Dyfarnu arian i Brifysgol Abertawe er mewn deall lefelau gamblo ymhlith cyn-filwyr yn well

Mae Ymddiriedolaeth Forces in Mind (FiMT) wedi rhoi £279,503 i Brifysgol Abertawe iddi gynnal yr arolwg cyntaf erioed yn y Deyrnas Gyfunol i ddeall ac archwilio lefelau gamblo ac agweddau at gamblo ymhlith cyn-filwyr.

Mae tystiolaeth ryngwladol yn datgelu problemau gamblo cudd ymhlith cyn-filwyr, ond mae diffyg data perthnasol ar gyfer natur a maint problemau gamblo ymhlith y rheiny sy'n gadael Lluoedd Arfog y Deyrnas Gyfunol.

Nod yr astudiaeth dwy flynedd a hanner hon yw adnabod sut y gallai cyn-filwyr fod yn fwy agored i ddatblygu problemau gamblo na'r boblogaeth ehangach, ac amcangyfrif unrhyw gostau gofal iechyd canlyniadol drwy archwilio'r berthynas rhwng rheoli ariannol a phroblemau iechyd meddwl.

Slot machineBydd cyfranogwyr y prosiect yn cwblhau holiaduron hunan-adrodd ynghylch eu demograffeg bersonol, eu problemau ariannol, eu problemau cymdeithasol a iechyd meddwl, a'u hymddygiad a'u hagweddau at gamblo.

Bydd cwestiynau ychwanegol i'r rhai sy'n cwblhau'r arolwg ar-lein, yn gofyn a ydynt wedi gamblo gan ddefnyddio technoleg a ble y digwyddodd y gamblo hynny. Bydd cwestiynau eraill ynghylch cofrestru â chwmnïau betio ar-lein.

Meddai Ray Lock, Prif Weithredwr Ymddiriedolaeth Forces in Mind, "Gall canfyddiad y cyhoedd ynghylch cyn-filwyr fod yn eithaf negyddol, gan gynnwys tuedd tuag at gamblo'n ormodol ac ymddygiadau caethiwus eraill. Bydd yr astudiaeth hon sy'n torri tir newydd gan Brifysgol Abertawe'n darparu tystiolaeth gredadwy o wir lefelau gamblo a natur gamblo ymhlith cyn-filwyr; bydd yn cyflwyno dealltwriaeth o p'un ai bod tueddiad mwy iddynt gamblo'n ormodol na gweddill y boblogaeth, ac os felly, bydd yn adnabod pa fath o gefnogaeth sy'n ofynnol ar gyfer y rhai mewn angen". 

Meddai'r Athro Simon Dymond o Brifysgol Abertawe, "Rydym yn hynod falch bod FiMT wedi dewis ariannu'r gwaith pwysig hwn. Mae'r heriau iechyd y cyhoedd a achosir gan broblemau gamblo yn cynyddu, a gobeithiwn y bydd yr ymchwil hwn, beth bynnag y canfyddiadau, yn helpu i ddechrau sgwrs am yr angen i asesu a deall problemau gamblo ymhlith cyn-aelodau'r lluoedd arfog yn fanylach". 

Cynhelir yr astudiaeth ar y cyd ag ymchwilwyr ym Mhrifysgol Anglia Ruskin, Prifysgol Bangor, GIG Cymru i Gyn-filwyr, Prifysgol Wlster, EPIC Risk Management a Chanolfan Economeg Iechyd Abertawe.