Cyn-fyfyriwr Adran y Gymraeg yn cipio Medal y Dysgwyr

Cyhoeddwyd heddiw, dydd Mawrth 30 Mai, mai Rebecca Jones o Aberdâr yw enillydd Medal y Dysgwyr yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, Pen-y-bont ar Ogwr, Taf ac Elái 2017.

Aeth Rebecca, sy’n 22 mlwydd oed, i ysgolion cynradd ac uwchradd cyfrwng Saesneg, gan astudio Cymraeg ail-iaith hyd at Lefel-A. Bedair blynedd yn ôl penderfynodd astudio gradd yn y Gymraeg i fyfyrwyr ail-iaith ym Mhrifysgol Abertawe. Yno, cafodd ei hysbrydoli gan un o ddarlithwyr yr adran, sef y cyn-archdderwydd Christine James.

Rebecca Jones

Dywedodd Rebecca: “Mae’r ffaith bod Christine, fel fi, yn dod o’r Cymoedd ac wedi dysgu’r Gymraeg wedi rhoi hwb i fi wrth ddilyn y cwrs. Ym mis Gorffennaf y llynedd mi wnes i daflu fy het yn yr awyr er mwyn dathlu ennill gradd dosbarth cyntaf yn y Gymraeg. Mae’n rhaid i fi roi diolch i Adran Gymraeg y Brifysgol, hebddyn nhw a’u cefnogaeth fyddwn i byth wedi cystadlu”.

Gan esbonio ei rhesymau dros ddysgu’r iaith, dywedodd: ”Yn aml iawn byddwn i’n mynd i ddigwyddiadau Cymreig, fel Sioe Frenhinol Cymru, ac yn clywed pobl yn sgwrsio yn y Gymraeg ond methu deall gair. Dw i’n credu bod yr iaith Gymraeg yn rhan bwysig o’n hunaniaeth fel Cymry, a bydd yr iaith yn agor drysau i fi wrth chwilio am swyddi yn y dyfodol”.

Y ddwy arall a gyrhaeddodd y rownd derfynol ym Medal y Dysgwyr eleni oedd Kayleigh Jones, myfyriwr Cymraeg a Mathemateg ym Mhrifysgol Abertawe, a Sophie James o Ysgol Uwchradd Caerdydd, gyda Kayleigh yn dod yn ail a Sophie yn drydydd.

Croesawodd yr Athro Christine James y newyddion: “Am ddiwrnod arbennig i Adran y Gymraeg, Abertawe! Rydym ni i gyd, yn staff ac yn fyfyrwyr, yn llawenhau gyda Rebecca ac yn ymfalchïo yn ei champ yn cipio Medal y Dysgwyr eleni. Rydym yn hynod falch hefyd o lwyddiant Kayleigh, a ddaeth mor agos i’r brig yn y gystadleuaeth hon. Llongyfarchiadau calonnog i’r ddwy!

“Treuliodd Rebecca bedair blynedd gyda ni yn Adran y Gymraeg, Abertawe ac erbyn diwedd ei blwyddyn gyntaf yn dilyn y llwybr ail iaith, roedd yn gwbl rugl yn y Gymraeg. Graddiodd â dosbarth cyntaf yn y Gymraeg y llynedd a dyfarnwyd iddi ddwy wobr gan yr Adran fel cydnabyddiaeth o’i gwaith disglair. Nid yw’n syndod o gwbl i ni fel Adran iddi gael y fath lwyddiant yn Eisteddfod yr Urdd eleni”.