Gallai gradd Ffarmacoleg Feddygol newydd Prifysgol Abertawe ‘helpu i leihau’r baich ariannol ar y GIG’

Gallai cwrs Ffarmacoleg Feddygol newydd yn Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe helpu i leihau’r costau yn sgil camgymeriadau presgripsiynu gan y GIG.

Amcangyfrifodd adroddiad diweddar a gomisiynwyd gan Gymdeithas Ffarmacolegol Prydain (BPS) ac a gynhyrchwyd gan PWC fod y costau ariannol yn sgil defnydd anghywir ac aneffeithlon o feddyginiaethau a chamgymeriadau presgripsiynu yn £826miliwn. 

600 x 400

Mae’r adroddiad sy’n dwyn y teitl “Clinical Pharmacology and Therapeutics: The case for savings in the NHS December” wedi datgelu pe bai’r GIG yn recriwtio mwy o ffarmacolegwyr clinigol, gellid lleihau’r costau yn sgil camgymeriadau presgripsiynu gan bobl yn sylweddol.

Dywedodd Dr Lisa Wallace, cyfarwyddwr y cwrs newydd Ffarmacoleg Feddygol yn Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe ac Is-lywydd Cymdeithas Ffarmacolegeol Prydain, y bydd y radd Ffarmacoleg newydd yn Abertawe yn sicrhau bod myfyrwyr yn datblygu dealltwriaeth gadarn o ffarmacoleg – cyn dilyn gyrfa ym maes meddygaeth – a fydd yn helpu i greu gweithlu medrus ar gyfer y GIG, a fydd yn ei dro yn lleihau camgymeriadau presgripsiynu.

Dywedodd Dr Wallace: “Rydym yn credu drwy roi sylfaen gadarn mewn ffarmacoleg feddygol i’n myfyrwyr – darpar glinigwyr y dyfodol – y gallwn helpu i leihau’r gost y mae’r GIG yn ei hysgwyddo ar hyn o bryd yn sylweddol.

“Mae adroddiad y BPS yn nodi am bob £1 sy’n cael ei wario ar gyflogi ffarmacolegwyr clinigol ychwanegol gellid arbed £6 o gostau i’r GIG. 

“Mae’r radd newydd hon yn gam cyntaf mewn gyrfa fel ffarmacolegydd clinigol. Mae ffarmacolegwyr yn feddygon cymwys sy’n canolbwyntio ar ddefnydd diogel ac effeithiol o feddyginiaethau. 

“Mae ganddynt rôl sy’n cwmpasu sawl elfen o fewn y GIG gan gynnwys trin cleifion, hyfforddi clinigwyr eraill i ddefnyddio arferion da wrth bresgripsiynu, a datblygu meddyginiaethau newydd, arloesol.” 

Mae ffarmacolegwyr clinigol yn arbenigwyr mewn canfod a rheoli gwenwyn. Maent yn arwain canolfannau gwenwyn arbenigol ac yn darparu cyngor i glinigwyr eraill. Dengys tystiolaeth y BPS fod gwenwyn yn costio  hyd at £226miliwn i’r GIG ac y gallai recriwtio 78 o ffarmacolegwyr clinigol eraill i’r GIG arbed gwerth £6miliwn. 

Helpu i leihau costau ariannol camgymeriadau presgripsiynu:

300 x 215

Ychwanegodd Dr Wallace: “Mae adroddiad y BPS yn nodi bod tystiolaeth glir y gallai recriwtio ffarmacolegwyr clinigol arwain, dros gyfnod hir, at arbedion sylweddol i’r GIG. 

“Gall ffarmacolegwyr clinigol helpu i leihau nifer yr achosion o Adweithiau Niweidiol i Gyffuriau a’r angen i’w trin, canfod a rheoli gwenwyn, lleihau camgymeriadau presgripsiynu, a helpu i wella ymchwil a datblygu clinigol. Yn ogystal â hyn mae eu gwybodaeth drylwyr o gyffuriau a’u heffeithiau yn eu galluogi i wella ymlyniad – sy’n sicrhau bod pobl yn cymryd eu meddyginiaethau yn y ffordd gywir.”  

