Academydd yn gweithio gyda'r Uned Amddiffyn Plant mewn Chwaraeon i gefnogi Wythnos Rhieni mewn Chwaraeon yr NSPCC

Mae academydd o Brifysgol Abertawe unwaith eto wedi uno â'r Uned Amddiffyn Plant mewn Chwaraeon (CPSU) i helpu i gefnogi Wythnos Rhieni mewn Chwaraeon flynyddol yr NSPCC.

Mae Dr Camilla Knight, Athro Cysylltiol mewn Gwyddor Chwaraeon ym Mhrifysgol Abertawe, yn helpu i amlygu rolau pwysig rhieni wrth sicrhau profiadau diogel a dymunol i blant mewn chwaraeon.

Bellach yn ei thrydedd flwyddyn, datblygwyd yr Wythnos Rhieni mewn Chwaraeon i ddathlu a thynnu sylw at y rhieni, gofalwyr a gwarcheidwaid ledled y Deyrnas Gyfunol sy'n helpu plant i fwynhau, ac i wneud hynny'n ddiogel.

300 x 440

Ar draws y Deyrnas Gyfunol, mae miliynau o blant a phobl ifanc yn gwneud rhyw fath o chwaraeon, ond ni fyddai hyn yn bosib heb gefnogaeth ac anogaeth rhieni. Mae Wythnos Rhieni mewn Chwaraeon yn gyfle i ddathlu ymrwymiad rhieni i helpu eu plant i gymryd rhan mewn chwaraeon, i roi arweiniad i rieni er mwyn gwneud y gorau o'u cyfranogiad ym mywyd chwaraeon eu plant, ac i annog clybiau a rhieni i gydweithio i alluogi pob plentyn i gyrraedd eu potensial.

Mae rhieni'n chwarae rôl hynod bwysig wrth annog a chefnogi'u plant i gymryd rhan, i lwyddo ac i fwynhau chwaraeon, felly mae'n hanfodol bod clybiau chwaraeon yn cyfathrebu'n rheolaidd â'r rhieni er mwyn i hyfforddwyr a rhieni weithio tuag at yr un nodau.

Meddai Anne Tiivas, Pennaeth Gwasanaeth yr Uned Amddiffyn Plant mewn Chwaraeon:

"Rydym yn gwybod bod rhieni'n chwarae rhan bwysig mewn chwaraeon ieuenctid. Yn wir, heb gefnogaeth a chyfranogiad rhieni – o olchi'r cit i fod yn yrwyr tacsi – mae'n debygol na fyddai chwaraeon ieuenctid yn bodoli.

"Gwyddwn hefyd, heb gefnogaeth rhieni yn chwaraeon eu plant, mae plant yn llai tebygol o gyflawni a chynnal diddordeb hyd oes mewn chwaraeon a mabwysiadu ffordd iach o fyw.

"Mae Wythnos Rhieni mewn Chwaraeon yn bwysig oherwydd mae'n annog rhieni i wneud yn siŵr eu bod yn cael dylanwad cadarnhaol ar gyfranogiad a lles eu plant mewn chwaraeon ac yn cydnabod eu rôl i'w cadw'n ddiogel. Mae hefyd yn annog clybiau i sicrhau eu bod yn cysylltu â rhieni."

Meddai Dr Camilla Knight, Athro Cysylltiol mewn Gwyddor Chwaraeon ym Mhrifysgol Abertawe:

"Ddydd ar ôl dydd, flwyddyn ar ôl blwyddyn, mae rhieni, gwarcheidwaid a gofalwyr ar draws y Deyrnas Gyfunol yn ymrwymo amser ac arian i alluogi'u plant i gymryd rhan mewn chwaraeon. Ond nid yw cefnogi chwaraeon plant yn hawdd bob amser, ac aml bydd ar draul bywydau personol a gwaith y rhieni. Ond, heb yr ymrwymiad hwn gan rieni, byddai llawer o blant yn colli'r cyfle i gymryd rhan ac elwa o'r ystod o fanteision corfforol, gwybyddol a chymdeithasol sy'n gysylltiedig â chwaraeon.

"Yn anffodus, mae rhieni'n cael enw drwg o ran chwaraeon, gyda storïau am ymddygiad gwael ar ymyl y cae a rhieni'n gwthio plant yn rhy bell yn ymddangos yn y wasg. Mae Wythnos Rhieni mewn Chwaraeon yn rhoi cyfle i ni newid y sgwrs a chanolbwyntio yn lle ar y miliynau o rieni sy'n dylanwadu'n gadarnhaol ar fywydau chwaraeon eu plant, ac i ddiolch iddynt am y cyfan a wnânt. Mae hefyd yn wythnos bwysig i ni rannu arweiniad â chlybiau, hyfforddwyr a rhieni ar gyfranogiad gorau rhieni mewn chwaraeon er mwyn rhoi hyder i rieni helpu i greu amgylchedd lle gall yr holl blant gael profiadau diogel a dymunol mewn chwaraeon."

300 x 150