Awr Ddaear - Ellie Goulding ac arbenigwr Abertawe yn ymweld â rhewlifoedd Yr Ynys Las

Yn ddiweddar, aeth yr Athro Adrian Luckman o’n Hadran Ddaearyddiaeth ar daith i’r Arctig gyda’r gantores Ellie Goulding.

Yn 2017, denodd ymchwil yr Athro Luckman i ysgafell iâ Larsen C yn Antarctica sylw yn y wasg ym mhob cwr o’r byd. Dyma’r Athro Luckan yn esbonio sut cafodd y cyfle i deithio gydag Ellie:

"Gwahoddodd y WWF Ellie i Ilulissat yng ngorllewin Yr Ynys Las ym mis Medi 2017 i ddysgu am ysgafelloedd iâ a newidiadau rhewlif, ac i gasglu rhai cyfweliadau a lluniau gydag asiantaethau amgylchedd lleol i'w helpu i hyrwyddo Awr Ddaear 2018.

Ellie Goulding

“Yn ystod yr wythnos fe aethom ni i mewn i gychod i weld y rhewodod a'r morfilod yn agos, a chymryd taith i weld Jakobshavn Isbrae, rhewlif mwyaf a chyflymaf Yr Ynys Las”.

Wrth siarad â chylchgrawn Stylist, esboniodd Ellie Goulding ei hymateb i’r hyn y gwelodd hi: "Mae effeithiau newid yn yr hinsawdd ar ardal fel Yr Ynys Las yn hawdd i'w gweld. Gwelsom un o'r rhewlifoedd mwyaf yn y byd a dysgom ei fod yn cilio ar gyflymder digynsail, gan olygu bod lefel y môr yn codi ar gyfradd na welwyd erioed o'r blaen.

Fe wnaethon ni hefyd weld rhai golygfeydd syfrdanol - roedd y bownsio ysgafn oddi ar y rhostir iâ yn wirioneddol wych. Mae'n torri fy nghalon i wybod bod y rhan werthfawr hon o'r byd yn newid y tu hwnt i gydnabyddiaeth”.

Dywedodd yr Athro Luckman mae ei rôl oedd 'dehongli' y dirwedd i Ellie, ei chynorthwyydd personol, a Gareth Redmond-King, arweinydd taith WWF:

"Esboniais am rôl rhewlifoedd a thrafodais y newidiadau hirdymor a diweddar a welwyd yn Jakobshavn, a'i roi i gyd yn y cyd-destun newid hinsawdd byd-eang.

Roedd y tîm yno am reswm pwysig: i hyrwyddo’r Awr Ddaear ar y cyd â WWF. Ond cawsant eu taro gan harddwch eithriadol y lle.

Meddai'r Athro Luckman: "Mae rhai ffigurau enwog yn gwneud ymdrech fawr i ddefnyddio'r dylanwad hwn mewn modd positif, ac yr wyf yn edmygu ymgyrch parhaus Ellie i godi ymwybyddiaeth am faterion amgylcheddol.

“Drwy ymuno â WWF o amgylch menter Awr Ddaear, mae hi'n gwneud gwaith gwych i helpu i berswadio miloedd o bobl i feddwl am ddefnydd ynni, ac i ofalu am yr amgylchedd. Roeddwn wrth fy modd yn gallu chwarae rhan fach iawn yn yr ymgyrch wych hon”.