Cyllid pwysig i'r Brifysgol er mwyn meithrin sgiliau ar gyfer y dyfodol

Mae cyllid pwysig wedi'i ddyfarnu i Brifysgol Abertawe ar gyfer dwy Ganolfan Hyfforddiant Doethurol (CDT) a fydd yn helpu i feithrin dealltwriaeth a sylfaen sgiliau i fynd i'r afael รข'r heriau gwyddonol a thechnolegol y mae'r DU yn eu hwynebu.

Dyfarnwyd y cyllid gwerth £14.7 miliwn gan y Cyngor Ymchwil Peirianneg a'r Gwyddorau Ffisegol (EPSRC), sef y prif gorff cyllido ymchwil ym maes peirianneg a'r gwyddorau ffisegol yn y DU.

Mae'r canolfannau newydd sydd wedi'u creu ym Mhrifysgol Abertawe wedi'u dylunio â'r nod o hyfforddi arweinwyr ymchwil y dyfodol, a'u harfogi â'r wybodaeth, y sgiliau a'r dulliau creadigol y mae eu hangen ar y DU ar gyfer twf economaidd a lles cymdeithasol.

Dyfernir y cyllid ar gyfer y Canolfannau Hyfforddiant Doethurol (CDT) canlynol:-

  • Gwella Rhyngweithiadau Dynol a Chydweithrediadau â Data a Systemau a Yrrir gan Ddeallusrwydd.
  • Haenau Diwydiannol Gweithredol

Enhancing Human Interactions and Collaborations with Data and Intelligence Drive

Gwella Rhyngweithiadau Dynol a Chydweithrediadau â Data a Systemau a Yrrir gan Ddeallusrwydd.

Arweinir Canolfan Hyfforddiant Doethurol (CDT) gyntaf y Cyngor Ymchwil Peirianneg a'r Gwyddorau Ffisegol gan yr Athro Matt Jones, sef Pennaeth y Coleg Gwyddoniaeth. Bydd y Ganolfan yn canolbwyntio ar hyfforddi gweithlu tra medrus a chyflogadwy iawn, ac yn rhoi pwyslais ar elwa ar fuddion cadarnhaol sy'n canolbwyntio ar bobl o arloesedd mewn dulliau a yrrir gan ddata a systemau sy'n seiliedig ar ddeallusrwydd.

Bydd y Ganolfan yn defnyddio dull amlddisgyblaethol i hyfforddi hyd at 55 o wyddonwyr cyfrifiadurol a fydd â safbwynt "pobl yn gyntaf" wrth roi anghenion, galluoedd a gwerthoedd pobl, a safbwyntiau ehangach y gymuned wrth wraidd eu hymagwedd. Mae'r Ganolfan yn elwa ar gyfleusterau a thimau ymchwil o safon fyd-eang y Brifysgol ym maes Peirianneg; Ysgol y Gyfraith Hillary Rodham Clinton; yr Ysgol Reolaeth; yr Ysgol Meddygaeth a'r Ysgol Gwyddorau Dynol ac Iechyd; a'r Ffowndri Gyfrifiadurol newydd ei hagor gwerth £32.5m. Bydd carfan y Ganolfan o fyfyrwyr yn gweithio ochr yn ochr â phartneriaid a gefnogodd y cais am gyllid, gan gynnwys y GIG; GoFore; Tata Steel; Ford; Qinetiq; McAfee; Arolwg Ordnans; Facebook; IBM; Microsoft Research; a, Fujitsu ymysg eraill.

Meddai’r Athro Jones: "Nid oes yn rhaid i chi edrych yn bell am dystiolaeth sy'n pwysleisio'r pryderon eang sy'n cynyddu am y trawsnewidiadau y mae data mawr a deallusrwydd artiffisial yn eu haddo. Mae cryn dywyllwch ynghylch ein hoes ddigidol, a bydd ein Canolfan yn cynnig rhywfaint o oleuni. Bydd ganddi ragolwg newydd ac angerddol a gydnabyddir yn fyd-eang, a bydd yn gweithio i ddenu grwpiau amrywiol o ymchwilwyr PhD, rhanddeiliaid ac aelodau o'r gymuned i greu dyfodol gwell gyda'i gilydd.”

