Myfyriwr dewr yn Abertawe yn goresgyn anhwylder bwyta i raddio â gradd anrhydedd dosbarth cyntaf

Mae myfyriwr ym Mhrifysgol Abertawe, y rhoddwyd wythnosau'n unig iddi fyw o ganlyniad i'w hanorecsia difrifol, yn dathlu ar ôl graddio â gradd dosbarth cyntaf mewn Almaeneg, un mlynedd ar ddeg ar ôl dechrau ei hastudiaethau.

Rhoslyn Beckwith

Dechreuodd Rhoslyn Beckwith, sy'n 29 oed ac yn dod o Swydd Gaerloyw, astudio Almaeneg ym Mhrifysgol Rhydychen yn 2007. Ar ôl cwblhau ei blwyddyn gyntaf, fodd bynnag, gohiriodd ei hastudiaethau ar ôl cael diagnosis o ffibromyalgia ac enseffalomyelitis myalgig (ME), sydd ill dau'n gyflyrau hirdymor ag ystod eang o symptomau. Yn ddiweddarach, dychwelodd Rhoslyn i Rydychen i gwblhau ei hastudiaethau, ond yn ei phedwaredd flwyddyn, sef ei blwyddyn olaf, cafodd ei llethu gan ei brwydr ag anorecsia a gorfodwyd iddi ohirio'i hastudiaethau eto.

Bu nifer o dderbyniadau i'r ysbyty yn dilyn hynny, ac yn ystod un o'r achlysuron hyn cofia Rhoslyn: "Dywedodd y meddygon wrthyf fod gennyf ddau opsiwn; gallwn i farw, neu gallwn i wella ac anelu at lenwi silffoedd mewn archfarchnad."

Gyda chefnogaeth ddiysgog ei theulu, gweddnewidiodd Rhoslyn ei bywyd ac ym mis Medi 2017, penderfynodd drosglwyddo i Brifysgol Abertawe i ddilyn ôl troed ei mam a chwblhau ei BA mewn Almaeneg.

Rhoslyn, sy'n gyn-ddisgybl Ysgol Ramadeg Pate yn Cheltenham, yw'r pedwerydd aelod o'i theulu i astudio ym Mhrifysgol Abertawe. Cyfarfu ei rhieni pan oeddent yn fyfyrwyr ar ddechrau'r wythdegau - roedd ei mam yn astudio Almaeneg a'i thad yn astudio Cefnforeg - ac astudiodd ei chwaer iau Sŵoleg yn 2012.

"Nid oedd unrhyw un yn credu y gallwn i wneud unrhyw beth â fy mywyd, ac eithrio fy nheulu a Phrifysgol Abertawe, ac ni allwn ddiolch digon iddynt am hynny," meddai Rhoslyn.

"Dyw hi heb fod yn hawdd, a dyma'r tro cyntaf i mi fod ar fy mhen fy hun oddi cartref ers sawl blwyddyn, sy'n golygu bod rhaid i mi gadw fy hun yn iach, a oedd yn hynod anodd i ddechrau.

"Heb gefnogaeth Abertawe a'r holl staff gwych yno, yn enwedig yr Adran Almaeneg, does dim unrhyw ffordd y gallwn fod wedi graddio. Maent wedi fy nghefnogi ar hyd y ffordd, wedi credu ynof i, ac mae hyn wedi fy helpu i gredu ynof fi fy hun. Efallai iddo gymryd un mlynedd ar ddeg, ond mae nawr llythrennau ar ôl fy enw!"

Bwriada Rhoslyn ddychwelyd i Brifysgol Abertawe fis Medi i ddechrau gradd Meistr mewn Almaeneg.