Coronafeirws: y diweddaraf

Atal dros dro atgyfeiriadau iechyd meddwl ar gyfer myfyrwyr newydd

Oherwydd pandemig COVID-19, ni all y gwasanaeth lles dderbyn atgyfeiriadau newydd ar gyfer cyngor a chymorth ym maes iechyd meddwl ar hyn o bryd. Ni allwn ychwaith dderbyn cyfeiriadau gan fyfyrwyr sydd wedi defnyddio'r gwasanaeth lles o'r blaen ond nad ydynt wedi bod mewn cysylltiad o fewn y 3 mis diwethaf.

Mae myfyrwyr sy'n ymwneud â'r gwasanaeth lles ar hyn o bryd yn dal i allu cael cyngor a chymorth o bell, ond efallai y bydd y lefel o gymorth yr ydym yn gallu ei gynnig yn gyfyngedig oherwydd y galw ac yn cael ei phennu fesul achos.

Gwelwch y wybodaeth diogelwch isod os oes angen cymorth ar unwaith/brys arnoch.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, anfonwch e-bost i wellbeing@swansea.ac.uk

Gwybodaeth am ddiogelwch

Os teimlwch fod angen help arnoch ar frys gyda'ch anawsterau, mae'n bwysig eich bod yn cysylltu â'ch meddyg teulu, yn ymweld â'ch adran achosion brys ysbyty agosaf neu'n ffonio GIG Cymru ar 111 i gael mynediad at unrhyw ofal a chymorth statudol y bydd eu hangen arnoch.

Os ydych chi angen gwybodaeth neu os ydych chi'n poeni am rywbeth, yn teimlo'n ofidus neu'n ddryslyd, neu os ydych chi eisiau siarad â rhywun, mae'r SAMARIAID yn darparu cymorth emosiynol cyfrinachol, 24 awr y dydd. Cysylltwch â'r Samariaid drwy e-bost neu ar www.samaritans.org neu ffoniwch (o'r DU) 08457 90 90 90 neu 116 123 o ffôn symudol.   

 

Mae’r Gwasanaeth Lles yn cynnig ystod eang o wasanaethau, gan gynnwys;

  • Sesiynau cymorth untro
  • Rhaglenni grŵp
  • Mynediad at gyrsiau’r GIG ac ati
  • Cwnsela

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RWYF EISIAU SIARAD Â RHYWUN

Os ydych yn teimlo bod bywyd yn mynd yn drech na chi neu eich bod dan straen yn gyffredinol a’ch bod eisiau sgwrs â rhywun, cofiwch fod y canlynol ar gael yn ogystal â’r Gwasanaeth Lles;

cerrig