Cymdeithas Ddysgedig Cymru’n cyhoeddi naw Cymrawd newydd o Brifysgol Abertawe

Mae Cymdeithas Ddysgedig Cymru wedi enwi naw academydd o Brifysgol Abertawe ymhlith y Cymrodyr etholedig newydd.

LSW Fellows 2019
Mae deugain ac wyth o Gymrodyr newydd wedi ymuno â Chymdeithas Ddysgedig Cymru eleni o feysydd ar draws y celfyddydau, y dyniaethau, y gwyddorau a thu hwnt. Mae’r Cymrodyr newydd oll wedi cyfrannu at fyd dysg fel ymchwilwyr, academyddion a gweithwyr proffesiynol – ac mae gan bob un gysylltiad cryf â Chymru.

Mae etholiad i’r Gymrodoriaeth yn gydnabyddiaeth gyhoeddus o ragoriaeth, ac yn gystadleuol iawn. Fe’i cynhelir yn dilyn archwiliad trylwyr o gyflawniadau’r rheini a enwebir yn eu meysydd perthnasol.

Y rheini sy’n ymuno â’r Gymrodoriaeth o Brifysgol Abertawe eleni yw:

  • Yr Athro Gert Aarts FLSW, Athro yn yr Adran Ffiseg yn y Coleg Gwyddoniaeth
  • Yr Athro Arnold Beckmann FLSW, Athro a Phennaeth Cyfrifiadureg
  • Yr Athro Hywel Francis FRHistS FLSW, Athro Emeritws
  • Yr Athro Ann John FLSW, Athro Iechyd Cyhoeddus a Seiciatreg a Dirprwy Bennaeth yr Ysgol Meddygaeth
  • Yr Athro Ventkateswarlu Kanamarlapudi DSc FRSB FRSC FABAP FLSW, Athro Bioleg Celloedd Moleciwlaidd a Ffarmacoleg yn yr Ysgol Meddygaeth
  • Yr Athro Hilary Lappin-Scott OBE FLSW, Uwch Ddirprwy Is-Ganghellor
  • Yr Athro Paul Meredith FLSW, Athro Ffiseg a Deiliaid Cadair Sêr Cymru
  • Yr Athro Julian Preece FLSW, Athro Almaeneg
  • Yr Athro Patricia Skinner FRHistS FLSW, Cadair Bersonol mewn Hanes

Mae Sally Roberts hefyd yn cael ei chydnabod gan Gymdeithas Ddysgedig Cymru am ei chysylltiad a Chanolfan Ymchwil i lenyddiaeth ac Iaith Saesneg Cymru Prifysgol Abertawe.

Meddai Is-ganghellor yn ethol Prifysgol Abertawe, yr Athro Paul Boyle: "Mae aelodaeth o Gymdeithas Ddysgedig Cymru yn ddilysnod rhagoriaeth.  Eleni, o'r 48 o Gymrodorion newydd a etholwyd ledled y Deyrnas Unedig, daw 9 ohonynt o Brifysgol Abertawe.  Mae hyn yn dangos safon ein hacademyddion  ac mae'n pwysleisio bod Abertawe'n brifysgol yn y Deyrnas Unedig a chymwysterau rhagorol.  Hoffwn longyfarch yn wresog ein Cymrodorion newydd a etholwyd ar dderbyn eu dyfarniadau a diolch iddynt am eu hymroddiad a'u gwaith ysbrydoledig."

Dywedodd Syr Emyr Jones Parry, Llywydd Cymdeithas Ddysgedig Cymru “Rwyf i wrth fy modd yn croesawu 48 o Gymrodyr newydd i’r Gymdeithas. Mae eu hetholiad yn cydnabod eu llwyddiannau unigol a’u cyfraniadau i fyd dysg ac rwyf i’n falch eu bod yn cwmpasu’r fath rychwant o ddisgyblaethau ymchwil a thu hwnt. Bydd ychwanegu’r Cymrodyr newydd hyn yn cryfhau ein gallu i hyrwyddo rhagoriaeth ar draws pob maes o fewn bywyd academaidd a chyhoeddus yng Nghymru a thramor.”
Sefydlwyd y Gymdeithas yn 2010, ac rydym ni’n defnyddio gwybodaeth ein harbenigwyr i hyrwyddo ymchwil, ysbrydoli dysg a darparu cyngor polisi annibynnol. Mae ychwanegu Cymrodyr newydd bob blwyddyn yn ein cynorthwyo i gyflawni’r nodau hyn drwy ein galluogi i dynnu ar arbenigedd a chryfder sylweddol ein Cymrodoriaeth gynyddol.

Etholiad 2019 yw’r nawfed mewn proses dreigl at adeiladu Cymrodoriaeth gref, gynrychioliadol. Bydd ein ffocws parhaus ar ragoriaeth a chyflawniad yn sicrhau bod y Gymrodoriaeth yn cynrychioli’r elfennau gorau sydd gan Gymru i’w cynnig o fyd dysg.

Ceir rhestr lawn o’r Cymrodyr newydd yma.