl ar gyfer myfyrwyr newydd

Yn dilyn y pandemig COVID-19, mae’r Gwasanaeth Lles wedi adolygu’r hyn y gall ei gynnig i fyfyrwyr yn ystod y cyfnod heriol hwn.

Os bydd angen cymorth arnoch chi, ewch i’n tudalen we Iechyd Meddwl a COVID-19 sy’n cynnwys ystod o adnoddau defnyddiol.

Rydyn ni hefyd wedi cyflwyno Ffurflen Cais am Gymorth Lles sy’n caniatáu i ni anfon adnoddau mwy penodol atoch chi neu’ch atgyfeirio i’r gwasanaeth gorau ar gyfer eich ymholiad. Lle y bo’n briodol, byddwn ni’n cynnig apwyntiadau cyngor ac arweiniad byr dros y ffôn neu drwy Zoom. Nid yw’r apwyntiadau hyn yn sesiynau iechyd meddwl nac yn sesiynau cwnsela ond gallant gynnig cymorth, gwybodaeth a chyfeirio. Er mwyn derbyn cymorth ar gyfer Amgylchiadau Esgusodol neu ohirio arholiadau, siaradwch â’r tîm Gwybodaeth i Fyfyrwyr yn eich adran.

Darllenwch yr Wybodaeth Ddiogelwch isod os oes angen cymorth brys arnoch chi.

Os oes gennych chi ymholiadau, e-bostiwch wellbeing@abertawe.ac.uk  

Gwybodaeth am ddiogelwch

Os teimlwch fod angen help arnoch ar frys gyda'ch anawsterau, mae'n bwysig eich bod yn cysylltu â'ch meddyg teulu, yn ymweld â'ch adran achosion brys ysbyty agosaf neu'n ffonio GIG Cymru ar 111 i gael mynediad at unrhyw ofal a chymorth statudol y bydd eu hangen arnoch.

Os ydych chi angen gwybodaeth neu os ydych chi'n poeni am rywbeth, yn teimlo'n ofidus neu'n ddryslyd, neu os ydych chi eisiau siarad â rhywun, mae'r SAMARIAID yn darparu cymorth emosiynol cyfrinachol, 24 awr y dydd. Cysylltwch â'r Samariaid drwy e-bost neu ar www.samaritans.org neu ffoniwch (o'r DU) 116 123.   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mae’r Gwasanaeth Lles yn cynnig ystod eang o wasanaethau, gan gynnwys;

  • Sesiynau cymorth untro
  • Rhaglenni grŵp
  • Mynediad at gyrsiau’r GIG ac ati
  • Cwnsela

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rwyf eisiau siarad â rhywun

Os ydych yn teimlo bod bywyd yn mynd yn drech na chi neu eich bod dan straen yn gyffredinol a’ch bod eisiau sgwrs â rhywun, cofiwch fod y canlynol ar gael yn ogystal â’r Gwasanaeth Lles;

Dwy garreg gartŵn yn gwisgo sbectol ac yn dal dwylo