Academydd yn trafod effeithiau Brexit ar dwristiaeth yn Senedd Ewrop

Mae academydd o Brifysgol Abertawe wedi cyflwyno’i ymchwil fel siaradwr arbenigol yng ngwrandawiad Pwyllgor Trafnidiaeth a Thwristiaeth Senedd Ewrop ar Effaith Brexit ar Dwristiaeth.

 Brexit

Yn ystod ei ymweliad â Brwsel, trafododd yr Athro Nigel Morgan o’r Ysgol Reolaeth  ei farn ac wedi hynny cafodd ei gyfweld gan ASE Jill Evans ynghylch y mater a’i effaith benodol ar Gymru.

Yn ei dystiolaeth i’r Pwyllgor pwysleisiodd yr Athro Morgan gyd-ddibyniaeth economïau twristiaeth y DU a’r UE, gan nodi fod 23m (67%) o ymwelwyr rhyngwladol sy’n dod i’r DU’n dod o gyrchfannau yn yr UE, gan gyfrannu oddeutu £10bn i economi’r DU bob blwyddyn. Roedd ei brif bryderon am:

  • Sicrhau y bydd modd i bobl barhau i deithio’n rhwydd rhwng y DU, Ewrop a’r tu hwnt;
  • Diogelu cysylltiadau trafnidiaeth, yn enwedig hedfan gan nad oes gan Sefydliad Masnach y Byd unrhyw reolau y gellir troi atynt os na ddeuir i gytundeb; 
  • Hawliau defnyddwyr, gan gynnwys Cyfarwyddeb Teithio Pecyn yr UE a Cherdyn Yswiriant Iechyd Ewrop;
  • Gallu i gystadlu, gan gynnwys costau tanwydd a Tholl Teithwyr Awyr;
  • I ba raddau y gallai’r baich rheoleiddiol ar BBaChau gynyddu pe bai rheoliadau’r DU a’r UE yn gwahanu;
  • Diffyg gweithwyr hyfforddedig gan fod gweithwyr lletygarwch a thwristiaeth genedlaethol yr UE wedi cynyddu gan 23% rhwng 2011-2016 yn y DU. 

Ei brif bryder oedd bod diffyg sicrwydd ynghylch Brexit yn golygu bod ansefydlogrwydd ar gyfer y diwydiant twristiaeth. Yn nodweddiadol mae ein gweithredwr teithiau mawr yn bwcio gwyliau oddeutu 18 mis o flaen llaw ond roedd yr ansicrwydd yn ei gwneud yn anodd iddynt gynllunio o flaen llaw. 

Wrth edrych ar yr effaith ar Gymru, pwysleisiodd yr Athro Morgan bwysigrwydd