Ychwanegodd Aidan Seeley, darlithydd Ffarmacoleg Feddygol, sydd newydd ymuno â’r tîm addysgu yn Abertawe, y bydd eu gradd Ffarmacoleg Feddygol newydd yn golygu y bydd myfyrwyr sydd eisiau dilyn gyrfa ym maes meddygaeth yn ennill dealltwriaeth wych o sut y gellid lleihau’r camgymeriadau hyn. 

Dywedodd: “Mae ein cwrs Ffarmacoleg Feddygol newydd yn rhoi lefel uchel iawn o hyfforddiant a gwybodaeth arbenigol i fyfyrwyr. Mae hyn yn hynod bwysig i’r rhai hynny sydd eisiau dilyn gyrfa ym maes meddygaeth yn y dyfodol. 

“Mae’n hanfodol bod gan weithlu’r GIG yn y dyfodol wybodaeth a dealltwriaeth gadarn o sut mae cyffuriau’n gweithio, yr effaith y maent yn ei chael ar y corff a sut mae’r corff yn metaboleiddio’r cyffuriau hyn – y gobaith yw y bydd yr wybodaeth ddyfnach hon yn lleihau camgymeriadau presgripsiynu ac yn helpu i leihau cyfanswm costau ariannol y GIG yn y tymor hir.” 

Amcangyfrifir bod camgymeriadau presgripsiynu yn digwydd mewn 7%-15% o holl bresgripsiynau ysbytai. Mae llawer o’r camgymeriadau hyn yn cael eu gwneud gan glinigwyr nad oes ganddynt yr hyfforddiant priodol mewn presgripsiynu cyffuriau i gleifion. 

Mae ffarmacolegwyr clinigol yn treulio oddeutu 10% o’u hamser yn addysgu clinigwyr eraill am reolaeth a defnydd o feddyginiaethau. Yn seiliedig ar dystiolaeth y BPS, gallai ffarmacolegwyr clinigol arbed hyd at £18.5miliwn wrth leihau’r nifer o gamgymeriadau presgripsiynu. 

Y Datblygiad Diweddaraf ym myd Gofal Iechyd:

Mae Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe hefyd wedi lansio rhaglen radd Iechyd y Boblogaeth a Gwyddorau Meddygol newydd ar gyfer mis Medi 2018. Mae Iechyd y Boblogaeth wedi cael ei ddisgrifio fel “the next big thing in healthcare” gan Monster Jobs.co.uk.

Nod Iechyd y Boblogaeth yw mynd i’r afael â’r anghydraddoldebau iechyd drwy ddeall anghenion iechyd grwpiau o bobl a thrawsnewid modelau gofal iechyd  traddodiadol i fodloni’r anghenion hyn. 

Dywedodd yr Athro Phil Newton, Cyfarwyddwr Dysgu ac Addysgu, ei bod hi’n adeg gyffrous iawn i Ysgol Feddygaeth orau Cymru. Dywedodd: “Mae Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe wedi cael ei henwi fel y drydedd Ysgol Feddygaeth orau yn y DU unwaith yn rhagor – ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt (The Guardian University Guide 2019). Mae’r ysgol yn parhau i ehangu drwy recriwtio staff academaidd newydd, lansio cyrsiau newydd ac ehangu ei gofod dysgu ledled rhanbarth De-orllewin Cymru. 

“Mae ein dau gwrs israddedig newydd – Ffarmacoleg Feddygol ac Iechyd y Boblogaeth a Gwyddorau Meddygol – yn rhan o’n Llwybrau i Feddygaeth llwyddiannus iawn. Mae ein cyrsiau Llwybrau yn rhoi cyfle i fyfyrwyr fynd ymlaen i ddilyn ein rhaglen flaenllaw Meddygaeth Mynediad i Raddedigion. 

“Rydym yn falch iawn o allu cynnig cynifer o gyrsiau i fyfyrwyr israddedig, sydd yn ei dro wedi caniatáu i ni recriwtio staff academaidd newydd.” 

I gael mwy o wybodaeth am yr Ysgol Feddygaeth ewch i http://www.swansea.ac.uk/cy/y-brifysgol/colegau/meddygaeth/ neu ffoniwch ni ar 01792 602444.