Myfyriwr yn brwydro'n ôl o hunan-niwed ac anhwylder bwyta difrifol i ennill gradd dosbarth cyntaf

Mae myfyriwr ym Mhrifysgol Abertawe a drechodd iselder, hunan-niwed ac anhwylder bwyta difrifol yn dathlu ar ôl graddio â gradd dosbarth cyntaf mewn Nyrsio Iechyd Meddwl.

Mae Rachel Huggins, o Ben-bre yn Sir Gâr, wedi brwydro â iechyd meddwl er pan oedd yn 14 oed, ac mae ei anhwylder bwyta wedi golygu iddi dderbyn gofal nyrsio a fyddai yn y pendraw yn achub ei bywyd.

Wedi astudio Seicoleg Gymhwysol ym Mhrifysgol Morgannwg yn wreiddiol, gan raddio â 2:1 yn 2011, dechreuodd Rachel radd Meistr mewn Seicoleg Iechyd, ond gwaethygodd ei hiechyd a methodd â chwblhau ei hastudiaethau.

600 x 400

Saith mlynedd yn ddiweddarach, fodd bynnag, mae'r myfyriwr 28 oedd nawr yn dathlu anrhydedd dosbarth cyntaf mewn Nyrsio Iechyd Meddwl ac yn edrych ymlaen at ddyfodol disglair.

"Mae dal yn anodd credu fy mod wedi ennill gradd dosbarth cyntaf," meddai Rachel. "Dechreuais y cwrs gan gwestiynu a fyddwn yn cyrraedd diwedd y tymor cyntaf, ac roedd adegau yn ystod y tair blynedd pan roeddwn yn barod i roi'r gorau iddi oherwydd roeddwn yn teimlo nad oeddwn yn ddigon da.

"Rwyf wedi bod yn lwcus i gael y cymorth gorau posib gan y gwasanaethau iechyd meddwl, a dylanwadodd hynny ar fy mhenderfyniad i fod yn nyrs iechyd meddwl fy hun.

"Roeddwn yn lwcus i gael dwy nyrs yn gyfrifol am fy nhriniaeth a ragorodd ar ddisgwyliadau i'm cefnogi pan oeddwn ar fy ngwaethaf, heb roi'r gorau iddi pan roeddwn i wedi anobeithio fy hun. Ysbrydolodd yr effaith hon ar y fy ngwellhad fi i eisiau helpu pobl eraill."

Mae Rachel wedi ymgymryd â nifer o rolau arweinyddiaeth yn ystod ei hamser yn fyfyriwr: yn Llysgennad ar Ddiwrnodau Agored y Brifysgol, yn gynrychiolydd cwrs, ac enillodd hefyd wobr y Coleg ar gyfer Myfyriwr Nyrsio Iechyd Meddwl Rhagorol yn 2018.

"Cefais gymaint o gefnogaeth ac anogaeth yn ystod fy nghwrs, ond hoffwn ddiolch yn arbennig i'm tiwtor personol, Sarah Tait, a gefnogodd fi yn academaidd ac yn emosiynol, ac i Beryl Mansel, a roddodd gyfle i mi roi cyflwyniad yng Nghynhadledd Addysg y Coleg Nyrsio Brenhinol.

"Cymerodd amser hir i mi siarad yn agored am y gorffennol, ond dwi ddim yn teimlo cywilydd mwyach. Mae wedi newid fy safbwynt ar fywyd."