Abertawe yn dringo’r nifer mwyaf o safleoedd yng Nghymru yn Complete University Guide 2019

Mae Prifysgol Abertawe wedi cyrraedd safle 39 yn Nhabl Cynghrair The Complete Univeristy Guide 2019, gan godi pum safle, y cynnydd mwyaf ymhlith prifysgolion Cymru.

Mae The Complete University Guide yn ganllaw annibynnol sy'n dadansoddi 131 o brifysgolion ledled y Deyrnas Gyfunol, gan edrych ar feysydd megis rhagolygon graddedigion, bodlonrwydd myfyrwyr, cyfleusterau myfyrwyr a gwariant ar bob myfyriwr.

Prifysgol Abertawe yw'r orau yng Nghymru o hyd o ran rhagolygon graddedigion – mae yn y deunawfed safle yn y Deyrnas Gyfunol, gydag 82.2% o'i graddedigion yn ennill swydd lefel raddedig neu'n dilyn astudiaethau pellach. Mae'r Brifysgol hefyd wedi gwella ym meysydd:

 • Bodlonrwydd Myfyrwyr – i fyny 20 safle i 36
 • Safonau Mynediad – i fyny 16 safle i 66
 • Gwariant ar Gyfleusterau – i fyny 14 safle i 54

Mewn gwahanol restri sy’n cynnwys dros 70 o bynciau, mae 37 o bynciau Abertawe wedi’u cynnwys, gyda dros hanner (21) ohonynt yn gwella’u safleoedd. Mae saith pwnc yn y 10 uchaf, gyda saith arall yn yr 20 uchaf.

 • Meddygaeth Gyflenwol - 1
 • Meddygaeth - 4
 • Technoleg Deunyddiau - 8
 • Astudiaethau Celtaidd - 8
 • Technoleg Feddygol - 9
 • Gwyddor Chwaraeon - 10
 • Astudiaethau Americanaidd - 10

Mae'r pynciau canlynol hefyd wedi gwella'n sylweddol, gan godi deg safle neu fwy ers y llynedd:

 • Cyfathrebu ac Astudiaethau Cyfryngau - 23
 • Gwleidyddiaeth - 41
 • Nyrsio - 25
 • Peirianneg Gyffredinol - 14
 • Ffiseg ac Astronomeg - 24
 • Almaeneg - 32

Wrth groesawu’r newyddion, meddai’r Uwch-ddirprwy Is-ganghellor (Ymchwil a Chydnabyddiaeth Allanol) yr Athro Hilary Lappin-Scott: “Rwy’n hynod falch bod Abertawe wedi dringo tablau Complete University Guide eto eleni, gan gau’r bwlch rhyngom ni a Chaerdydd i chwe safle. Mae hyn yn atgyfnerthu safle Abertawe fel un o brifysgolion gorau Cymru, ac mae’n dystiolaeth o'n perfformiad ac enw da’r brifysgol am ddarparu ymchwil, addysgu bodlonrwydd, myfyrwyr a swyddi graddedig o'r ansawdd gorau.

“Mae'r gwelliannau yn safleoedd ein pynciau hefyd yn adlewyrchu ymdrech a gwaith caled ein staff a'n myfyrwyr, a bellach mae 25 o'r 37 o bynciau a gynigiwn ymhlith y 30 gorau yn y Deyrnas Gyfunol, sy'n arwydd o'r ansawdd ar draws y sefydliad cyfan. 

“Roedd ein hasesiad Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu hefyd yn cydnabod hyn, a chanmolwyd ni am sicrhau bod cyfran uchel o fyfyrwyr o bob cefndir yn cyflawni canlyniadau cadarnhaol”.

Meddai Simon Emmett, prif weithredwr Hotcourses Group: “Defnyddir y tablau cynghrair annibynnol a diduedd hyn gan bron filiwn o ymgeiswyr a'u hymgynghorwyr yn fisol, a phwysicaf oll, mae’r prifysgolion eu hunain yn eu parchu am eu cywirdeb a'u sefydlogrwydd.

"Mae'r Canllaw yn elfen hanfodol o'r portffolio eang o wybodaeth, cyngor ac arweiniad sydd ar gael trwy Hotcourses. Mae’n ategu’r rhaglenni cwnsela a chraffu a miloedd o adolygiadau gan fyfyrwyr, a gyda’i gilydd maent yn cynnig yr adnoddau mwyaf a phrysuraf heb eu hail sydd ar gael ar gyfer sefydliadau addysg uwch yn y Deyrnas Gyfunol a’u cyrsiau".