"Yn anad dim, rwy'n falch bod y Ganolfan newydd hon yn cyd-fynd ag agor y Ffowndri Gyfrifiadurol – pobl a lle ar Gampws y Bae sy'n hanfodol i'r llwyddiant rydym yn ei ddathlu heddiw, sydd â'r nod o feithrin gweithlu tra medrus ar gyfer y rhanbarth, i Gymru ac i'r byd."

Active office and classroom

Haenau Diwydiannol Gweithredol

Mae'r Ganolfan Hyfforddiant Doethurol (CDT), a arweinir gan yr Athro James Sullivan a Dr David Penney, wedi'i chreu ar y cyd ag ystod o bartneriaid yn y diwydiant i feithrin 50 o raddedigion doethurol a fydd yn datblygu'r genhedlaeth nesaf o gynnyrch â haenau gweithredol. Gallai'r rhain gynnwys y genhedlaeth nesaf o haenau sy'n cynhyrchu ynni, systemau gwrthgyrydu clyfar a systemau gwrthficrobaidd ar gyfer gofal iechyd.  Mae'r Ganolfan wedi'i chreu ar y cyd â diwydiant, a bydd yn cyflymu'r broses o droi gwaith ymchwil academaidd o'r labordy i'r ffatri wrth ddatblygu arweinwyr y diwydiant yn y dyfodol.

Bydd y Ganolfan yn cyfoethogi'r graddedigion â sgiliau proffesiynol, moesegol a chyfathrebu ychwanegol a fydd yn gwella eu rhagolygon gyrfa. Bydd ein graddedigion yn ymgysylltu â'r cyhoedd ehangach i hyrwyddo haenau a phynciau STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg) yn fwy cyffredinol, gan edrych i gynyddu faint o'r boblogaeth sy'n ymwneud â nhw.

Dywedodd yr Athro Sullivan: "Mae haenau yn hollbresennol mewn bywyd o ddydd i ddydd, ac maent yn sicrhau swyddogaeth, gwydnwch ac esthetig miliynau o gynnyrch a phrosesau. Mae'n hanfodol defnyddio haenau ar draws sawl sector, gan gynnwys y sectorau adeiladu, modurol, awyrofod, pecynnu ac ynni, ac o'r herwydd, mae'r diwydiant hynod werthfawr yn creu £2.7 biliwn y flwyddyn, a chyflogir dros 300,000 o bobl mewn gweithgynhyrchwyr a chadwyni cyflenwi. 

"Ar hyn o bryd, mae arwynebau'r rhan fwyaf o haenau yn oddefol, felly ceir cyfle i drawsnewid y cynhyrchion hyn drwy ddatblygu haenau diwydiannol gweithredol. Er enghraifft, bydd y genhedlaeth nesaf o adeiladau yn defnyddio technolegau haenau i gynnwys y broses o gynhyrchu, storio a rhyddhau ynni yn rhan o ffabrig yr adeilad. Gellir defnyddio arwynebau â haen ffotocatalytig i lanhau ffrydiau elifol a gallai haenau gwrthficrobaidd chwyldroi seilwaith gofal iechyd.

"Bydd y Ganolfan hon yn darparu dealltwriaeth gyfannol o ddatblygu a gweithgynhyrchu haenau gweithredol i garfan o 50 o beirianwyr ymchwil doethurol, ac rwy'n ffyddiog y bydd eu gwaith yn cael effaith sylweddol ar draws nifer o sectorau diwydiannol.

Dywedodd yr Athro Steve Wilks, Dirprwy Is-ganghellor, Prifysgol Abertawe: "Mae sicrhau dwy Ganolfan Hyfforddiant Doethurol EPSRC mewn amgylchedd ymchwil cystadleuol o'r fath yn pwysleisio llwyddiant digynsail Prifysgol Abertawe, ac mae'n adlewyrchu ein cydweithrediadau synergaidd hirsefydlog â diwydiant a busnesau. Mae hyfforddi arweinwyr ymchwil, gwyddonwyr a pheirianwyr y dyfodol o'r pwys mwyaf ac yn ganolog i genhadaeth Abertawe fel prifysgol a arweinir gan ymchwil ac ymarfer."