Myfyrwyr Gofal Iechyd yn cael cyfle i godi ymwybyddiaeth o iechyd meddwl

Mae myfyrwyr gofal iechyd ym Mhrifysgol Abertawe wrth eu boddau eu bod wedi cael y cyfle i drefnu cynhadledd ym mis Mai a fydd yn codi ymwybyddiaeth o faterion iechyd meddwl.

Healthcare conference

Mae’r Adran Nyrsio o fewn Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd  ym Mhrifysgol Abertawe wedi rhoi’r cyfle i’r myfyrwyr gynnal y gynhadledd o’r enw Lleisiau yn Erbyn Stigma: Codi Ymwybyddiaeth o Iechyd Meddwl a gynhelir ar 11eg Mai 2015, yn ystod Wythnos Ymwybyddiaeth o Iechyd Meddwl y DU . Nod y gynhadledd yw hyrwyddo a chodi ymwybyddiaeth o iechyd meddwl, a lleihau’r stigma sydd ynghlwm wrth salwch meddwl. 

Bydd 300 o fyfyrwyr sydd yn eu hail flwyddyn o astudio nyrsio, bydwreigiaeth a gwyddor barafeddygol yn mynychu’r gynhadledd a arweinir gan fyfyrwyr.

Meddai Jo Gwilym, myfyrwraig BSc (Anrh.) Nyrsio Oedolion sydd ar bwyllgor y gynhadledd:

“Dros y blynyddoedd rwyf wedi ennill amrywiaeth o sgiliau mewn rheoli a threfnu digwyddiadau mawr i godi ymwybyddiaeth o bynciau gwahanol. Roeddwn i’n teimlo y gallwn ddefnyddio’r sgiliau hyn er budd y grŵp i gynnig cynhadledd ddysgu broffesiynol a gwerthfawr.

“Mae bod yn rhan o’r gynhadledd wedi gwella fy mhrofiad o fod yn fyfyrwraig gan fy helpu i ganolbwyntio ar sefydliadau eraill sy’n gweithio tuag at yr un nodau â ni. Mae’n gyfle rhyngweithio gwych ac mae wedi cynyddu fy hyder wrth ddelio â gweithwyr proffesiynol eraill.

“Rwyf wedi ennill sgiliau trefnu, rheoli amser a sylw i fanylion, yn ogystal ag ennill mwy o ymwybyddiaeth o faterion iechyd meddwl, a mwy o wybodaeth am y sefydliadau sy’n gallu helpu defnyddwyr gwasanaethau/cleifion.”

Bu Sarah Tait, sy’n ddarlithydd mewn nyrsio ym Mhrifysgol Abertawe’n cefnogi’r grŵp o fyfyrwyr.  Meddai:

“Mae problemau iechyd meddwl a salwch meddwl yn gyffredin iawn. Caiff un ym mhob pedwar o bobl ei effeithio gan salwch meddwl a chaiff un ym mhob chwech o boblogaeth y DU sy’n gweithio ei effeithio gan straen, iselder, gorbryder mewn unrhyw flwyddyn benodol (Amser i Newid Cymru, 2008).

“O fewn ein cymdeithas ceir barnau ystrydebol am salwch meddwl a’r ffordd y mae’n effeithio ar unigolion, ynghyd â’r farn bod pawb sy’n cael eu heffeithio yn beryglus ac yn dreisgar. Mae hyn yn bell o fod yn wir. 

“Mae ymgyrchoedd megis Amser i Newid yn herio barnau cymdeithas ac yn gwneud ymdrechion i newid agweddau o ran iechyd meddwl, sy’n brif nod y gynhadledd hon a’r rheswm pam y bydd yn amhrisiadwy i’r myfyrwyr sy’n cymryd rhan. 

“Yn ogystal â hyn, bydd y ffaith bod y gynhadledd yn cael ei harwain gan fyfyrwyr a’i bod yn rhyngddisgyblaethol hefyd yn helpu i gyflawni cyfleoedd dysgu ehangach, a bydd yn cyfrannu at sgiliau’r myfyrwyr a’u cyflogadwyedd yn y pen draw.”

Deilliodd y syniad ar gyfer y gynhadledd o ddigwyddiad Lleisiau yn Erbyn Stigma llwyddiannus cynharach, a drefnwyd gan yr un grŵp o fyfyrwyr ac a gododd arian at yr elusen  Mind Abertawe, ym mis Tachwedd 2013. 

Llun: (chwith i’r dde) Sarah Tait (Darlithydd) a Jo Gwilym (myfyrwraig)