Baw yn y Pwll! Animeiddiad newydd yn amlygu arferion nofio iach

Mae animeiddiad newydd gan ymchwiliwr o Brifysgol Abertawe wedi amlygu arferion nofio iach i helpu i osgoi salwch sy’n gysylltiedig â’r parasit cryptosporidiwm, a geir weithiau mewn pyllau nofio.

 

Astudiodd Hannah Marie Jones, sy’n fyfyriwr PhD yng Ngholeg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd  y pwnc ar gyfer ei gradd MSc Iechyd Cyhoeddus a Hyrwyddo Iechyd   a helpodd i greu’r animeiddiad sy’n helpu i godi ymwybyddiaeth am sut i osgoi salwch wedi’i achosi gan gryptosporidiwm, a elwir weithiau’n ‘crypto’.

Meddai Hannah: “Mae’r rhan fwyaf o bobl sy’n dioddef o salwch a dolur rhydd yn aml yn rhoi’r bai ar rywbeth y maent wedi’i fwyta, ond gallai ddod o salwch sy’n gysylltiedig â nofio.  Hefyd gall crypto achosi’r symptomau hyn ac ni chaiff ei ladd gan lefelau clorin arferol, sef y diheintydd dŵr mwyaf  cyffredin a ddefnyddir mewn pyllau. Mae pobl yn fwyaf tebygol o ddioddef o gryptosporidiosis pan fydd unigolyn sydd wedi cael salwch a dolur rhydd ac sydd heb wella’n llawn yn mynd i nofio ac yna’n heintio’r dŵr yn y pwll, sydd yna’n cael ei lyncu gan nofwyr eraill. Mae hyn yn bryder iechyd amlwg ar gyfer nofwyr, asiantaethau iechyd a chanolfannau hamdden.”

Gwnaeth ei hymchwil arolwg o rieni plant ifanc yn ne Cymru a chanfu nad oedd dau draean yn ymwybodol o gryptosporidiwm ac er bod traean wedi clywed amdano, nid oeddent yn gallu ei esbonio. Pan ofynnwyd iddynt am oblygiadau posib cryptosporidiwm, roedd llawer o’r rhai a oedd yn ymwybodol ohono yn gwybod y gallai achosi salwch ond nid oeddent yn llawn ymwybodol o’r hyn y gellid ei wneud i ddiogelu eu plant rhagddo.

Canfu’r ymchwil y byddai rhieni’n croesawu amlygu cyngor mewn pyllau nofio a chanolfannau iechyd. Mae’r animeiddiad yn rhoi awgrymiadau ymarferol ar sut i osgoi dal a lledaenu cryptosporidiosis megis:

  • Cael cawod cyn mynd i nofio
  • Osgoi llyncu dŵr
  • Sicrhau bod babanod yn gwisgo cewynnau nofio
  • Mynd â phlant bach ac ifanc i’r toiled yn rheolaidd
  • Hysbysu staff y pwll cyn gynted â phosib am unrhyw faw yn y pwll
  • Osgoi nofio am 48 awr ar ôl dioddef o salwch a dolur rhydd
  • Osgoi nofio am 14 diwrnod ar ôl dioddef o gryptosporidiosis

Ceir yr animeiddiad nofio yma