Tyrfa wych ar ffurf rhanddeiliaid ar draws Cymru’n dod i lansio CYSWLLT: Prifysgol Abertawe

Tyrrodd unigolion o sefydliadau sector preifat, cyhoeddus a thrydydd sector i Gampws y Bae Prifysgol Abertawe yr wythnos hon i lansio CYSWLLT: Prifysgol Abertawe.

Mae’r fenter yn rhwydwaith cydweithredol a fydd yn galluogi rhanddeiliaid ar draws Cymru i gysylltu â phobl eraill ac i droi at adnoddau, cefnogaeth ac arbenigedd i helpu gyda thwf y sefydliad a helpu cymell adfywio economaidd ar draws yr ardal.

Trwy CYSWLLT: Prifysgol Abertawe, gall sefydliadau droi at raddedigion a myfyrwyr cyfredol dawnus, cymorth datblygu ymchwil o safon fyd-eang, cyfleusterau ac offer o’r safon orau, yn ogystal â hyfforddiant a datblygu sgiliau proffesiynol.

Yn ogystal, gall aelodau droi at rwydwaith cymorth pwerus y Brifysgol, a chael gwybod am ystod eang o gyllid a chefnogaeth sydd ar gael i sefydliadau ledled Cymru.

600 x 400   

Wrth lansio CYSWLLT: Prifysgol Abertawe yn swyddogol, dywedodd yr Uwch Ddirprwy-Is Ganghellor, yr Athro Hilary Lappin-Scott OBE:

"Mae’r Brifysgol hon i bawb. Rydym yn agored i gydweithredu ac wrthi’n galw i’r holl randdeiliaid ar draws Cymru a thu hwnt i fod ynghlwm ac ymuno â ni.

"Fel rhanbarth, mae gennym arbenigedd o safon fyd-eang, mae gennym dechnoleg o’r radd flaenaf, mae gennym ddigonedd o dalent ac mae gennym uchelgais. Gyda’n gilydd, gallwn a byddwn yn gwneud gwahaniaeth.

"Mae’r fenter hon yn adeiladu ar ein gwaith gyda BeTheSpark, sef mudiad i gysylltu â phobl o’r un anian, rhannu syniadau a chwilio am gymorth ar gyfer heriau sefydliadau.”

Dywedodd Ceri D Jones, Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Ymchwil, Ymgysylltu ac Arloesi ym Mhrifysgol Abertawe:

"Trwy gydweithio a rhannu’n hadnoddau, gallwn weithio’n gynt, yn gallach ac yn well – ac yn y pen draw, tyfu a ffynnu fel ardal hynod gystadleuol.

"Mae Prifysgol Abertawe’n angerddol ynghylch cydweithredu gyda sefydliadau o bob lliw a llun i gymell twf economaidd, meithrin ffyniant, cyfoethogi’r gymuned leol a chyfrannu at iechyd a lles ein dinasyddion.

"Ar ran Prifysgol Abertawe, hoffwn ddiolch i’r holl bob hynny a fu’n gallu mynychu’n digwyddiad lansio ac annog sefydliadau o bob rhan o’r ardal i ymuno â ni yn y dyfodol."

Mae am ddim ymuno â rhwydwaith aelodaeth Cyswllt: Prifysgol Abertawe. Darganfyddwch ragor yn: www.swansea.ac.uk/link

600 x 211